Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
              01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. SyyttäjätPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja poliisin esitutkintayhteistyötä ja käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uuden esitutkintalain velvoitteet sitovat syyttäjien työpanosta enenevässä määrin esitutkintayhteistyöhön, mutta nopeuttavat siirtymävaiheen jälkeen syyteharkintaa.

Toimintaa sopeutetaan aleneviin määrärahakehyksiin työprosesseja ja lainsäädäntöä kehittämällä oikeudenhoidon uudistamisohjelman 2013—2025 linjausten mukaisesti.

Talousrikosasioiden käsittelyä tehostetaan hallitusohjelman ja talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan torjuntaohjelman mukaisesti.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2013 yhteensä 83 720 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 82 829 asiaa. Lisäksi ratkaistiin noin 180 000 summaarista asiaa. Kun summaaristen asioiden uusi lainsäädäntö tulee voimaan, syyttäjät käsittelevät jatkossa noin 60 000 summaarista asiaa. Saapuvien asioiden määrän arvioidaan olevan noin 86 000 asiaa.

Tietoja henkilöstöstä

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Syyttäjälaitos   
Henkilötyövuodet543533531
— joista syyttäjiä1)370361359
— joista paikallissyyttäjät349340339
Keski-ikä46,446,046,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,47,07,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk1,92,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna1 7912 0002 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna169150150
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö)152171171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)828827827
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät)224248248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 2151 2231 223
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu, euroa553,3458,0458,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa101,9102,12102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot45 54245 98346 110
Bruttotulot1026060
Nettomenot45 44045 923 46 050
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 708  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 097  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjänvirasto4 494
Paikalliset syyttäjäyksiköt39 321
Yhteiset menot2 235
Yhteensä46 050

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-45
Harmaan talouden torjunta (HO)1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-31
Palkkaliukumasäästö-87
Palkkausten tarkistukset224
Säästöpäätös-700
Toimintamenojen tuottavuussäästö-227
Vuokramenojen indeksikorotus56
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-63
Yhteensä127

2015 talousarvio46 050 000
2014 talousarvio45 923 000
2013 tilinpäätös45 829 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 223 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 46 050 000 euroon nähden on 173 000 euroa, mistä 157 000 euroa aiheutuu Tallinnan oikeusalan asiantuntijan palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 24.01.01 ja 16 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio46 223 000
2014 talousarvio45 923 000
2013 tilinpäätös45 829 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Syyttäjälaitoksen määrärahat pysyvät ensi vuonna suunnilleen kuluvan vuoden tasolla, mutta määrärahatilanne on muuttumassa erittäin vaikeaksi vuodesta 2016 lukien, jolloin harmaan talouden torjuntaan osoitettu lisärahoitus päättyy. Kun henkilöstömenot ovat noin 85 prosenttia syyttäjälaitoksen kokonaismenoista, määrärahavähennykset merkitsevät käytännössä nimenomaan henkilöstön vähentämistä.

Jotta toiminta saadaan sopeutettua kehyspäätöksen mukaiselle tasolle vuoteen 2016 menneessä, on syyttäjälaitos käynnistämässä historiansa ensimmäisiä yt-neuvotteluja jo ensi keväänä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuosina 2015—2018 joudutaan vähentämään noin 15 prosenttia syyttäjälaitoksen henkilöstön nykyisestä kokonaismäärästä. Vastaavaa työkuorman pienenemistä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, joten rikosasioiden käsittelyn arvioidaan ruuhkautuvan lähivuosina.

Syyttäjälaitoksessa on jo toteutettu merkittävä rakennemuutos, jolla virastojen lukumäärä vähennettiin runsaasta 60:stä 11:een. Samassa yhteydessä toimistohenkilöstön määrää vähennettiin yli 20 prosentilla. Lisäsäästöjä ei siten voida enää saavuttaa organisaation rakennetta muuttamalla.

Valiokunta viittaa edellä esitettyyn ja kiirehtii myös niiden oikeudenhoidon uudistamisohjelman hankkeiden valmistelua, joiden avulla syyttäjälaitoksen vaikeaa taloudellista tilannetta voitaisiin helpottaa. Myös parlamentaarisen työryhmän tulee löytää ratkaisuja syyttäjälaitoksen toiminnan turvaamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 223 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.