Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
              60. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 847 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa perusteena on yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuen tarve. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Asumistuki on mitoitettu vuoden 2015 alussa voimaan tulevan lain edellyttämien kustannusten mukaisiksi. Asumistukea myönnettäessä huomioon otettavien asumismenojen taso vuonna 2015 on vahvistettu laissa. Muut asumistuen määrään vaikuttavat indeksillä tarkistettavat tekijät, kuten perusomavastuuosuudet ja tukea myönnettäessä huomioon otettavat hoitomenot tarkistetaan vuoden 2015 tasoon kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon rakennepoliittisen ohjelman mukainen vuosien 2015—2018 kehyspäätöksessä sovittu ansiotulojen suojaosa, joka tulee voimaan 1.9.2015. Asumistuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa 205 600 ja vuoden 2015 lopussa 218 000. Keskimääräisen tuen arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa 295 euroa ja vuoden 2015 lopussa 331 euroa. Keskimääräisen tuen kasvu johtuu asumismenojen noususta ja vuosien 2014—2017 kehyspäätöksessä sovituista ja hallitusohjelmassa vahvistetuista asumistukeen tehdyistä enimmäisasumismenojen korotuksista sekä omavastuuosuuksien alentamisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asumistuen uudistus41 000
KEL-indeksin osittainen jäädytys-1 500
Tarvearvion muutos73 800
Rakennepoliittinen ohjelma8 000
Yhteensä121 300

2015 talousarvio847 300 000
2014 talousarvio726 000 000
2013 tilinpäätös670 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 847 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 80 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 73 000 000 euroa aiheutuu erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrän merkittävästä kasvusta ja 7 000 000 euroa tarkentuneesta asumistukijärjestelmän uudistamisen kustannusvaikutuksesta.


2015 IV lisätalousarvio80 000 000
2015 talousarvio847 300 000
2014 tilinpäätös740 100 000
2013 tilinpäätös670 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 80 000 000 euroa.