Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              (02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              (04.) Lautakuntien toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 886 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taloudellisuus

Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentin 30.01.01).

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2013 toteutuma2014 arvio2015 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Maaseudun kehittäminen7 1812 490485 100720375 21170038
Maa- ja elintarviketalous17 27545714217 60046513717 982455138
Luonnonvaratalous12 9242059612 28022010110 4271 604100
Maanmittaus ja paikkatietovarannot584251 0501111 073112
Yhteensä1)37 9643 15429136 0301 40628634 6932 760288

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2013, 278 htv TA 2014 ja 280 htv TAE 2015.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot30 66131 796 31 646
Bruttotulot3 1531 2002 760
Nettomenot27 50830 59628 886
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 488  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 931  

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-järjestelmän kehittämisen menoihin (1 htv).

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kala- ja riistatalouden erillismenot (siirto momentille 30.40.22) (-3 htv)-560
Kertaluonteisen vähennyksen poisto (EK)100
Siirto momentille 23.01.02-75
Siirto momentille 30.40.62-1 560
Siirto momentilta 30.01.(02) (10 htv)850
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv)-70
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv)40
Palkkaliukumasäästö-46
Palkkausten tarkistukset115
Toimintamenojen lisäsäästö -341
Toimintamenojen tuottavuussäästö-154
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-2
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-2
Vuokramenojen indeksikorotus38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-43
Yhteensä-1 710

2015 talousarvio28 886 000
2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 28 886 000 euroon nähden on 5 068 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 5 159 000 euroa (-17 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 50 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 30.01.05, 67 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 200 000 euroa siirtona maa- ja metsätalousministeriön toimintaedellytysten turvaamiseksi momentilta 30.40.62 ja 8 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio23 818 000
2014 III lisätalousarvio210 000
2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.


2015 IV lisätalousarvio56 000
2015 talousarvio23 818 000
2014 tilinpäätös29 843 000
2013 tilinpäätös30 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.