Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 649 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 27 642 27 992 27 049
Bruttotulot 587 400 400
Nettomenot 27 055 27 592 26 649
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 778    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 565    

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)

   
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä 8
Säädösvalmistelu 18
EU- ja kansainvälinen yhteistyö 12
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen 20
Ministeriön muut hallintotehtävät 6
Ministeriön sisäinen hallinto 23
Palkallinen poissaolo 13

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Saamelaiskäräjien kokousten ja vaalilautakunnan menojen kasvu (siirto momentille 25.01.50) -45
Vaalitutkimus 200
Viran siirto Kouvolan hallinto-oikeudesta 45
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen siirto momentilta 25.10.05 -600
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen vähennys 1
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -120
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -18
Palkkaliukumasäästö -41
Palkkausten tarkistukset 97
Toimintamenojen lisäsäästö -315
Toimintamenojen tuottavuussäästö -135
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -15
Vuokramenojen indeksikorotus 41
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -38
Yhteensä -943

2015 talousarvio 26 649 000
2014 I lisätalousarvio 34 000
2014 talousarvio 27 592 000
2013 tilinpäätös 26 842 000