Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2015 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja kasvuvauhti taantuu 6,5 prosenttiin. Venäjän talous jatkaa supistumistaan. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt.

Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on supistunut kolmena edellisenä vuotena ja työttömyys on noussut. Kuluvan vuoden kasvu jää vaimeaksi.

Työllisyyskehitys on ollut alkuvuodesta heikkoa. Työllisten määrä arvioidaan edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen ennustetaan kohoavan. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Kuluttajahintojen nousu on pysähtynyt.

Suomen julkinen talous on muuttunut pysyvästi alijäämäiseksi pitkittyneen heikon suhdannetilanteen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi. Julkisen talouden alijäämä ylitti 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen viime vuonna, ja alijäämä näyttäisi olevan suurempi kuin 3 % myös tänä vuonna. Heikko veropohjien kasvu ja työttömyysmenojen kasvu eivät luo hyviä edellytyksiä alijäämän supistumiselle. Valtion ja paikallishallinnon rahoitusasemat pysyvät selkeästi alijäämäisinä. Työeläkelaitosten ylijäämän arvioidaan supistuvan ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusaseman arvioidaan pysyvän alijäämäisenä.

Tuloarviot

Tuloarvioita korotetaan nettomääräisesti 6 milj. euroa. Muutostarpeen taustalla on alkuvuoden verokertymätiedot, joiden pohjalta perintö- ja lahjaveron tuloarviota esitetään korotettavaksi 40 milj. euroa ja varainsiirtoveron tuloarviota 50 milj. euroa. Kertymätietojen pohjalta tuloarvioita alennetaan alkoholijuomaveron osalta 28 milj. euroa, makeisten-, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron osalta 8 milj. euroa, energiaverojen osalta 39 milj. euroa sekä jäteveron osalta 9 milj. euroa.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 6 milj. euron lisäys ja määrärahojen 58 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2015 kolmas lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 52 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan noin 5,3 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2015 lopussa arvioidaan olevan noin 100 mrd. euroa, mikä on noin 49 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2014
Tilinpäätös
2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
2015
Hallituksen
esitys
2015
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
54 23454 3285854 386
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 7131 593-1 593
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
47 67149 106649 112
— Verotulot39 27139 921639 927
— Muut tulot8 4009 185-9 185
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
5 5545 222525 274
— Nettolainanotto5 3715 272525 324
— Velanhallinta183-50--50

Vaalikauden kehys

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi noin 58 milj. eurolla. Vuoden 2015 kehysmenojen taso olisi 42 411 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaan lisätalousarvioihin varataan kehysmenoja varten vuosittain 300 milj. euroa, josta oli vuoden 2015 toisen lisätalousarvion jälkeen käyttämättä 128 milj. euroa. Tämän ehdotuksen jälkeen jakamattomaksi varaukseksi jää noin 70 milj. euroa.

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat

Turvapaikkapäätöksenteon sujuvuuden turvaamiseksi ehdotetaan Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin lisäystä 1,646 milj. euroa sekä Poliisin toimintamenoihin mm. palkkauksiin ja laitehankintoihin lisäystä 1,366 milj. euroa, josta Suojelupoliisille aiheutuviin menoihin 0,375 milj. euroa.

Aikuiskoulutus

Erityisesti ICT-alalta irtisanottujen työllistymismahdollisuuksien tukemiseksi ehdotetaan korkeakoulutettujen koulutukseen 1,35 milj. euron lisäystä ja ammatilliseen lisäkoulutukseen 1 milj. euron määrärahalisäystä. Ammatillisen lisäkoulutuksen lisäämisestä aiheutuva määrärahatarve vuodelle 2016 on 3 milj. euroa. Lisärahoituksen turvin voidaan tarjota koulutusta yhteensä n. 750 henkilölle. Koulutukset suunnitellaan siten, että ne kestoltaan ja sisällöltään vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita tukevien kehittämistoimien käynnistämiseksi ehdotetaan 5 milj. euron määrärahalisäystä.

Maaseudun kehittäminen

Maatalouden kannattavuuden ja maatilojen maksuvalmiuden turvaamiseen esitetään 20 milj. euron kertaluonteista lisäystä.

Romutuspalkkiokokeilu

Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeiluun esitetään lisämäärärahaa 5 milj. euroa, jotta kokeilua voidaan jatkaa vuoden loppuun. Kokeilussa myönteistä on, että sen puitteissa tilatut uudet autot ovat erittäin vähäpäästöisiä ja romuautot ohjautuvat virallisiin romutuspaikkoihin.

Työvoima- ja yrityspalvelut

Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin ehdotetaan lisäystä 21,6 milj. euroa, josta 20 milj. euroa aiheutuu työttömyyden kasvusta ja 1,6 milj. euroa Microsoftin irtisanomisista. Lisäksi ehdotetaan Microsoftin irtisanomistilanteen helpottamiseksi ja asioiden käsittelyn jouduttamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenoihin 130 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkauksiin ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin 400 000 euroa seitsemän henkilötyövuoden palkkauksiin.

Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 Pääluokka2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta174 169 000-174 169 000
22.Tasavallan presidentti19 150 000-19 150 000
23.Valtioneuvoston kanslia186 460 000-186 460 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 222 918 000-1 222 918 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala899 862 000-899 862 000
26.Sisäministeriön hallinnonala1 248 024 0003 012 0001 251 036 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 660 271 000-2 660 271 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala16 966 213 00027 00016 966 240 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 768 569 0007 350 0006 775 919 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 633 673 00020 000 0002 653 673 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 926 042 0005 000 0002 931 042 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 940 657 00022 130 0003 962 787 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 885 502 000-12 885 502 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala203 886 000-203 886 000
36.Valtionvelan korot1 593 100 000-1 593 100 000
Yhteensä54 328 496 00057 519 00054 386 015 000

Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 Osasto2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot39 920 910 0006 000 00039 926 910 000
12.Sekalaiset tulot6 015 739 000-6 015 739 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset2 755 100 000-2 755 100 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)414 500 000-414 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)49 106 249 0006 000 00049 112 249 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta5 222 247 00051 519 0005 273 766 000
Yhteensä54 328 496 00057 519 00054 386 015 000