Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 886 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taloudellisuus

Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentin 30.01.01).

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2013 toteutuma 2014 arvio 2015 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maaseudun kehittäminen 7 181 2 490 48 5 100 720 37 5 211 700 38
Maa- ja elintarviketalous 17 275 457 142 17 600 465 137 17 982 455 138
Luonnonvaratalous 12 924 205 96 12 280 220 101 10 427 1 604 100
Maanmittaus ja paikkatietovarannot 584 2 5 1 050 1 11 1 073 1 12
Yhteensä1) 37 964 3 154 291 36 030 1 406 286 34 693 2 760 288

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2013, 278 htv TA 2014 ja 280 htv TAE 2015.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 30 661 31 796 31 646
Bruttotulot 3 153 1 200 2 760
Nettomenot 27 508 30 596 28 886
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 488    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 931    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-järjestelmän kehittämisen menoihin (1 htv).

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kala- ja riistatalouden erillismenot (siirto momentille 30.40.22) (-3 htv) -560
Kertaluonteisen vähennyksen poisto (EK) 100
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentille 30.40.62 -1 560
Siirto momentilta 30.01.(02) (10 htv) 850
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv) -70
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) 40
Palkkaliukumasäästö -46
Palkkausten tarkistukset 115
Toimintamenojen lisäsäästö -341
Toimintamenojen tuottavuussäästö -154
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -43
Yhteensä -1 710

2015 talousarvio 28 886 000
2014 I lisätalousarvio -963 000
2014 talousarvio 30 596 000
2013 tilinpäätös 30 951 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 28 886 000 euroon nähden on 5 068 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 5 159 000 euroa (-17 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 50 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 30.01.05, 67 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 200 000 euroa siirtona maa- ja metsätalousministeriön toimintaedellytysten turvaamiseksi momentilta 30.40.62 ja 8 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 23 818 000
2014 III lisätalousarvio 210 000
2014 I lisätalousarvio -963 000
2014 talousarvio 30 596 000
2013 tilinpäätös 30 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.


2015 IV lisätalousarvio 56 000
2015 talousarvio 23 818 000
2014 tilinpäätös 29 843 000
2013 tilinpäätös 30 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.