Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

VaikuttavuustavoitteetToimenpiteet vuodelle 2015
  
Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatio-ohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi.
Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatio-ohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn.
Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen.
Valvontaohjelmien toimeenpano.
Markkinoiden toimivuuden valvonta.
Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja
turvallisuus paranee.
Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa.
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta.
Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen.
Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano.
Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen.
Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa.
Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta.


Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän
tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman
korkeatasoisena siten, että Väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %.
Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna.
Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa.
Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia
yhdenmukaistetaan maistraateissa.
Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta
maistraateissa.
Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa.


Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta
kohdentumisesta ja laadun parantamisesta.
Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa.
Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein.
Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti.


Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria.
Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan turvaten palvelujen saatavuus yhteisten asiakaspalvelupisteiden kautta.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 805 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut9,788
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot2,533
Alkoholiluvat0,811
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat2,222
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat14,11010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn41)44
Maanpuolustuskurssien laatu4,244
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %   
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt5,81010
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain)81100100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 80100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste88100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat73100100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat405050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet, yhteensä1 2041 2931 261
josta aluehallintoviraston toimintamenot744809782
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01446457459
Muut momentit142620
Sairauspoissaolot, pv/htv9,09,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,43,4

1) Vuoden 2012 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot66 39867 87869 845
Bruttotulot11 15010 00012 040
Nettomenot55 24857 87857 805
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 656  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 334  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot10 59810 00012 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 22019 50020 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-10 622-9 500-8 100
Kustannusvastaavuus, %505160
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot542040
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset202030
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)34-10
Kustannusvastaavuus, %270100133

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläinsuojelu- ja elintarviketurvallisuustehtävien resursointi400
Valtori (siirto momentilta 32.01.02)865
Vähennys ELY-keskuksista siirrettyihin OKM-tehtäviin-39
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-706
Palkkaliukumasäästö-106
Palkkausten tarkistukset381
Toimintamenojen tuottavuussäästö-291
Vuokramenojen indeksikorotus109
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-81
Tasomuutos-605
Yhteensä-73

2015 talousarvio57 805 000
2014 I lisätalousarvio716 000
2014 talousarvio57 878 000
2013 tilinpäätös55 926 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 524 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 57 805 000 euroon nähden on 719 000 euroa, mistä kertaluonteinen 700 000 euroa aiheutuu ympäristövastuualueen lupien käsittelyruuhkan purkamisesta ja 19 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio58 524 000
2014 I lisätalousarvio716 000
2014 talousarvio57 878 000
2013 tilinpäätös55 926 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 524 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 25 000 euroa siirtona momentilta 25.40.01 ja 25 000 euroa siirtona momentilta 27.10.01 johtuen vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusista tehtävistä sekä vähennyksenä 75 000 euroa siirtona momentille 26.10.01.


2015 I lisätalousarvio-25 000
2015 talousarvio58 524 000
2014 I lisätalousarvio716 000
2014 talousarvio57 878 000
2013 tilinpäätös55 926 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 082 000 euroa.

Selvitysosa: Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin3,6 kk4 kk4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus   
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin3,6 kk6 kk6 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,3 kk2 kk2 kk
Julkisen notaarin palvelut   
— palvelujen saanti, aika enintään 2 pv2 pv2 pv
Kuluttajaneuvonta   
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään80 %80 %80 %
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 5057 2007 200
— taloudellisuus: euroa/suorite14,20  
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 9398 3758 375
— taloudellisuus: euroa/suorite13,31  
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 4621 5701 570
— taloudellisuus: euroa/suorite63,19  
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
11 75412 45012 450
— taloudellisuus: euroa/suorite7,86  
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 2922 3202 320
— taloudellisuus: euroa/suorite39,51  
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto, yhteensä742,3717696
Sairauspoissaolot, pv/htv9,999
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,33,3

Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu asunto-osakeyhtiötehtävien 4 htv:n vähennys siirtona Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenomomentille 32.40.03 1.9.2015 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot49 16247 78145 763
Bruttotulot16 81215 60014 681
Nettomenot32 35032 18131 082
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 069  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 468  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot15 80711 65011 650
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 79616 40016 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-5 988-4 750-4 750
Kustannusvastaavuus, %737171
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot571380380
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset213342342
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)3573838
Kustannusvastaavuus, %268111111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21)100
Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21)140
Muuttopuhelinpalvelun siirto VRK:lle (siirto momentille 28.30.03)-200
Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21)150
Valtori (siirto momentilta 32.01.02)546
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03)-9
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-424
Palkkaliukumasäästö-56
Palkkausten tarkistukset177
Toimintamenojen lisäsäästö -367
Toimintamenojen tuottavuussäästö-159
Vuokramenojen indeksikorotus50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-44
Tasomuutos-1 003
Yhteensä-1 099

2015 talousarvio31 082 000
2014 I lisätalousarvio236 000
2014 talousarvio32 181 000
2013 tilinpäätös32 749 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 092 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 10 000 euroa talousarvioesityksen 31 082 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio31 092 000
2014 III lisätalousarvio-500 000
2014 I lisätalousarvio236 000
2014 talousarvio32 181 000
2013 tilinpäätös32 749 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 092 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta aiheutuvista tietojärjestelmäkustannuksista.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen Euroopan unionin perintöasetuksen (N:o 650/2012) soveltamisen ja pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimuksen hyväksymisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.


2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio31 092 000
2014 III lisätalousarvio-500 000
2014 I lisätalousarvio236 000
2014 talousarvio32 181 000
2013 tilinpäätös32 749 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 500 000 euroa aiheutuu vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa tehdyn siirron palauttamisesta momentilta 28.30.03.

Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa siirto tehtiin Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen viivästymisen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi. Tuolloin tehdyssä esityksessä todettiin myös, että siirto on kertaluonteinen ja tullaan myöhemmin palauttamaan momentilta 28.30.03.

Lisäyksestä 800 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 maistraattien sähköisen asiointikokonaisuuden (MERP-hanke) tietojärjestelmäkustannuksiin.


2015 IV lisätalousarvio1 300 000
2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio31 092 000
2014 tilinpäätös31 917 000
2013 tilinpäätös32 749 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000 euroa.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 782 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Selvitysosa: Julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua pilotoidaan vuoden 2015 aikana.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentilta 26.10.01)13
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentilta 28.10.01)15
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentilta 28.40.02)9
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentilta 32.30.01)21
Yhteinen asiakaspalvelu, tietojärjestelmät1 500
Yhteensä1 558

2015 talousarvio1 782 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio224 000
2013 tilinpäätös774 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 782 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.