Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää vuonna 2015 toteutuvien suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, vahinkomäärät ovat tiedossa vasta vuonna 2016. Vahinkojen suuruutta pyritään pienentämään suurpetojen hoitosuunnitelmien ja muiden toimenpiteiden avulla.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suurpetojen vahinkojen korvaaminen 3 800 000
Vahinkojen ehkäiseminen ja valvonta 500 000
Yhteensä 4 300 000

2015 talousarvio 4 300 000
2014 I lisätalousarvio 3 200 000
2014 talousarvio 4 300 000
2013 tilinpäätös 7 520 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 4,3 milj. euron määrärahaa. Määrärahaa käytetään vuonna 2015 toteutuvien vahinkojen korvaamiseen, joiden tarkka määrä on tiedossa vasta vuonna 2016. Määrärahaa voidaan käyttää myös vahinkojen ehkäisemiseen 500 000 euroa.

Vuonna 2013 suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaustarve oli ennätykselliset 8,5 milj. euroa, josta porovahinkojen osuus oli 7,9 milj. euroa. Vuonna 2014 vahingot näyttäisivät arvioiden mukaan jäävän alhaisemmiksi kuin vuonna 2013. Niiden määrä ylitti kuitenkin jo syyskuun lopussa momentille osoitetun määrärahan.

Valiokunta pitää välttämättömänä (kuten VaVM 34/2013 vp), että suojeltujen petoeläinten aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräisesti ja vahinkoja on myös pystyttävä selvästi vähentämään jo valtion varojen säästämiseksi. Poronhoitoalueella kyse ei ole kuitenkaan enää vain taloudellisesta ongelmasta. Menetettyjen tuotantoeläinten määrät ovat kohonneet sille tasolle, että elinkeinon harjoittaminen on paikoin uhattuna. Valiokunta on myös edelleen huolissaan metsäpeurakannasta ja pitää perusteltuna laatia suunnitelma kannan elvyttämiseksi. Tarpeen on lisäksi seurata metsäkauriin kannan kehitystä.

Valiokunta pitää hyvänä, että maa- ja metsätalousministeriön toimesta on valiokunnan toiveiden mukaisesti laadittu sudenhoitosuunnitelma, joka mahdollistaa susikannan hoidon suotuisan suojelutason saavuttamisen ehdoilla. Toimenpiteillä odotetaan myös olevan pelotevaikutus susien karkottamiseksi asutuksen sekä tuotanto- ja kotieläinten läheisyydestä. Valiokunta toteaa, että karhu- ja ilvestilannetta on jo pystytty ottamaan haltuun kannan hoitosuunnitelmien avulla. Valiokunta odottaa edelleen toimenpiteitä myös ahmavahinkojen osalta erityisesti poronhoitoalueella. Yleisen luottamuksen palauttamiseksi valiokunta pitää tärkeänä, että viranomaisilla on keinoja puuttua nopeasti petojen aiheuttamiin vahinkoihin tai eläinten häiriökäyttäytymiseen. Maa- ja metsätalousministeriön on edelleen entistä laajemmin tarkasteltava erilaisia vaihtoehtoja tilanteen parantamiseksi. Jos vahinkoja ei pystytä vähentämään vuonna 2015, momentille esitetty 4,3 milj. euron määräraha on riittämätön.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu suurpetojen vuonna 2014 aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta täysimääräisenä.

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2014 noin 7 500 000 euron vahingot (vuonna 2013 määrä oli 8 580 000 euroa). Vuoden 2014 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahinkojen estämiseen käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2014 vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä 3 800 000 euroa.


2015 I lisätalousarvio 3 700 000
2015 talousarvio 4 300 000
2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio 3 200 000
2014 talousarvio 4 300 000
2013 tilinpäätös 7 520 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 48/2014 vp (9.3.2015)

Momentille esitetään 3 700 000 euron lisämäärärahaa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan lisäys riittää suurpetojen vuonna 2014 aiheuttamien vahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen.

Valiokunta on pitänyt kuluneen vaalikauden ajan (VaVM 26/2011 vp, VaVM 39/2012 vp, VaVM 34/2013 vp, VaVM 37/2014 vp) välttämättömänä, että suojeltujen petoeläinten aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräisesti. Valiokunta on myös toistuvasti huomauttanut siitä, että käsiteltävä momentti on ollut lähtökohtaisesti alibudjetoitu. On kuitenkin myönteistä, että määrärahaa on vuosittain lisätty vahinkokertymän täsmentyessä, mikä on mahdollistanut vahinkojen täysimääräisen korvaamisen eduskunnan vaatimuksen mukaisesti.

Valiokunta pitää samoin edelleen välttämättömänä (kuten VaVM 26/2011 vp, VaVM 39/2012 vp, VaVM 34/2013 vp, VaVM 37/2014 vp), että vahinkoja pystytään selvästi vähentämään ennen kaikkea valtion varojen säästämiseksi, mutta myös tuotanto- ja kotieläinten turvallisuuden sekä ihmisten turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön toimesta onkin valiokunnan toiveiden mukaisesti laadittu ja päivitetty suurpetokantojen hoitosuunnitelmat. Petopolitiikkaan kohdistuvan yleisen luottamuksen palauttamiseksi on tärkeää, että viranomaisilla on keinoja puuttua nopeasti petojen aiheuttamiin vahinkoihin ja eläinten häiriökäyttäytymiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.