Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Finansministeriets omkostnader
            13. Stöd vid införandet av gemensamma informationsssytem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen
            20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
            21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde
            69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland
            89. Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy
       10. Beskattningen och tullväsendet
       20. Tjänster för statssamfundet
       30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
       90. Stöd till kommunerna
       92. EU och internationella organisationer
       99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

13. Stöd vid införandet av gemensamma informationsssytem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 935 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för införandet av och till initialkostnader för gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga förvaltningen samt för avlägsnandet av sådana lösningar där dessa system och tjänster överlappar de gemensamma system som används av kundämbetsverken och kundinrättningarna.

Av det treåriga reservationsanslaget på 4 792 000 euro i budgeten för 2012 återtas 3 935 000 euro.

Förklaring: Momentets rubrik har ändrats.

Motiveringen till momentet kompletteras så att den inte bara gäller införandet av de gemensamma informationssystemen utan också prisstödet vid införandet av de gemensamma informationssystemen och tjänsterna samt kostnaderna för slopandet av dubbla informationssystem och tjänster. Sådana system är för närvarande bl.a.

— statens gemensamma och säkra datakommunikationslösning (VY-nätet)

— statens gemensamma kommunikationslösning (VyVi)

— identifiering av tjänstemän (Virtu).

— statens gemensamma terminaltjänst och tjänst för användarstöd

— statens gemensamma integrationstjänst (VIA)

— den offentliga förvaltningens identifierings- och betalningstjänst (VETUMA)

— medborgarkontot

Finansministeriet beslutar om användningen av anslaget för också andra gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga förvaltningen eller statsförvaltningen.

Ombudgeteringen av anslaget föranleds av att motiveringen har utvidgats och att användningen utsträckts till införandet av de system som det kommande servicecentret för statens gemensamma tjänster för grundläggande informationsteknik och för informationssystem ska tillhandahålla. Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2013 I tilläggsb.3 935 000
2013 budget1 649 000
2012 bokslut4 792 000