Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
       10. Trafiknätet
            01. Trafikverkets omkostnader
            35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
            40. Bidrag till Finavia Abp
            50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
            77. Utveckling av trafikledsnätet
       20. Myndighetstjänster för trafiken
       30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
       40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
       50. Forskning
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2015

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 017 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket får fullmakt att ingå nya avtal i anslutning till projektet Förbättrande av servicenivån i Mellersta Böle för högst 0,456 miljoner euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att ett anslag motsvarande EU:s TEN-stöd som intäktsförts under moment 12.31.10 har anvisats för utvecklande av trafikledsnätet. Avsikten är att använda anslaget för planering av nya utvecklingsprojekt.

För projektet Förbättrande av servicenivån i Mellersta Böle har i budgeten för 2007 beviljats en fullmakt på 39,2 miljoner euro under moment 31.40.78. Fullmakten har i den tredje tilläggsbudgeten för 2011 justerats till en fullmakt på 50,0 miljoner euro under moment 31.10.78. Projektet har i budgeten för 2012 överförts från moment 31.10.78 till moment 31.10.77. I den tredje tilläggsbudgeten för 2012 har fullmakten att ingå avtal för projektet förnyats med 5,6 miljoner euro under moment 31.10.77.

De utgifter som föranleds av användningen av fullmakterna inom projektet blir lägre än de avtalspriser som antecknats i bokföringen av fullmakterna till följd av entreprenadavtal om löpande räkning med kostnadstak. Genom att fullmakten att ingå avtal förnyas beträffande 456 000 euro garanteras att det påbörjade projektet kan slutföras. Kostnaderna för projektet hålls inom ramen för den fullmakt på sammanlagt 50,0 miljoner euro som beviljats tidigare. Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte någon ökning av anslaget för projektet.


2013 IV tilläggsb.2 017 000
2013 I tilläggsb.5 586 000
2013 budget361 700 000
2012 bokslut454 525 000
2011 bokslut66 700 000