Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 8 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ennakoitu palvelutarve sekä Raha-automaattiyhdistyksen tuotto momentilta 33.50.56.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laadusta.

Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 18 630.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos rintamaveteraanien vähentymisestä johtuen -2 000
Yhteensä -2 000

2015 talousarvio 8 608 000
2014 talousarvio 10 608 000
2013 tilinpäätös 6 008 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan osoitetaan yhteensä 29,6 milj. euroa (mom. 33.50.56 ja 33.50.57), joka on 5 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Kun otetaan huomioon veteraanien määrän väheneminen, veteraanikohtainen määräraha kuitenkin nousee kuluvaan vuoteen verrattuna. Veteraanipalveluihin ehdotetaan ensi vuodelle kaiken kaikkiaan noin 249 milj. euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa veteraanikuntoutuksen määrärahoihin tehtiin yhteensä 10 milj. euron korotus, joka on ollut talousarvioesitysten lähtökohtana myös myöhempinä vuosina. Kuntoutusmäärärahoja korottamalla sekä sotainvalidien etuisuuksia parantamalla eduskunta halusi kunnioittaa veteraaneja Suomen itsenäisyyden 95-vuotisjuhlan kunniaksi.

Eduskunta on edellyttänyt, että veteraanikuntoutukseen osoitetaan riittävät määrärahat. Kuntoutusmääräraha on veteraanien vähentymisen vuoksi kuitenkin alentunut vuosittain, mutta määrärahan alenema on ollut pienempää kuin veteraanien määrän väheneminen olisi edellyttänyt. Tämä on perusteltua, koska ikääntymisen myötä avun ja kuntoutuksen tarve on aiempaa suurempaa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan veteraanikuntoutukseen osoitetuista määrärahoista jäi vuodelta 2013 käyttämättä noin 1,6 milj. euroa, mikä johtui mm. peruuntuneista kuntoutusjaksoista sekä siitä, että kaikki kunnat eivät toimi riittävän aktiivisesti kuntoutuksen järjestämisessä. Määräraha on kuitenkin käytetty sittemmin kokonaisuudessaan veteraanikuntoutukseen, sillä palautunut määräraha jaettiin uudelleen niille kunnille, joiden kuntoutusmäärärahat olivat loppuneet.

Määrärahan korotuksesta huolimatta veteraanikuntoutus ei edelleenkään toimi kaikilta osin moitteettomasti, ja valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille huoli siitä, että määräraha ei anna mahdollisuutta siihen, että kaikki veteraanit pääsisivät vuosittaiseen kuntoutukseen. Valiokunnan arvion mukaan keskeinen syy kuntoutuspalveluiden toimimattomuuteen on kuntien toimintatavoissa; kaikki kunnat eivät ole riittävän aktiivisia veteraanipalveluiden järjestämisessä. Lisäksi osa kunnista painottaa liiaksi laitoskuntoutusta, jolloin määrärahat eivät riitä kaikkien veteraanien kuntoutukseen. Määrärahojen arvioidaan sen sijaan riittävän, jos noin puolet käytetään laitoskuntoutukseen ja puolet avo- ja päiväkuntoutukseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kotiin vietäviä palveluja lisätään. Veteraanien keski-ikä on jo noin 90 vuotta, jolloin laitostyyppinen kuntoutus sopii enää harvalle. Kotona selviytymistä voidaan sen sijaan edistää monin eri palveluin, mikä helpottaa jokapäiväisistä toiminnoista selviytymistä. Onkin tärkeää, että laitoskuntoutuksen sijaan kotiin vietäviä palveluja lisätään ja että niiden tarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti muiden kunnallisten palvelujen kanssa.

Kuntoutuspalveluiden kysyntä saattaa kasvaa myös siitä syystä, että viime keväänä voimaantulleen lainmuutoksen myötä veteraanipalveluja koskeva tiedotus on parantunut, kun Kela voi toimittaa kunnille tiedot niiden alueella asuvista veteraaneista.

Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa veteraanikuntoutukseen ja erityisesti kotiin vietävien palveluiden lisäämiseen. Tämän korotuksen jälkeen kuntoutusmäärärahaa arvioidaan olevan käytettävissä veteraania kohden keskimäärin 1 530 euroa, mikä olisi 76 euroa kuluvaa vuotta enemmän.

Valiokunta korostaa, että veteraanikuntoutukseen on osoitettava riittävät määrärahat myös vaalien jälkeen laadittavassa kehyspäätöksessä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 9 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.