Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien ja eläkkeen saajan asumistuen rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2013 yhteensä 1 513 425, joista vanhuuseläkkeellä 1 209 448, perhe-eläkkeellä 280 338, työkyvyttömyyseläkkeellä 243 318, työttömyyseläkkeellä 5 930, osa-aikaeläkkeellä 20 433 sekä muilla eläkkeillä 18 304. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2011—2013 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2011 2012 2013
       
Yksityinen sektori 12 895 13 829 14 715
Kunnalliset eläkkeet 3 569 3 858 4 142
Valtion eläkkeet 3 802 4 009 4 194
Muut julkiset yhteensä 271 292 312
Työeläkkeet yhteensä 20 537 21 988 23 363
Solita-eläkkeet 511 522 528
Kelan eläkkeet 2 550 2 595 2 615
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 23 598 25 105 26 506
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 264 1 333 1 394

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2012—2015

Eläkkeen saajia 2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
         
Merimieseläkkeen saajia 8 684 8 524 8 600 8 700
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 169 562 164 718 159 340 153 720
Yrittäjäeläkkeen saajia 215 345 216 030 230 310 238 970
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 372 4 544 4 200 4 090
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 12 534 11 802 11 484 11 090
Lapseneläkkeen saajia 19 813 19 088 18 900 18 800
Leskeneläkkeen saajia 6 224 5 883 5 800 5 700
Kansaneläkkeen saajia 648 316 641 014 637 000 629 000
Takuueläkkeen saajia 103 840 102 864 101 800 100 700

Toiminnan laajuus 2012—2015

Vakuutettujen lukumäärä 2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
         
MEL-vakuutettuja 7 600 7 600 7 600 7 600
MYEL-vakuutettuja 73 334 70 488 67 850 65 260
YEL-vakuutettuja 238 500 240 291 240 200 239 000
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 2 600 2 776 2 800 2 800
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 93 100 91 040 89 200 87 200

Toiminnan laajuus 2012—2015

Keskimääräisiä eläkkeitä 2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
         
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 236 1 470 1 520 1 540
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 347 373 400 423
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 1 003 1 143 1 143 1 143
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 575 608 616 627
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 174 175 176 179
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 293 304 302 299
Keskimääräinen takuueläke (€/kk) 122 126 126 128

Toiminnan laajuus 2012—2015, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
         
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 184 186 186 820 190 390 192 490
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj. 441,5 465,6 497,3 526,0
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 229 935 232 418 235 700 237 600
Vammaistuki, saajat 43 029 45 420 46 600 46 600
Ruokavaliokorvaukset, saajat 31 283 32 447 33 600 34 700
Maksetut vammaisetuudet, milj. 555,3 593,7 613,1 632,0

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteensovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Eläkkeensaajan asumistuen tavoitteena on korvata pienituloisten eläkeläisten asumismenoja ja vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja ruokavaliokorvaukset.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 61 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 1/3.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 100
TyEL-indeksin osittainen jäädytys -600
Yhteensä -500

2015 talousarvio 61 500 000
2014 talousarvio 62 000 000
2013 tilinpäätös 56 602 949

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 61 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 624 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2015 olevan 78 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 26 800
TyEL-indeksin osittainen jäädytys -5 600
Yhteensä 21 200

2015 talousarvio 624 200 000
2014 talousarvio 603 000 000
2013 tilinpäätös 584 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 624 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vakuutusmaksutulojen pienentymisen aiheuttamasta tarvearvion tarkentumisesta.


2015 IV lisätalousarvio 1 900 000
2015 talousarvio 624 200 000
2014 tilinpäätös 605 600 000
2013 tilinpäätös 584 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2015 oletettu olevan 23,7 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,25 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 073 000 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 102 000 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 81 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 17 600
TyEL-indeksin osittainen jäädytys -7 600
Yhteensä 10 000

2015 talousarvio 100 000 000
2014 talousarvio 90 000 000
2013 tilinpäätös 70 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus maksetaan vuoden viiveellä. Talousarvioon varattava määräraha koskee vuoteen 2014 kohdistuvia korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 800
Yhteensä 800

2015 talousarvio 3 800 000
2014 talousarvio 3 000 000
2013 tilinpäätös 1 349 703

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -2 200
Yhteensä -2 200

2015 talousarvio 15 000 000
2014 talousarvio 17 200 000
2013 tilinpäätös 16 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 742 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun.

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston maksuvalmiuden.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2015 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 359
Takuueläke 153
Vammaisetuudet 632
Eläkkeensaajan asumistuki 526
Toimintamenot 74
Siirrot eläkevakuutusrahastoon 15
Yhteensä 3 759
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 1
Valtion osuudet etuuksista 3 672
Valtion osuus toimintakuluista 73
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -3
Yhteensä 3 743

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kelan toimintamenosäästö -1 800
KEL-indeksin osittainen jäädytys -20 900
Tarvearvion muutos 15 200
Yhteensä -7 500

2015 talousarvio 3 742 000 000
2014 talousarvio 3 749 500 000
2013 tilinpäätös 3 709 896 890

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 3 735 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 6 500 000 euroa talousarvioesityksen 3 742 000 000 euroon nähden aiheutuu vammaisetuuksien uudistamisesta 1.6.2015 lukien. Hallitus antaa täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) muuttamisesta siten, että etuuden myöntämisessä arvioitaisiin nykyistä selkeämmin hakijan tuen tarvetta ja laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin niistä sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuneista erityiskustannuksista, jotka otettaisiin huomioon vammaisetuuksia myönnettäessä.


2015 talousarvio 3 735 500 000
2014 III lisätalousarvio -19 000 000
2014 talousarvio 3 749 500 000
2013 tilinpäätös 3 709 896 890

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 735 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.