Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
              50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
              51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
              54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
              60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien ja eläkkeen saajan asumistuen rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2013 yhteensä 1 513 425, joista vanhuuseläkkeellä 1 209 448, perhe-eläkkeellä 280 338, työkyvyttömyyseläkkeellä 243 318, työttömyyseläkkeellä 5 930, osa-aikaeläkkeellä 20 433 sekä muilla eläkkeillä 18 304. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2011—2013 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

 201120122013
    
Yksityinen sektori12 89513 82914 715
Kunnalliset eläkkeet3 5693 8584 142
Valtion eläkkeet3 8024 0094 194
Muut julkiset yhteensä271292312
Työeläkkeet yhteensä20 53721 98823 363
Solita-eläkkeet511522528
Kelan eläkkeet2 5502 5952 615
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä23 59825 10526 506
    
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk1 2641 3331 394

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2012—2015

Eläkkeen saajia2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
     
Merimieseläkkeen saajia8 6848 5248 6008 700
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia169 562164 718159 340153 720
Yrittäjäeläkkeen saajia215 345216 030230 310238 970
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät4 3724 5444 2004 090
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat12 53411 80211 48411 090
Lapseneläkkeen saajia19 81319 08818 90018 800
Leskeneläkkeen saajia6 2245 8835 8005 700
Kansaneläkkeen saajia648 316641 014637 000629 000
Takuueläkkeen saajia 103 840102 864101 800100 700

Toiminnan laajuus 2012—2015

Vakuutettujen lukumäärä2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
     
MEL-vakuutettuja7 6007 6007 6007 600
MYEL-vakuutettuja73 33470 48867 85065 260
YEL-vakuutettuja238 500240 291240 200239 000
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia2 6002 7762 8002 800
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä93 10091 04089 20087 200

Toiminnan laajuus 2012—2015

Keskimääräisiä eläkkeitä2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
     
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk)1 2361 4701 5201 540
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk)347373400423
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk)1 0031 1431 1431 143
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät575608616627
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk)174175176179
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk)293304302299
Keskimääräinen takuueläke (€/kk)122126126128

Toiminnan laajuus 2012—2015, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

 2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
     
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat184 186186 820190 390192 490
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj.441,5465,6497,3526,0
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat229 935232 418235 700237 600
Vammaistuki, saajat43 02945 42046 60046 600
Ruokavaliokorvaukset, saajat31 28332 44733 60034 700
Maksetut vammaisetuudet, milj.555,3593,7613,1632,0

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteensovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Eläkkeensaajan asumistuen tavoitteena on korvata pienituloisten eläkeläisten asumismenoja ja vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja ruokavaliokorvaukset.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 61 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion osuus merimieseläkemenoista on 1/3.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos100
TyEL-indeksin osittainen jäädytys-600
Yhteensä-500

2015 talousarvio61 500 000
2014 talousarvio62 000 000
2013 tilinpäätös56 602 949

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 61 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 624 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2015 olevan 78 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos26 800
TyEL-indeksin osittainen jäädytys-5 600
Yhteensä21 200

2015 talousarvio624 200 000
2014 talousarvio603 000 000
2013 tilinpäätös584 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 624 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu vakuutusmaksutulojen pienentymisen aiheuttamasta tarvearvion tarkentumisesta.


2015 IV lisätalousarvio1 900 000
2015 talousarvio624 200 000
2014 tilinpäätös605 600 000
2013 tilinpäätös584 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2015 oletettu olevan 23,7 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,25 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 073 000 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 102 000 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 81 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos17 600
TyEL-indeksin osittainen jäädytys-7 600
Yhteensä10 000

2015 talousarvio100 000 000
2014 talousarvio90 000 000
2013 tilinpäätös70 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa: Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus maksetaan vuoden viiveellä. Talousarvioon varattava määräraha koskee vuoteen 2014 kohdistuvia korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos800
Yhteensä800

2015 talousarvio3 800 000
2014 talousarvio3 000 000
2013 tilinpäätös1 349 703

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-2 200
Yhteensä-2 200

2015 talousarvio15 000 000
2014 talousarvio17 200 000
2013 tilinpäätös16 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 742 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun.

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa: Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston maksuvalmiuden.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2015 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Kansaneläkemenot2 359
Takuueläke153
Vammaisetuudet632
Eläkkeensaajan asumistuki526
Toimintamenot74
Siirrot eläkevakuutusrahastoon15
Yhteensä3 759
  
Tulot 
Omaisuuden tuotot1
Valtion osuudet etuuksista3 672
Valtion osuus toimintakuluista73
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio)-3
Yhteensä3 743

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kelan toimintamenosäästö-1 800
KEL-indeksin osittainen jäädytys-20 900
Tarvearvion muutos15 200
Yhteensä-7 500

2015 talousarvio3 742 000 000
2014 talousarvio3 749 500 000
2013 tilinpäätös3 709 896 890

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 3 735 500 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 6 500 000 euroa talousarvioesityksen 3 742 000 000 euroon nähden aiheutuu vammaisetuuksien uudistamisesta 1.6.2015 lukien. Hallitus antaa täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) muuttamisesta siten, että etuuden myöntämisessä arvioitaisiin nykyistä selkeämmin hakijan tuen tarvetta ja laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin niistä sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuneista erityiskustannuksista, jotka otettaisiin huomioon vammaisetuuksia myönnettäessä.


2015 talousarvio3 735 500 000
2014 III lisätalousarvio-19 000 000
2014 talousarvio3 749 500 000
2013 tilinpäätös3 709 896 890

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 735 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.