Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 842 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

Valtuudet

1) Vuonna 2015 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2017 enintään 81 653 000 euroa (Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2015 saa tehdä maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapitopalveluiden hankkimiseksi Millog Oy:ltä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2015—2020 enintään 581 003 000 euroa (Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus).

Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2015 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 45 000 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus).

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

4) Vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Taloudellisuus   
Varusmiespäivän hinta (euroa)465358
Reserviläispäivän hinta (euroa)235238166
HN lentotunnin hinta (euroa)9 0009 0009 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa)4 5006 0006 000
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa)7 5659 90010 600
    
Tuottavuus   
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%)111110
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm)2,42,42,5
    
Kannattavuus   
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään106105105
Tuotokset ja laadunhallinta2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Koulutetut varusmiehet (lkm)21 90421 30021 300
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm)262535
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm)4 8636 00018 000
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%)1,41,77,8
HN lentotunnit (lkm)7 9198 0008 900
NH-90 lentotunnit (lkm)1 3231 2501 650
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm)1 1611 3001 400

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä vuodesta 2015 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5814 5813 5022 424 15 088
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 7 000     7 000
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus18 03414 373   32 407
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus26 78030 5209 750  67 050
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus66 40022 400   88 800
KASI-järjestelmän ylläpito
-tilausvaltuus
3 0003 0003 0003 0006 00018 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä125 79574 87416 2525 4246 000228 345
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus 515 60 138 21 000   81 653
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus99 94899 25497 21495 559189 028581 003
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus6 0002 00022 00015 000 45 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä106 463161 392140 214110 559189 028707 656
       
Valtuudet yhteensä232 258236 266156 466115 983195 028936 001

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 1 700 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu puolustusvoimauudistuksesta, maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidon siirrosta Millog Oy:lle sekä turvallisuusverkkotoiminnan siirrosta Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle.

Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.

Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot1 789 7861 880 2081 870 364
Bruttotulot30 18622 78227 654
Nettomenot1 759 6001 857 4261 842 710
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta98 279  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle122 872  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 4104 7713 336
— muut tuotot13 31911 59713 032
Tuotot yhteensä16 72916 36816 368
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 07513 66413 577
— osuus yhteiskustannuksista1 6981 9501 937
Kustannukset yhteensä15 77315 61415 514
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)956754854
Kustannusvastaavuus, %106105106
    
Hintatuki 113200200
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen1 0699541 054

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%)15 962
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO)-48 287
PHRAKL:n tilahallinnan ja kunnossapitotoimintojen uudistaminen-7 000
Siirto momentilta 27.10.1817 178
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset-4 307
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01)-10
TUVE-lisärahoitus1 500
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset3 716
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)3 420
Palkkaliukumasäästö-1 953
Palkkausten tarkistukset5 810
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-10
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-125
Vuokramenojen indeksikorotus1 949
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-2 559
Yhteensä-14 716

2015 talousarvio1 842 710 000
2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000