Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan parannetaan ja riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin vähennetään. Rangaistusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä tehostamalla jatkumoiden turvaamiseksi.

Vankiluvun arvioidaan v. 2015 hieman laskevan edellisestä vuodesta. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen alentavat vankilassa olevien vankien määrää. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Yksinomaan elinkautisvankien osuus vangeista on jo lähes 7 %. Toisaalta enemmistöllä vangeista vankilassaoloaika on enintään kolme kuukautta. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla.

Toiminnan laajuus

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 175 3 175 3 150
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 809 5 700 5 650
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 324 3 250 3 250
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 4 270 4 200 4 200
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 7 940 7 400 7 400

Rikosseuraamuslaitos päivittää sopeuttamis- ja toimitilasuunnitelmansa nopeasti vaikuttavien ja pysyvien toimintamenosäästöjen varmistamiseksi. Vähentyvä henkilöstömäärä edellyttää toimitilaverkoston tiivistämistä yhdistämällä yksiköitä sekä lakkauttamalla niitä. Toiminnan taso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaiseksi.

Mikkelin vankilan peruskorjaus valmistuu ja Helsingin vankilan peruskorjaus käynnistyy vuoden 2015 aikana.

Yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle. Muutos mahdollistaa täytäntöönpanon aloitusprosessin sisällöllisen kehittämisen. Resursseja kohdennetaan valvontarangaistuksen toimeenpanoon, valvotun koevapauden valmisteluun ja valvontaan sekä vapauttamisvaiheen verkostoyhteistyöhön. Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista vähennetään. Tavoitteena on, että v. 2015 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa (Roti) jatketaan tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä.

Tietoja henkilöstöstä

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Henkilöstömäärä, htv 2 768 2 742 2 709
Keski-ikä 45,1 45,2 46,1
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,0 13,0 12,5

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 942 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vankeuslain (767/2005) muuttamisesta. Esityksen mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle. Tällä hetkellä osan näistä tehtävistä hoitaa ulosottolaitos.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,2 99,2 99,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 35 37 37
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 63 62 60
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 87 80 80
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 85 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,36 1,33 1,38
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,0 11,9 12,0
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 261 260 260
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 61 896 63 085 64 635
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 327 6 074 6 084

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 190 748
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 7 290
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 791
Täytäntöönpanoyksikkö 1 657
Terveydenhuoltoyksikkö 15 779
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 10 677
Yhteensä 228 942

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 238 275 243 771 242 712
Bruttotulot 14 291 14 565 13 770
Nettomenot 223 984 229 206 228 942
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 635    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 614    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 105 10 000 9 700
— muut tuotot 889 955 800
Tuotot yhteensä 10 994 10 955 10 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 574 10 300 9 500
— osuus yhteiskustannuksista 10 726 10 800 10 850
Kustannukset yhteensä 21 300 21 100 20 350
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 306 -10 145 -9 850
Kustannusvastaavuus, % 52 52 52

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) 530
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (vuoden 2014 talousarvion siirto momentilta 28.70.20) -1 670
Toimitilamenot 800
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -47 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) -30
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01) 274
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -155
Palkkaliukumasäästö -327
Palkkausten tarkistukset 1 158
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 159
Vuokramenojen indeksikorotus 639
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -324
Tasomuutos 1 000
Yhteensä -264

2015 talousarvio 228 942 000
2014 talousarvio 229 206 000
2013 tilinpäätös 225 963 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 946 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 228 942 000 euroon nähden on 4 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 59 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 55 000 euroa siirtona momentille 25.20.01.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vankeuslain (767/2005) muuttamisesta. Esityksen mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle 1.3.2015 lukien. Tällä hetkellä osan näistä tehtävistä hoitaa ulosottolaitos. Koska lain voimaantuloajankohtaa on kuitenkin tarpeen siirtää kahdella kuukaudella, momentilta 25.20.01 momentille 25.40.01 talousarvioesityksessä siirrettäväksi ehdotettu määräraha pienenee 55 000 eurolla.


