Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 34 098 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden, erämaa-alueiden sekä arvokkaiden kulttuurikohteiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla ja -kohteilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus osallistuu Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden toteuttamiseen ja alueiden tilan säännölliseen arviointiin sekä vastaa koko suojelualueverkoston hoidon ja kunnossapidon vaikuttavuuden arvioinnista.
 • — Metsähallitus parantaa uhanalaisten ja luontodirektiivin lajien ja luontotyyppien sekä lintudirektiivin lajien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti.
 • — Metsähallitus edistää ekosysteemien kytkeytyneisyyttä, ennallistaa heikentyneitä ekosysteemejä sekä ylläpitää ja parantaa ekosysteemipalvelujen toimintaa hallinnassaan olevilla suojelualueilla.
 • — Metsähallitus luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä kehittää Örön saaren ja Vallisaaren-Kuninkaansaaren sekä uusien kansallispuistojen Teijon ja Etelä-Konneveden kansallispuistojen palveluita
 • — Metsähallitus viestii tehokkaasti luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

Selvitysosa:Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
         
NATA-arvioitujen Natura-alueiden lukumäärä 21 37 25 40
Ennallistaminen ja hoito (ha) 5 617 6 647 6 300 6 350
Kiireellisesti suojeltavien, erityisesti suojeltavien ja direktiivilajien esiintymätarkistukset (kpl) - - 200 250
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset 3 337 800 3 642 600 3 645 000 3 745 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys 4,04 4,08 4,05 4,05

Metsähallitus

 • — vastaa yksityisten luonnonsuojelualueiden hoidon käytännön toimenpiteistä ja osallistuu näiden alueiden suojelualuetietojärjestelmän tietojen täydentämiseen
 • — osallistuu suojelualueiden perustamissäädösten valmisteluun
 • — osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, toteuttaa Itämeren luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kehittää sisävesien monimuotoisuuden suojelua
 • — osallistuu soidensuojelun täydennysohjelman toimeenpanoon sekä suojeltujen soiden vesitalouden turvaamisen toimenpiteiden toteuttamiseen
 • — osallistuu Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmien päivittämiseen yhteistyössä ELY-keskusten kanssa
 • — vastaa luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta
 • — varmistaa, että asiakastyytyväisyys pysyy hyvänä
 • — kunnostaa ja hoitaa kulttuurihistoriallista kiinteistövarallisuutta valtion kiinteistöstrategian periaatteiden mukaisesti.

Metsähallituksen ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 3 230 000 euroa, josta noin 150 000 euroa on tarpeettomien kiinteistöjen myyntituottoja.

Muut tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
esitys
         
Kansallispuistojen hoito (kpl) 37 37 39 39
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 515 536 665 735
Kansallispuistojen hoito (ha) 980 000 981 000 986 000 986 000
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (ha) 702 000 703 000 763 000 993 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 1 040 000 1 050 000 993 000 772 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 4 371 4 211 4 200 4 250
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl) 27 012 - 28 500 30 000
Muinaisjäännösten lkm (kpl, Museoviraston rekisteri) 2 380 2 380 2 450 2 550
Suojeltujen rakennusten lukumäärä (kpl) 267 312 312 312
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden määrä (kpl) 30 30 30 30

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kertaluonteisena lisäyksenä 5 000 000 euroa kansallispuistojen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen. Lisäksi momentilta 30.63.50 on siirretty 151 000 euroa Teijon retkeilyalueen ylläpitoa vastaavien kustannusten maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen menosäästöpäätös -400
Kasvutoimi; Metsähallituksen luonto- ja kulttuurikohteiden infrastruktuuri (kertaluonteinen lisäys) 5 000
Kertalisäyksen poisto -800
Teijon kansallispuiston perustaminen (siirto momentilta 30.63.50) 151
Tuottavuustoimet (-1 htv) -45
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) 500
Palkkausten tarkistukset 137
Yhteensä 4 543

