Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              01. Eduskunnan kanslian toimintamenot
              02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
              29. Arvonlisäveromenot
              70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
              74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 55 900 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaan sisältyy kansanedustajien avustajajärjestelmän kulut, joista palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen, avustajien matkojen ja puhelinkulujen määrä on yhteensä 7 477 000 euroa. Avustajamäärärahaa voidaan käyttää kokeiluun, jossa eduskuntaryhmä toimii avustajien työnantajana, siten kuin kansliatoimikunta on asiasta päättänyt.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston, tietohallintotoimiston ja turvallisuusyksikön käyttömenot maksetaan momentin 21.10.02 määrärahasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ETYJ:n parlamentaarinen yleiskokous 678
Palvelukeskuksen (Palkeet) käyttömaksut ja Kiekun käyttöönottoprojekti281
Tietohallinnon käyttöoikeusmaksut100
Toimintamenot 502
Yhteensä1 561

2015 talousarvio55 900 000
2014 talousarvio54 339 000
2013 tilinpäätös52 354 786

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valtioneuvos Johannes Virolaisen syntymästä on kulunut 100 vuotta. Valtioneuvos Virolainen teki merkittävän elämäntyön suomalaisena parlamentaarikkona. Tämän vuoksi Virolaisesta on päätetty tehdä tieteellinen elämäkerta, joka tullaan julkaisemaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Elämäkertateoksessa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta Virolaisen elämänkaaren rinnalla ja siihen liittyen. Hankkeen kokonaiskustannus on 124 000 euroa.

Valiokunta toteaa, että parlamentaarisen järjestelmän arvostuksen kannalta on tärkeää, että merkittävimmistä valtiopäivävaikuttajista laaditaan tieteellinen elämäkerta. Valiokunta pitää myös tarkoituksenmukaisena, että eduskunta osoittaa rahoitusta valtioneuvostason elämäkertoihin. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että eduskunnan avustuspolitiikka pysyy edelleen tarkkaan harkittuna, johdonmukaisena ja hyvin kriittisenä.

Valiokunta lisää talousarvioaloitteen TAA 468/2014 vp perusteella momentille 40 000 euroa valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteelliseen elämäkertaan. Määrärahaa saa käyttää myös kyseiseen tarkoitukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 55 940 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteelliseen elämäkertaan.

02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 7 087 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin sisustus- ja kalustemenoihin, laitehankintoihin, muutto- ja kuljetuskustannuksiin sekä tila- ja aluevuokriin sekä muihin vastaaviin käyttömenoihin.

Selvitysosa: Määrärahaa saa käyttää kiinteistötoimiston, tietohallintotoimiston ja turvallisuusyksikön budjetoimiin peruskorjauksesta johtuviin käyttömenoihin. Näitä menoja ovat mm. väistötilojen ja peruskorjauksen jälkeen käyttöön otettavien tilojen kalustekorjaukset, sisustus-, kaluste- ja laitehankinnat, atk-järjestelmien ja niiden yhteyksien rakentamiskustannukset, muutto- ja kuljetuskustannukset, väistötilojen vuokrat, niiden muutos- ja suunnittelukustannukset sekä muut peruskorjauksesta aiheutuvat tila- ja aluevuokrat. Lisäksi momentti sisältää peruskorjauksen takia palkatun määräaikaisen henkilökunnan edellyttämät palkkausmenot.

Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 15 milj. euroa, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 14 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Peruskorjauksen toimintamenojen säästöt-1 678
Yhteensä-1 678

2015 talousarvio7 087 000
2014 talousarvio8 765 000
2013 tilinpäätös4 207 627

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 7 087 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin sisustus- ja kalustemenoihin, laitehankintoihin, muutto- ja kuljetuskustannuksiin sekä tila- ja aluevuokriin sekä muihin vastaaviin käyttömenoihin.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 13 600 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Arvonlisäveromenojen muutos1 100
Yhteensä1 100

2015 talousarvio13 600 000
2014 talousarvio12 500 000
2013 tilinpäätös15 796 135

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 13 600 000 euroa.

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tietohallinnon kehittämishankkeiden säästöt-300
Yhteensä-300

2015 talousarvio4 000 000
2014 talousarvio4 300 000
2013 tilinpäätös4 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

Selvitysosa: Peruskorjausohjelman mukaan vuonna 2015 määrärahaa on tarkoitus käyttää vuoden 2015 tammikuussa valmistuvan D-rakennuksen loppurahoitukseen, E-rakennuksen peruskorjaukseen (loppusyksystä 2014 alkaen) sisältäen logistiikka- ja muiden hissien työt VESPER-tiloissa, Arkadiankadun katutöihin (käynnistyvät syksyllä 2014 ja valmistuvat loppukeväällä 2015), Ainonkadun katutöiden viimeistelyyn, jälkitöihin maanalaisten väestönsuoja- ja muiden tilojen rakentamisen loppuun saattamiseen ja Pikkuparlamentin päivitystöihin. Peruskorjauksen muista kuin vuoden 2015 määrärahasta tehdään ratkaisut vuosittain erikseen.

Peruskorjauksen kokonaissuunnitelman kustannukset ovat arviolta yhteensä 269,1 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 191,8 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2013 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 119,6 milj. euroa.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitteistokustannukset, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannukset. Nämä menot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti5 500
Yhteensä5 500

2015 talousarvio32 000 000
2014 talousarvio26 500 000
2013 tilinpäätös44 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarvion peruskorjauksen investointimääräraha 32 milj. euroa ei tule riittämään käynnissä olevan Eduskuntatalon peruskorjaukseen. Kansliatoimikunnan kesällä 2014 hyväksymä projektinjohtourakan urakkatarjous ylitti arvioidut kustannukset. Rakennustöiden käynnistyttyä on urakoitsija laatinut tarkemman aikataulun sekä antanut arvion urakan kustannusten kertymästä. Selvityksen pohjalta on vuodelle 2015 kohdistuva lisämäärärahatarve 10 milj. euroa.


2015 II lisätalousarvio10 000 000
2015 talousarvio32 000 000
2014 tilinpäätös26 500 000
2013 tilinpäätös44 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.