Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
              01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
              02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
              03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
              04. (25.10.04 ja 05) Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
              (05.) Yleisen edunvalvonnan toimintamenot
              50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

04. (25.10.04 ja 05) Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 056 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Selvitysosa: Yleisen edunvalvonnan toimintamenomomentti 25.10.05 on yhdistetty momenttiin 25.10.04 ja yleisen edunvalvonnan menot budjetoidaan bruttoperusteisesti 1.1.2015 lukien.

Oikeusaputoimistoihin saapui noin 44 700 oikeusapuasiaa v. 2013. Saapuneista asioista 84 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja rikosasioita 16 %. Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat olivat suurin asiaryhmä (49 %). Vuosina 2014 arvioidaan saapuvan noin 47 500 asiaa ja v. 2015 noin 47 600 asiaa. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika oli koko maassa 13,9 päivää v. 2013. Tavoitteena on, että koko maan keskimääräinen jonotusaika on 12 päivää v. 2014 ja 11 päivää v. 2015. Tavoitteena on jonotusajan alueellisten erojen kaventaminen oikeusavun henkilöstöresurssien oikealla mitoituksella sekä etäpalvelulla ja muilla tehostamistoimilla. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelun alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.

Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 35 900 päämiestä v. 2013. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 32 500 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 400 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %. Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi.

Kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 5 400 valitusta v. 2013. Lautakuntaan valitettiin eniten henkilökuljetuksista (lennon viivästyminen, peruuttaminen), asuntoasioista (rakentaminen ja remontointi) ja autokaupoista. Vuonna 2014 arvioidaan saapuvan noin 5 500 asiaa ja v. 2015 noin 5 600 asiaa. Kuluttajariitalautakunnan keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika oli 8,7 kk v. 2013. Tavoitteena on, että kokonaiskäsittelyaika on 8,5 kk v. 2014 ja 8 kk v. 2015. Valitusten sähköistä käsittelyprosessia kehitetään kokonaiskäsittelyjan lyhentämiseksi.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015:

Oikeusapu

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Käsitellyt asiat, kpl44 16446 10046 100
Oikeusapuohjaus, kpl8 65110 00010 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl24 18424 50025 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä)113116118
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv)478484486

Yleinen edunvalvonta

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Päämiesten määrä, kpl35 89136 90037 300
— oikeusaputoimisto edunvalvojana32 53033 30033 700
— edunvalvonta ostopalveluna3 3613 6003 600
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies)820825830
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv)616464

Kuluttajariitalautakunta

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Käsitellyt valitukset, kpl5 0094 9005 000
Taloudellisuus (€/käsitelty asia)419440440
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv)159157157
Käsittelyaika, kk8,78,58,0

Yleisen edunvalvonnan palveluista lain 575/2008 mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 22 200 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 69 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot62 18565 18265 256
Bruttotulot27 34923 4005 200
Nettomenot34 836 41 78260 056
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta17 983  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle22 024  

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 5913 7003 700
— muut tuotot97--
Tuotot yhteensä3 6883 7003 700
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 4706 4506 450
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 782-2 750-2 750
Kustannusvastaavuus, %575757

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot1 4511 5001 500
— muut tuotot27--
Tuotot yhteensä1 4781 5001 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 6161 7001 616
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-138-200-116
Kustannusvastaavuus, %918893

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot22 23718 20022 200
— muut tuotot4--
Tuotot yhteensä22 24118 20022 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot0022 200
Tuotot yhteensä22 24118 20022 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset27 82929 10028 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-5 588-10 900-6 700
Kustannusvastaavuus, %806377

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Oikeusgeneettiset isyystutkimukset (kertaluonteinen siirto momentille 25.01.20)-39
Tietohallintomenot-20
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen siirto momentille 25.01.01600
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi19 726
Yleisen edunvalvonnan ostopalvelujen päämiehille suoritettavan hyvityksen vaikutukset toiminnan hallinto- ja muihin menoihin90
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-85
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-29
Palkkaliukumasäästö-111
Palkkausten tarkistukset270
Säästöpäätös-1 100
Toimintamenojen lisäsäästö -709
Toimintamenojen tuottavuussäästö-306
Vuokramenojen indeksikorotus72
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-85
Yhteensä18 274

2015 talousarvio60 056 000
2014 I lisätalousarvio-2 000 000
2014 talousarvio41 782 000
2013 tilinpäätös38 876 543

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 076 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 20 000 euroa talousarvioesityksen 60 056 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio60 076 000
2014 I lisätalousarvio-2 000 000
2014 talousarvio41 782 000
2013 tilinpäätös38 876 543

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 076 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.