2015 talousarvio 34 098 000
2014 I lisätalousarvio 5 067 000
2014 talousarvio 29 555 000
2013 tilinpäätös 32 484 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus toteuttaa Natura 2000- ja muilla suojelualueilla hoito-, ennallistamis- ja muita suojelutoimia tavoitteena alueiden tilan ja kytkeytyneisyyden sekä ekosysteemipalveluiden toiminnan parantaminen. Metsähallitus myös seuraa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä vastaa koko suojelualueverkon tilan seurannasta.
 • — Metsähallitus parantaa uhanalaisten ja luontodirektiivin lajien ja luontotyyppien sekä lintudirektiivin lajien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti.
 • — Metsähallitus luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluita kohdentamalla kehittämistoimia mm. Örön saaren, Vallisaaren-Kuninkaansaaren ja uusien Teijon ja Etelä-Konneveden kansallispuistojen palveluihin.
 • — Metsähallitus viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan viidennen kappaleen. Muutos selkeyttää tavoitteita ja helpottaa niiden saavuttamisen raportointia.


2015 talousarvio 34 098 000
2014 I lisätalousarvio 5 067 000
2014 talousarvio 29 555 000
2013 tilinpäätös 32 484 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 34,098 milj. euron määrärahaa, joka on 4,543 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2014. Valiokunta pitää myönteisenä, että määräraha sisältää kehyspäätöksen mukaisesti 5 milj. euron määrärahan kansallispuistojen perustamiseen (Etelä-Konnevesi ja Teijo), palveluiden ja palveluvarustuksen parantamiseen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden perustamiseen (mm. Örön saari ja Vallisaari-Kuninkaansaari).

Luontopalvelut vastaavat Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä. Se hoitaa Suomen arvokkaimpia luontokohteita, kuten kansallispuistoja, ja on maamme merkittävin retkeilypalveluiden ja valtion maiden erä- ja kalastuspalveluiden tuottaja. Sen hoidossa on yli 7 milj. hehtaaria valtion maa- ja vesialueita. Luontopalveluiden kokonaisrahoitus on 61,8 milj. euroa, josta ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön osuus on yhteensä noin 65 prosenttia.

Metsähallituksen erityisalueille tehtiin noin 5,4 milj. käyntiä vuonna 2013. Kansallispuistojen kävijöiden arvioitiin lisäävän paikallistalouden kokonaistuloa 115,5 milj. euroa ja työllisyyttä 1 484 henkilötyövuotta. Lisäksi luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset ovat merkittävät. Alueiden vetovoima syntyy hyvin hoidetuista ja varustelluista alueista.

Valiokunta pitää hyvänä, että kansallispuistoista on tehty kansainvälistä brändiä, mm. venäjänkielisten matkailijoiden palveluita on parannettu ja kiinankielisille matkailijoille suunnattuja palveluja pilotoidaan. Erittäin tärkeää on myös palveluiden aktiivinen markkinointi. Suomen kansallispuistoja on mahdollista tuotteistaa ja markkinoida nykyistä laajemminkin eurooppalaisille ja aasialaisille matkailijoille.

Valiokunta toteaa, että Luontopalvelut on merkittävä työllistäjä koko maassa, yksikössä tehtiin noin 580 henkilötyövuotta vuonna 2013. Erillismäärärahoilla se on työllistänyt noin 400 nuorta viimeisten neljän vuoden aikana. Nuorten työllistäminen on koettu erittäin hyödylliseksi, ja se on tarjonnut työttömille nuorille mahdollisuuden saada arvokasta työkokemusta erityisesti harvaan asutulla maaseudulla.

Valiokunta lisää momentille 500 000 euroa nuorten työllistämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 34 598 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden, erämaa-alueiden sekä arvokkaiden kulttuurikohteiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla ja -kohteilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus toteuttaa Natura 2000- ja muilla suojelualueilla hoito-, ennallistamis- ja muita suojelutoimia tavoitteena alueiden tilan ja kytkeytyneisyyden sekä ekosysteemipalveluiden toiminnan parantaminen. Metsähallitus myös seuraa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä vastaa koko suojelualueverkon tilan seurannasta.
 • — Metsähallitus parantaa uhanalaisten ja luontodirektiivin lajien ja luontotyyppien sekä lintudirektiivin lajien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti.
 • — Metsähallitus luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluita kohdentamalla kehittämistoimia mm. Örön saaren, Vallisaaren-Kuninkaansaaren ja uusien Teijon ja Etelä-Konneveden kansallispuistojen palveluihin.
 • — Metsähallitus viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.