Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 359 000 euroa.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus hoitaa myös hallinnonalan lomakesuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Bruttomenot 11 359
Bruttotulot 8 000
Nettomenot 3 359

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 25.01.03 3 397
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -3
Palkkaliukumasäästö -14
Palkkausten tarkistukset 38
Toimintamenojen lisäsäästö -40
Toimintamenojen tuottavuussäästö -17
Vuokramenojen indeksikorotus 3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -5
Yhteensä 3 359

2015 talousarvio 3 359 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 359 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 25.01.01 ja aiheutuu valmisteltavasta hankintalain kokonaisuudistuksesta Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuvista lisämenoista.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että tarjouskilpailussa tarjoajien pakollisten poissulkemisperusteiden selvittämiseksi hankintayksikön tulisi vaatia tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan johtohenkilöistä rikostaustaselvitys, jonka toimittaminen edellyttää muutoksia Oikeusrekisterikeskuksen rikosrekisterijärjestelmään. Muutoksista aiheutuu kuluvana vuonna 100 000 euron lisämenot Oikeusrekisterikeskukselle.


2015 IV lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 3 359 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.