Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
              (01.) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. (30.30.01) Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
              03. (30.01.03) Maaseutuviraston toimintamenot
              20. (30.30.20, osa ja 41, osa) Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
              40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
              41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
              42. (30.20.42 ja 30.41, osa) Eräät korvaukset
              43. (30.20.43, osa) Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen
              47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen
              60. Siirto interventiorahastoon
              61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
              62. (30.30.20, osa ja 41, osa) Eräät valtionavut
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. (30.30.01) Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla saatavalla tuella toteutettavien eläin- ja kasvitautien torjuntaohjelmien menojen maksamiseen

3) enintään 75 000 euroa valtionavun maksamiseen eläinten hyvinvointikeskusverkoston menoihin.

Määräraha budjetoidaan eläinten hyvinvointikeskusverkostolle maksettavan valtionavun osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.

Eviran strategiset päämäärät ovat:

 • — elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja kasvinterveyden korkea taso säilyy
 • — eläinten hyvinvointi paranee
 • — korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset turvataan ja maa- ja elintarviketalouden tuotantokyky kasvaa
 • — maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat kestävästi ilmastonmuutokseen
 • — elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa
 • — turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
 • — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
 • — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
 • — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
 • — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
 • — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan ydintoiminta-analyysissä sovittuja hankkeita, jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (ELVI) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (ELMO), eläinrekisterin sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Lisäksi jatketaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimeenpanoa. Evira osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Evira osallistuu aluehallinnon kehittämiseen tehtäväalueellaan.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Eviran koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2013 toteutuma2014 arvio2015 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Elintarviketurvallisuus25 72311 48431324 13311 34031023 97812 506310
— tieteellinen tutkimus1 315462196691901166521011
— riskiarviointi1 069119141 190167161 18218416
— laboratoriopalvelut4 879309574 623239574 59326457
— valvonnan ohjaus6 28290735 692100685 65611068
— valvonnan toimeenpano12 17810 50415011 95910 64415811 88211 738158
Eläinten terveys ja hyvinvointi23 3943 74022923 0593 65722624 4614 033226
— tieteellinen tutkimus925228136501081064611910
— riskiarviointi486536427566424626
— laboratoriopalvelut11 53471513611 01967913710 948749137
— valvonnan ohjaus7 53639657 10937638 6144163
— valvonnan toimeenpano2 9132 70593 8542 777103 8293 06210
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys16 9865 90119116 1835 39518416 0795 949184
— tieteellinen tutkimus33--222-222-
— riskiarviointi2631151474214642
— laboratoriopalvelut6 128909765 568774715 53285471
— valvonnan ohjaus4 99850604 86157604 8306360
— valvonnan toimeenpano5 5644 931505 5854 558515 5495 02651
Yhteensä1)66 10321 12573363 37520 39272064 51822 488720

1) Momentin 30.20.02 henkilötyövuosikiintiöt: 710 htv TA 2013, 750 htv (josta 210 htv maksulliseen toimintaan) TA 2014 ja 742 htv TAE 2015.

Eviran tunnusluvut

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— Taloudellisuusindeksi103--
— Tuottavuusindeksi 99102101

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot65 53362 41364 228
Bruttotulot21 12520 89222 488
Nettomenot44 40841 52141 740
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 075  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 357  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot17 36218 19218 839
— muut tuotot17--
Tuotot yhteensä17 37918 19218 839
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 62214 79214 639
— osuus yhteiskustannuksista4 0124 0004 200
Kustannukset yhteensä18 63418 79218 839
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 255-600-
Kustannusvastaavuus, %9397100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 4922 2002 649
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä2 4922 2002 649
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 7391 5301 929
— osuus yhteiskustannuksista663670720
Kustannukset yhteensä2 4022 2002 649
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)90--
Kustannusvastaavuus, %104100100

EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla eläin- ja kasvintautien torjuntaohjelmien toteutuksesta maksettavat tuet on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määrärahasta käytetään 1 480 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Henkilötyövuosien määrä vähenee 8 henkilötyövuodella, missä on otettu huomioon vähennyksenä 10 henkilötyövuotta tuottavuustoimien johdosta ja lisäyksenä 2 henkilötyövuotta siirtona Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 30.01.(02). Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä valtion yhteiseen palvelukeskukseen. Siirrolla ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän toteuttamiseen, eläinpitäjärekisterin sähköistämiseen sekä nautarekisterin uudistamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 30.01.(04)40
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto-800
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö1 550
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-530
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-2
Palkkaliukumasäästö-93
Palkkausten tarkistukset270
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-12
Toimintamenojen tuottavuussäästö-202
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-6
Vuokramenojen indeksikorotus61
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-57
Yhteensä219

2015 talousarvio41 740 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio41 521 000
2013 tilinpäätös41 690 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 757 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 17 000 euroa talousarvioesityksen 41 740 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio41 757 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio41 521 000
2013 tilinpäätös41 690 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 757 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla saatavalla tuella toteutettavien eläin- ja kasvitautien torjuntaohjelmien menojen maksamiseen

3) enintään 75 000 euroa valtionavun maksamiseen eläinten hyvinvointikeskusverkoston menoihin.

Määräraha budjetoidaan eläinten hyvinvointikeskusverkostolle maksettavan valtionavun osalta maksatuspäätösperusteisena.