Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Suomen kansantalous ei ole kasvanut kolmeen vuoteen. Viennin kehitys on jatkunut vaisuna kuluvan vuoden alkupuolella, ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Syyskuussa 2014 kokonaistuotannon ennakoitiin lisääntyvän 1,2 % v. 2015, joten talouden kehitys on jäämässä viime syksynä arvioitua heikommaksi. Työttömyys on alkuvuonna jatkanut nousuaan, ja kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 9,3 %. Myös työllisten määrän ennustetaan hiukan alenevan. Inflaatio jää vain 0,1 prosenttiin.

Tuloarviot

Tuloarvioita alennetaan nettomääräisesti 1 milj. euroa. Verotuloarvioiden muutostarpeen taustalla on alkuvuoden kertymätiedot ja uusi talousennuste.

Ansio- ja pääomatuloveron tuloarviota korotetaan 303 milj. eurolla ja yhteisöveroennustetta 210 milj. eurolla pääasiassa ennakoitua suurempien kertymien johdosta. Arviota perintö- ja lahjaveron tuotosta korotetaan niin ikään kertymätietojen johdosta.

Arvonlisäveron tuloarviota alennetaan 274 milj. eurolla, energiaverojen 160 milj. eurolla sekä autoveron 105 milj. eurolla. Arvonlisäveroarvion aleneminen on pääasiassa seurausta talousennusteen heikentymisestä. Energiaverojen ja autoveron tuloarvioiden aleneminen pohjautuu kertymätietojen pohjalta päivitettyyn ennusteeseen. Myös jäteveron tuloarviota alennetaan 22 milj. euroa kertymätietojen perusteella.

Tuloutus Suomen Pankin voitosta valtiolle on eduskunnan pankkivaltuuston päätöksen mukaisesti 137,5 milj. euroa v. 2015 eli 12,5 milj. euroa varsinaisessa talousarviossa ennakoitua vähemmän.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen yhden miljoonan euron vähennys ja määrärahojen noin 55 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2015 toinen lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 56 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan noin 5,2 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2015 lopussa arvioidaan olevan noin 100 mrd. euroa, mikä on noin 49 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2014
Tilinpäätös
2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)
2015
Hallituksen
esitys
2015
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
54 234 54 274 55 54 328
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 713 1 766 -173 1 593
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
47 671 49 107 -1 49 106
— Verotulot 39 271 39 909 12 39 921
— Muut tulot 8 400 9 198 -13 9 185
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
5 554 5 166 56 5 222
— Nettolainanotto 5 371 5 216 56 5 272
— Velanhallinta 183 -50 - -50

Kehysmenot

Vuoden 2015 toisessa lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi noin 172 milj. eurolla. Vuoden 2015 kehysmenojen taso olisi 42 353 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaan lisätalousarvioihin varataan kehysmenoja varten vuosittain 300 milj. euroa.

Talvivaaran kaivostoiminta

Terrafame Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 112 milj. euroa. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on pyrkinyt löytämään kaivostoiminnalle uuden toiminnanharjoittajan. Konkurssipesä solmi maaliskuussa 2015 ehdollisen kauppasopimuksen, jonka loppuun viemiseen liittyvät edellytykset eivät kuitenkaan ole varmistuneet. Tämän vuoksi valtio varautuu kokonaan omistamansa Terrafame Oy:n kautta osallistumaan kaivostoiminnan jatkamiseen aiemmin suunniteltua suuremmalla panostuksella tai vaihtoehtoisesti huolehtimaan kaivoksen sulkemisesta. Mikäli kaivos siirtyy konkurssipesältä uuden yhtiön vastuulle, päättyy samalla kaivoksen rahoittaminen ympäristövahinkojen estämiseksi julkisselvityksen kautta.

Maatalouden ympäristökorvaukset

Maatalouden uuden tukiohjelmakauden ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen haun ympäristökorvausten tukimenekki keväällä 2015 oli odotettua suurempi. Tämän vuoksi ympäristökorvausten valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 116 milj. eurolla.

Metsätalouden tuet

Puuntuotannon kestävyyden tukea ehdotetaan korotettavaksi 14 milj. eurolla, ja tukeen ehdotetaan varattavaksi lisävaltuutta 20 milj. euroa. Lisävaltuuteen liittyvät tuet maksetaan pääosin vuoden 2015 määrärahoista. Pienpuun energiatuesta annettua lakia (101/2011) ei ole saatettu voimaan. Pienpuun energiatuki -momentilta ehdotetaan näin vähennettäväksi lain toimeenpanoon varatut määrärahat.

Senaatti-kiinteistöjen myyntivaltuudet

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan Senaatti-kiinteistöille valtuutta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta seuraavasti:

  • — Siuntiossa sijaitsevat 28 kiinteistöä ja seitsemän määräalaa rakennuksineen ja rakennelmineen 11,7 milj. euron kauppahinnalla;
  • — Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevasta kiinteistöstä määräosa, suuruudeltaan 99/100, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 21,5 milj. euron kauppahinnalla; ja
  • — valtion koko omistusosuuden yhtiöissä käsittävät Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kpl 89,6 milj. euron kauppahinnalla sekä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kpl 127,6 milj. euron kauppahinnalla.

Muita tarkistuksia

Eduskunnan rakennusten peruskorjauksiin ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä.

Hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) valmistumisen turvaamiseksi ehdotetaan 7 milj. euron lisävaltuutta.

Etuusmenoarvioiden tarkentumisen seurauksena elatustukimenoihin ehdotetaan 12,2 milj. euron, työttömyysturvan ansiopäivärahamenoihin 50 milj. euron ja vuorotteluvapaakorvauksen menoihin 10,6 milj. euron lisäystä.

Turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaan kasvun johdosta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin ehdotetaan lisäystä 19,5 milj. euroa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkintaan ehdotetaan 0,7 milj. euron lisäystä määräaikaisten asiankäsittelijöiden palkkaamiseksi.

Valtionvelan korkomenojen arviota alennetaan 173 milj. eurolla alle 1,6 mrd. euroon.

Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

  Pääluokka 2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 164 169 000 10 000 000 174 169 000
22. Tasavallan presidentti 19 150 000 - 19 150 000
23. Valtioneuvoston kanslia 186 460 000 - 186 460 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 216 918 000 6 000 000 1 222 918 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 899 862 000 - 899 862 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 227 821 000 20 203 000 1 248 024 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 660 271 000 - 2 660 271 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 16 966 217 000 -4 000 16 966 213 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 768 569 000 - 6 768 569 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 626 693 000 6 980 000 2 633 673 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 926 042 000 - 2 926 042 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 828 657 000 112 000 000 3 940 657 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 12 812 702 000 72 800 000 12 885 502 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 203 886 000 - 203 886 000
36. Valtionvelan korot 1 766 100 000 -173 000 000 1 593 100 000
Yhteensä 54 273 517 000 54 979 000 54 328 496 000

Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

  Osasto 2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 39 908 910 000 12 000 000 39 920 910 000
12. Sekalaiset tulot 6 016 199 000 -460 000 6 015 739 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 2 767 600 000 -12 500 000 2 755 100 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 414 500 000 - 414 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 49 107 209 000 -960 000 49 106 249 000
       
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 5 166 308 000 55 939 000 5 222 247 000
Yhteensä 54 273 517 000 54 979 000 54 328 496 000