2015 talousarvio 228 946 000
2014 talousarvio 229 206 000
2013 tilinpäätös 225 963 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Myös Rikosseuraamuslaitoksen taloudellinen tilanne on vaikea. Rikosseuraamuslaitos on jo vuodesta 2005 lukien toteuttanut tuottavuutta lisääviä toimia, mikä on merkinnyt toimitilaverkoston supistamista, toimintatapojen kehittämistä sekä henkilöstön vähentämistä. Lisäksi vuodesta 2012 alkaen Rikosseuraamuslaitoksen tuottavuutta on parannettu vuoteen 2016 ulottuvan sopeuttamissuunnitelman mukaisesti, mikä johtaa yhdessä tuottavuusohjelman kanssa yli 500 henkilötyövuoden vähenemiseen; tämä vastaa 16 prosenttia Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöstä.

Vuonna 2015 Rikosseuraamuslaitoksen määrärahat vähenevät edelleen, mistä johtuen Rikosseuraamuslaitos vähentää henkilökuntaa noin 35 henkilötyövuodella ja tehostaa toimintojaan jatkamalla jo aikaisemmin päätetyn sopeuttamissuunnitelman toteuttamista. Määrärahojen voimakas karsiminen johtaa toimintojen vähentämiseen, jolloin vankien mahdollisuudet mm. kuntouttavaan toimintaan vähenevät. Ensi vuotta koskevien toiminnallisten tavoitteiden mukaan vain 60 prosenttia vangeista osallistuu päivittäin toimintaan.

Jo tehdyt sopeuttamissuunnitelmat eivät kuitenkaan vielä riitä, sillä kehyspäätöksen mukaan määrärahataso alenee edelleen vuodesta 2016 lukien. Rikosseuraamuslaitos on siksi päivittänyt toimitilavisioitaan vuosille 2015—2018 tehdyn kehyspäätöksen mukaisiksi (31.10.2014). Ehdotukset mahdollistavat noin 10 milj. euron nettosäästöt ja johtavat jopa noin 180 henkilötyövuoden vähennykseen. Konkreettiset, mm. laitoskantaa koskevat päätökset tehdään vasta seuraavalla hallituskaudella.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Rikosseuraamuslaitoksen rahoitus turvataan pitkäjänteisesti ja tasaisesti, jotta toimintaa voidaan kehittää suunnitelmallisesti. Viimeisten 10 vuoden aikana toiminta on ollut jatkuvassa muutostilassa suurien määrärahaleikkausten vuoksi, mikä on vaikeuttanut toiminnan tarkoituksenmukaista suunnittelua. Laitoskantaa koskevissa ratkaisuissa on tärkeää ottaa huomioon kustannusvaikutusten rinnalla myös mm. alueelliset näkökohdat ja väestökehitystä koskevat ennusteet.

Valiokunta pitää hyvänä, että hallitusohjelman mukaisesti menossa on selvitystyö, joka koskee vankien terveydenhuollon järjestämisen ja rahoittamisen siirtämistä oikeusministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Tarkoituksena on myös siirtää vankiterveydenhuolto Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan piiriin.

Asiaa pohtivan työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2014, mutta se on 29.8.2014 jättämässään väliraportissa (STM:n muistioita ja raportteja 2014:12) todennut kartoittaneensa hallinnonalasiirron järjestämisen puitteet ja reunaehdot sekä lainsäädännölliset muutostarpeet. Toistaiseksi tehdyt rahoitusratkaisut eivät mahdollista hallinnonalasiirron ja ulkopuolisen organisaatiovalvonnan toteuttamista, mutta tavoitteeksi on asetettu niiden toteuttaminen vuoden 2016 alusta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 946 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.40.01 ja aiheutuu vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusista tehtävistä.


2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 228 946 000
2014 talousarvio 229 206 000
2013 tilinpäätös 225 963 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2015 talousarvio 5 400 000
2014 talousarvio 5 400 000
2013 tilinpäätös 5 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.