Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
              01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot
              02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta
              32. Kasvinjalostusmaksut
              40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
              41. Tenojoen kalastuslupamaksut
              42. Hirvieläinten metsästysmaksut
              44. (12.30.43 ja 44) Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut
              45. Riistanhoitomaksut
              99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 955 779 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen sekä kuntien valtionosuuslain mukaisten verotuloihin ja valtionosuusuudistukseen perustuvien valtionosuuksien tasausten maksamiseen kunnille,

2) enintään 200 000 euroa aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lainsäädännön toimeenpanon tukemisesta, seurannasta ja toiminnan kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen,

3) enintään 3 986 000 euroa avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen,

4) enintään 1 290 000 euroa avustuksina oppilashuollon laadun ja sitä tukevan verkostomaisen oppilas- ja opiskelijahuoltotyön sekä palvelurakenteen edistämiseen,

5) enintään 9 652 000 euroa opetusministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 42 §:n mukaisten avustusten maksamiseen oppilaitosten kokeilu- ja kehittämistoimintaan ja oppilaitosten kansainvälistämiseen, vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun opetuksensa tukemiseen, saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen, kunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle Ruotsissa rajakuntien yhteistoimintaan perustuvasta suomalaisoppilaiden koulunkäynnistä aiheutuviin kustannuksiin sekä opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville oppilaitoksille,

6) enintään 1 400 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 43 §:n 2 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (191/1999) 4 ja 5 §:n mukaisten saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen valtionavustuksen maksamiseen,

7) Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen mukaisten menojen maksamiseen,

8) enintään 136 000 euroa taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin ja

9) enintään 18 000 000 euroa avustuksina perusopetuksen laadun kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä ohjaustuntien määrä on enintään 2 930 300. Ohjaustunnin hinta on 21,37 euroa.

Taiteen perusopetuksen asukaskohtaisen valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 1,4 euroa. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä tuntimäärä on musiikin perusopetuksessa enintään 1 509 000 ja muussa tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvassa taiteen perusopetuksessa enintään 116 950 tuntia.

Selvitysosa: Kohdassa 9 mainitun avustuksen tavoitteena on muun muassa opetusryhmien pienentäminen sekä tuki- ja erityisopetuksen vahvistaminen.

Määrärahan arvioitu käyttö
  
1) Laskennalliset kustannukset (oppilasmäärä * yksikköhinta)4 424 423 000
— esiopetus (56 000 * 5 639 €)315 781 000
— kunnallinen perusopetus (542 500 * 6 191 €)3 358 805 000
— yksityinen perusopetus (13 500 * 6 410 €, sis. alv.)86 531 000
— kunnallinen lukio-opetus (105 570 * 5 667 €)598 240 000
— yksityinen lukio-opetus (9 840 * 5 868 €, sis. alv.)57 716 000
— asukaskohtainen taiteen perusopetus7 350 000
Kuntien rahoitusosuus -2 606 895 000
Tasauserät5 654 000
Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus35 690 000
Opetustuntikohtainen taiteen perusopetuksen valtionosuus60 315 000
Ulkomailla toimivien koulujen valtionosuus1 857 000
Valtionosuudet yhteensä1 921 044 000
  
2) Aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta ja kehittäminen (enintään) 200 000
3) Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen (enintään)3 986 000
4) Oppilashuollon laatu ja palvelurakenne (enintään)1 290 000
5) Rahoituslain 42 §:n mukaiset avustukset (enintään)9 652 000
6) Rahoituslain 43 §:n mukaiset avustukset (enintään)1 400 000
7) Ulkomaanopetuksen menot71 000
8) Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten valtionavustukset (enintään)136 000
9) Perusopetuksen laadun kehittäminen18 000 000
Yhteensä1 955 779 000

Valtionosuuden mitoituksessa huomioon otettu kuntien rahoitusosuus sisältää kuntien osuutena harjoittelukouluista ja valtion yleissivistävästä koulutuksesta 34 967 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat (ei sis. alv)
  
Lukiokoulutus5 667 euroa/opisk.
Perusopetus6 191 euroa/opp.
Esiopetus5 639 euroa/opp.
Taiteen perusopetus 
— asukaskohtainen valtionosuus1,40 euroa/asukas
— opetustuntikohtainen valtionosuus64,43 euroa/opetustunti
Aamu- ja iltapäivätoiminta21,37 euroa/ohjaustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Kustannustason muutos (4,7 %)87 592
Kustannustenjaon tarkistus40 758
Tasauserien muutos-2 427
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lisääminen1 214
Esiopetuksen oppilasmäärän muutos-1 102
Perusopetuksen oppilasmäärän muutos-18 058
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän muutos-9 997
Taiteen perusopetuksen asukasmäärän muutos9
Taiteen perusopetuksen opetustuntimäärän muutos874
Avustus oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen-2 014
Perusopetuksen laadun kehittäminen18 000
Yhteensä 114 849


2008 talousarvio1 955 779 000
2007 II lisätalousarvio
2007 talousarvio1 840 930 000
2006 tilinpäätös1 787 690 627