Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 805 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 9,7 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 2,5 3 3
Alkoholiluvat 0,8 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,2 2 2
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 14,1 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 41) 4 4
Maanpuolustuskurssien laatu 4,2 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 5,8 10 10
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 81 100 100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 80 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 88 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 73 100 100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 40 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet, yhteensä 1 204 1 293 1 261
josta aluehallintoviraston toimintamenot 744 809 782
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 446 457 459
Muut momentit 14 26 20
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,0 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,4

1) Vuoden 2012 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 66 398 67 878 69 845
Bruttotulot 11 150 10 000 12 040
Nettomenot 55 248 57 878 57 805
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 656    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 334    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 10 598 10 000 12 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 220 19 500 20 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 622 -9 500 -8 100
Kustannusvastaavuus, % 50 51 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 54 20 40
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 20 20 30
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 34 - 10
Kustannusvastaavuus, % 270 100 133

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläinsuojelu- ja elintarviketurvallisuustehtävien resursointi 400
Valtori (siirto momentilta 32.01.02) 865
Vähennys ELY-keskuksista siirrettyihin OKM-tehtäviin -39
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -706
Palkkaliukumasäästö -106
Palkkausten tarkistukset 381
Toimintamenojen tuottavuussäästö -291
Vuokramenojen indeksikorotus 109
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -81
Tasomuutos -605
Yhteensä -73

2015 talousarvio 57 805 000
2014 I lisätalousarvio 716 000
2014 talousarvio 57 878 000
2013 tilinpäätös 55 926 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 524 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 57 805 000 euroon nähden on 719 000 euroa, mistä kertaluonteinen 700 000 euroa aiheutuu ympäristövastuualueen lupien käsittelyruuhkan purkamisesta ja 19 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 58 524 000
2014 I lisätalousarvio 716 000
2014 talousarvio 57 878 000
2013 tilinpäätös 55 926 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 524 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 25 000 euroa siirtona momentilta 25.40.01 ja 25 000 euroa siirtona momentilta 27.10.01 johtuen vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusista tehtävistä sekä vähennyksenä 75 000 euroa siirtona momentille 26.10.01.


2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 58 524 000
2014 I lisätalousarvio 716 000
2014 talousarvio 57 878 000
2013 tilinpäätös 55 926 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.