Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2020
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              04. Krishanteringscentrets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migration
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 730 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Till ministeriets viktigaste uppgifter hör lagberedning och strategisk planering och styrning av verksamheten inom förvaltningsområdet samt internationella frågor.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för sin verksamhet:

Mål enligt koncernstrateginMinisteriets resultatmål för verksamheten
  
Trygghetskänslan är på hög nivå— Förutsättningarna för förvaltningsområdets ämbetsverks produktion av högklassiga tjänster inom den inre säkerheten tryggas
— Vi ger öppen och aktuell information om vår verksamhet och förmedlar mångsidig information om säkerheten
Människor, egendom och miljön är skyddade— Den inre säkerheten utvecklas i enlighet med strategin genom att man stärker lägesbilden, klargör befogenheterna, tryggar krishanteringsförmågan, kärnfunktionerna och servicenivån
Hot mot den nationella säkerheten avvärjs— Man förutser utvecklingen av den internationella säkerhetssituationen och förändringar i den yttre säkerhetsmiljön
— Man säkerställer utvecklandet av prestationsförmågan när det gäller kraven i den förändrade säkerhetsmiljön
Migrationen är under kontroll och samhällsmässigt hållbarEn kontrollerad migration som stöder sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten förverkligas så att man genomför migrationspolitikens riktlinjer
— och när det gäller EU-frågor och internationella frågor främjar hanteringen av migrationsströmmar
Personalen möjliggör genomförandet av strategin— Styrningen av förvaltningsområdet stärks och ansvarsområdena klargörs som åtgärder inom projektet för utvecklande av styrningen
— Ministeriets kompetens utvecklas så att uppnåendet av målen och skötseln av ministeriets kärnfunktioner stöds
— Personalens välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet främjas systematiskt
— De verksamhetssätt och den riskhantering som hänför sig till ministeriets grundläggande uppgifter samt den rapportering som stöder ledningens beslutsfattande utvecklas med beaktande av digitaliseringens utveckling och utvecklingen av ny teknik

Hantering av mänskliga resurser

 2018
utfall
2019
uppskattning
2020
mål
    
Årsverken1)200217231
— varav årsverken under moment 26.01.01184184190
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)6,36,36,3
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,93,83,9

1) Sifferuppgifterna för 2019 och 2020 omfattar Krishanteringscentrets personal.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 47714 72515 130
Bruttoinkomster789300400
Nettoutgifter14 68814 42514 730
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 683  
— överförts till följande år3 969  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bekämpning av penningtvätt och terrorism, bortfall av ett tillägg av engångsnatur (-2 årsverken)-170
Beredskaps- och resiliensnätverk för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, bortfall av ett temporärt tillägg-170
EU-sakkunnig i migrationsärenden, mandattidens upphörande (överföring från moment 24.01.01)56
Penningtvätt (överföring till moment 28.01.01)-40
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva, andel år 2020 (överföring till moment 24.01.01)-99
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva, bortfall av en överföring av engångsnatur (överföring från moment 24.01.01)290
Stärkande av styrningen av den civila underrättelseverksamheten och Skyddspolisens laglighetsövervakning380
Uppgiftsarrangemang för viss tid (överföring till moment 26.01.04)-86
Lönejusteringar-39
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna-42
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-49
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)229
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)53
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-8
Sammanlagt305

2020 budget14 730 000
2019 I tilläggsb.104 000
2019 budget14 425 000
2018 bokslut13 974 000