Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

65. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille, valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille valistus- ja neuvontatoimintaan, saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisten avustusten maksamiseen saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin sekä avustusten maksamiseen saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan. Määrärahaa saa käyttää myös kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen sekä luonnontieteellisille seuroille luonnon monimuotoisuuden valtakunnallista seurantajärjestelmää tukevien selvitysten ja raporttien laatimiseksi.

Selvitysosa:Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Valtiovarainvaliokunta:

Järjestöavustusmomentin määräraha nousee tästä vuodesta neljänneksellä eli yhteensä 2 miljoonaan euroon. Määrärahan korotus osoitetaan pääasiassa saariston jätehuollon ja ympäristönhoidon kehittämiseen.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että saariston jätevesihuoltoa kehitetään ja että septitankkien tyhjennysverkostoa laajennetaan. Avustuksia jaettaessa on syytä kiinnittää huomiota myös sellaisten järjestöjen avustuksiin, joilta pyydetään runsaasti virallisia lausuntoja ja kannanottoja ja joiden edustusta tarvitaan toistuvasti työryhmissä ja toimikunnissa.

Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti on ympäristökasvatuksen tärkeä asiantuntija. Valiokunta viittaa aiempiin kannanottoihinsa ja korostaa sen perusrahoituksen turvaamista. Ympäristökasvatusinstituutin toiminta-alueella on opetushallinnolla keskeinen rooli. Jatkossa tulisikin selvittää, olisiko instituutin perusrahoitus otettava huomioon opetusministeriön hallinnonalan pääluokassa.


2006 talousarvio 2 000 000
2005 talousarvio 1 587 000
2004 tilinpäätös 1 587 000