Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

63. (34.07.63) Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 152 000 euro.

Anslaget får på de grunder som statsrådet bestämmer (512/1999) användas till

1) betalning av utgifter för ordnandet av verksamhet som stöder flyktingars integration och till kalkylerad ersättning till kommunerna för kostnaderna för social- och hälsovård,

2) ersättning för utkomststöd, tolkservice och särskilda kostnader samt för utgifter för återflyttning,

3) kommuner, samkommuner och sammanslutningar för utgifter för de förläggningar för asylsökande som de driver och för grupp- och familjegrupphem, tolkcentraler och andra behövliga utgifter,

4) anskaffning av rättshjälpstjänster för asylsökande och flyktingar,

5) betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i åtgärder ordnade av förläggningarna samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem,

6) ordnande av utkomst för och omsorg om utlänningar som har tagits i förvar på grundval av 121—123 § i utlänningslagen (301/2004) samt

7) utgifter som föranleds kommunerna för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Flyktingkvoten för 2008 är 750 personer.

Förklaring: Antalet personer som omfattas av ersättningarna för flyktingar uppskattas på grundval av det antal som anlänt till landet under de tre föregående åren samt på grundval av uppskattningen för budgetåret.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för personer som fallit offer för människohandel och som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och bor i kommunen. Dessutom har kommunerna möjlighet att hos TE-centralen ansöka om ersättning för tillhandahållandet av tjänster på grund av personens ställning som offer för människohandel när offret bor i kommunen.

Beräknad användning av anslaget
  
Kalkylerade ersättningar för flyktingar (4 244 personer/0—6 år 6 223 €, övriga 1 901 €)11 000 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar25 727 000
— utkomststöd (2 380 €/år/person)9 383 000
— särskilda kostnader (1 413 €/år/person)6 449 000
— tolkservice (1 018 €/år/person)4 597 000
— ersättningar för omsorg om minderåriga (6 954 €/år/person)5 118 000
— övriga kostnader (t.ex. representation av minderåriga)180 000
Ersättningar för flyktingar sammanlagt36 727 000
Kostnader för asylsökande (11 149 €/år/person)16 072 000
Rättshjälp för flyktingar och asylsökande353 000
Sammanlagt53 152 000

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Minskat antal asylsökande-3 100
Andra ändringar125
Sammanlagt-6 175


2008 budget53 152 000
2007 II tilläggsb.1 430 000
2007 budget59 327 000
2006 bokslut64 795 734