Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 12 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen, vesienhoidon sekä pohjaveden suojelun kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristönsuojelun menot 5 700 000
Ympäristötehtävien ohjaus ja kehittäminen 2 000 000
Itämeren suojelu 3 840 000
Vihreän talouden kehittäminen ja kokeiluhankkeet 1 120 000
Yhteensä 12 660 000

Määrärahasta 2 700 000 euroa on tarkoitus käyttää ympäristön- ja vesienhoitoon, pohjavesien suojeluun liittyvien sekä kunnostushankkeiden valmisteluun ja yhteiseen kehittämistoimintaan, velvoitteiden hoitoon sekä vesiseurantaverkoston ylläpitoon ja hoitoon ja 3 000 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten laboratorio- ja muiden ympäristötehtävien ostopalvelujen hankintaan.

Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi määrärahaa kohdennetaan erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin. Itämeren suojelun määrärahaa käytetään myös vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin, joilla on tavoitteena saada vuoden 2015 loppuun mennessä yleiskuva Suomen merialueella esiintyvien tärkeiden luontotyyppien ja lajien levinneisyydestä niin, että merialueen käyttö ja suojelu voidaan suunnitella ekosysteemilähestymistavan edellyttämällä tavalla. Merenhoidon suunnittelulla toteutetaan osaltaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa, HELCOM:n ravinnekuormituksen vähennystavoitteita ja muita Itämeren suojelun tavoitteita.

Määrärahaa käytetään myös vihreää taloutta edistäviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennysten sekä ilmastopolitiikan kehittämisen edellyttämiin selvityksiin, ilmastopaneelin toimintaan.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös ympäristötehtävien ohjauksen ja hoidon vahvistamiseen sekä ympäristöhallinnon yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästöpäätös -2 000
Tasomuutos -2 500
Yhteensä -4 500

2015 talousarvio 12 660 000
2014 talousarvio 17 160 000
2013 tilinpäätös 14 460 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Itämeren suojelu

Itämeren suojeluun esitetään 3,84 milj. euron määrärahaa. Määrärahaa on tarkoitus kohdentaa erityisesti Saaristomeren tilan parantamiseen, vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointityöhön ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman suunnitteluun. Tarkoitus on edelleen toteuttaa mm. ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeita ja suojelutoimenpiteitä.

Valiokunta toteaa, että konkreettisten hankkeiden tulee tuottaa käytännössä hyödynnettäviä ja monistettavia menettelytapoja, teknologioita ja innovaatioita sekä vesien kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuonna 2015 resursseja tarvitaan mm. valtakunnalliseen lantahankkeeseen ja Kohti ravinneneutraalia kuntaa -hankkeeseen. Veneilyn jätevesiasiaa ei ole saatu edistettyä toivotusti ja maatalouden vesiensuojelun tehostamishankkeita tarvitaan lisää. Lisätoimia vaatii myös kierrätysravinteiden tuotteistaminen ja kehitys kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Valiokunta korostaa, että Itämeren tilaan vaikuttavat kaikki sen rantavaltiot. Vaikuttavinta toimintaa saadaan siten aikaan kansainvälisellä yhteistyöllä. Suomi koordinoi yhdessä Puolan kanssa ravinteiden vähentämiseen tähtäävää Itämeren alueen strategian toimintaohjelmaa (NUTRI). Valiokunta pitää tarpeellisena, että Suomi voi jatkaa koordinointitehtävää myös vuonna 2015.

Hyviä tuloksia on saatu aikaan myös Venäjän, Viron ja Suomen välisellä yhteistyöllä Suomenlahti 2014 -teemavuoden aikana. Suomenlahden tilasta ja tilan kehityksestä on tuotettu merkittävää uutta tietoa. Valiokunta pitää tärkeänä, että näiden kolmen rantavaltion yhteisesti laatiman toimenpidesuunnitelman konkreettiset toimet saadaan myös käynnistettyä.

Valiokunta painottaa lisäksi, että kokonaisrahoituksen lisäämiseksi myös Suomen edustajien EU-parlamentissa tulisi lisätä painetta EU:n Itämereen kohdistuvien määrärahojen nostamiseksi. Samoin on syytä huomioida, että Itämeren suojelutavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa oleellisesti myös vesienhoitosuunnitelmien täysimääräinen toteuttaminen ja siirtoviemäreiden rakentaminen (mom. 35.10.61).

Valiokunta lisää momentille 1 100 000 euroa, josta osoitetaan 800 000 euroa Itämeren suojeluun, 200 000 euroa Suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojeluyhteistyöhön ja 100 000 euroa NUTRI-hankkeeseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 13 760 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen, vesienhoidon sekä pohjaveden suojelun kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 23 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin sekä Itämeren suojeluun, Suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojeluyhteistyöhön sekä ravinteiden vähentämiseen tähtäävään Itämeren alueen strategian toimintaohjelmaan (NUTRI).

Selvitysosa:Momentin perustelujen muutos mahdollistaa määräaikaisen henkilöstön palkkaamisen myös tehtäviin liittyen Itämeren suojeluun, Suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojeluyhteistyöhön sekä NUTRI-hankkeeseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 13 760 000
2014 talousarvio 17 160 000
2013 tilinpäätös 14 460 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 23 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin sekä Itämeren suojeluun, Suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojeluyhteistyöhön sekä ravinteiden vähentämiseen tähtäävään Itämeren alueen strategian toimintaohjelmaan (NUTRI).

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten maksamiseen käyttötarkoituskohtien 1—8 osalta.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentin perusteluja on tarpeen laajentaa kattamaan myös avustusten maksaminen käyttötarkoituskohdissa 1—8.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 13 760 000
2014 tilinpäätös 17 160 000
2013 tilinpäätös 14 460 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten maksamiseen käyttötarkoituskohtien 1—8 osalta.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.