Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              44. Luonnonhaittakorvaukset
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. (30.30.01) Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla saatavalla tuella toteutettavien eläin- ja kasvitautien torjuntaohjelmien menojen maksamiseen

3) enintään 75 000 euroa valtionavun maksamiseen eläinten hyvinvointikeskusverkoston menoihin.

Määräraha budjetoidaan eläinten hyvinvointikeskusverkostolle maksettavan valtionavun osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.

Eviran strategiset päämäärät ovat:

 • — elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja kasvinterveyden korkea taso säilyy
 • — eläinten hyvinvointi paranee
 • — korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset turvataan ja maa- ja elintarviketalouden tuotantokyky kasvaa
 • — maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat kestävästi ilmastonmuutokseen
 • — elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa
 • — turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
 • — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
 • — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
 • — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
 • — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
 • — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan ydintoiminta-analyysissä sovittuja hankkeita, jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (ELVI) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (ELMO), eläinrekisterin sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Lisäksi jatketaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimeenpanoa. Evira osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Evira osallistuu aluehallinnon kehittämiseen tehtäväalueellaan.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Eviran koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2013 toteutuma 2014 arvio 2015 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Elintarviketurvallisuus 25 723 11 484 313 24 133 11 340 310 23 978 12 506 310
— tieteellinen tutkimus 1 315 462 19 669 190 11 665 210 11
— riskiarviointi 1 069 119 14 1 190 167 16 1 182 184 16
— laboratoriopalvelut 4 879 309 57 4 623 239 57 4 593 264 57
— valvonnan ohjaus 6 282 90 73 5 692 100 68 5 656 110 68
— valvonnan toimeenpano 12 178 10 504 150 11 959 10 644 158 11 882 11 738 158
Eläinten terveys ja hyvinvointi 23 394 3 740 229 23 059 3 657 226 24 461 4 033 226
— tieteellinen tutkimus 925 228 13 650 108 10 646 119 10
— riskiarviointi 486 53 6 427 56 6 424 62 6
— laboratoriopalvelut 11 534 715 136 11 019 679 137 10 948 749 137
— valvonnan ohjaus 7 536 39 65 7 109 37 63 8 614 41 63
— valvonnan toimeenpano 2 913 2 705 9 3 854 2 777 10 3 829 3 062 10
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys 16 986 5 901 191 16 183 5 395 184 16 079 5 949 184
— tieteellinen tutkimus 33 - - 22 2 - 22 2 -
— riskiarviointi 263 11 5 147 4 2 146 4 2
— laboratoriopalvelut 6 128 909 76 5 568 774 71 5 532 854 71
— valvonnan ohjaus 4 998 50 60 4 861 57 60 4 830 63 60
— valvonnan toimeenpano 5 564 4 931 50 5 585 4 558 51 5 549 5 026 51
Yhteensä1) 66 103 21 125 733 63 375 20 392 720 64 518 22 488 720

1) Momentin 30.20.02 henkilötyövuosikiintiöt: 710 htv TA 2013, 750 htv (josta 210 htv maksulliseen toimintaan) TA 2014 ja 742 htv TAE 2015.

Eviran tunnusluvut

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Taloudellisuusindeksi 103 - -
— Tuottavuusindeksi 99 102 101

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 65 533 62 413 64 228
Bruttotulot 21 125 20 892 22 488
Nettomenot 44 408 41 521 41 740
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 075    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 357    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 17 362 18 192 18 839
— muut tuotot 17 - -
Tuotot yhteensä 17 379 18 192 18 839
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 622 14 792 14 639
— osuus yhteiskustannuksista 4 012 4 000 4 200
Kustannukset yhteensä 18 634 18 792 18 839
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 255 -600 -
Kustannusvastaavuus, % 93 97 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 492 2 200 2 649
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 2 492 2 200 2 649
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 739 1 530 1 929
— osuus yhteiskustannuksista 663 670 720
Kustannukset yhteensä 2 402 2 200 2 649
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 90 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100

EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla eläin- ja kasvintautien torjuntaohjelmien toteutuksesta maksettavat tuet on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määrärahasta käytetään 1 480 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Henkilötyövuosien määrä vähenee 8 henkilötyövuodella, missä on otettu huomioon vähennyksenä 10 henkilötyövuotta tuottavuustoimien johdosta ja lisäyksenä 2 henkilötyövuotta siirtona Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 30.01.(02). Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä valtion yhteiseen palvelukeskukseen. Siirrolla ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän toteuttamiseen, eläinpitäjärekisterin sähköistämiseen sekä nautarekisterin uudistamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 30.01.(04) 40
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto -800
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö 1 550
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -530
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -2
Palkkaliukumasäästö -93
Palkkausten tarkistukset 270
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö -202
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -6
Vuokramenojen indeksikorotus 61
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -57
Yhteensä 219

2015 talousarvio 41 740 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 41 521 000
2013 tilinpäätös 41 690 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 757 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 17 000 euroa talousarvioesityksen 41 740 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 41 757 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 41 521 000
2013 tilinpäätös 41 690 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 757 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla saatavalla tuella toteutettavien eläin- ja kasvitautien torjuntaohjelmien menojen maksamiseen

3) enintään 75 000 euroa valtionavun maksamiseen eläinten hyvinvointikeskusverkoston menoihin.

Määräraha budjetoidaan eläinten hyvinvointikeskusverkostolle maksettavan valtionavun osalta maksatuspäätösperusteisena.