Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
         07. Työterveyslaitos
         08. Kansanterveyslaitos
         10. Säteilyturvakeskus
         12. Valtion koulukodit
         14. Valtion mielisairaalat
         15. Perhekustannusten tasaus
         16. Yleinen perhe-eläke
         17. Työttömyysturva
         18. Sairausvakuutus
         19. Eläkevakuutus
         20. Tapaturmavakuutus
         21. Rintamaveteraanieläkkeet
         28. Muu toimeentuloturva
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskusPDF-versio

Selvitysosa:

Viraston perustehtävä

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävänä on valvomalla terveydenhuollon ammattihenkilöitä osaltaan huolehtia kansalaisille annettavien terveyspalvelujen laadusta ja potilasturvallisuudesta. Lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus huolehtii raskauden keskeyttämistä, steriloimista, oikeuspsykiatriaa, ihmisten elimien ja kudoksien lääketieteellistä käyttöä, lääketieteellistä tutkimusta sekä kuolemansyyn selvittämistä koskevassa tai muussa lainsäädännössä sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä sekä muista terveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää.

Toimintaympäristön muutos

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen käsiteltäväksi saapuvien asioiden määrä
  2005
toteutuma
2006
ennuste
2007
ennuste
2006/2007
muutos %
         
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistaminen 6 887 7 000 7 000 0
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteröiminen 6 941 7 000 7 000 0
Kanteluiden määrä 223 300 310 3,3
Hoitovirhe-epäilylausunnot 142 170 170 0
Muut valvonta-asiat 220 250 250 0

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintaan vaikuttavat terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus ja julkisuuskuva, väestön odotukset sekä terveyspalvelujen järjestämiseen, tarjontaan ja käyttöön vaikuttavat muutokset. Erityisesti valvontaviranomaisen tehtäviin vaikuttavat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutokset, hoitomuotojen ja teknologian jatkuva kehittyminen sekä ikääntymisen ja koulutustason nousun vaikutus väestön käyttäytymiseen ja palveluihin kohdistuvaan vaatimustasoon.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimivallan laajentaminen koskemaan osittain myös sosiaalihuollon valvontaa sekä sen vaatimat lisävoimavarat valmistellaan erikseen.

Strategiset linjaukset

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tärkeimmät strategiset tavoitteet terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden valvonnassa ovat osallistuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan kehittämiseen toimien tiiviissä yhteistyössä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, lääninhallitusten, muiden valvontaviranomaisten, palvelujen tuottajien ja oppilaitosten kanssa todettujen epäkohtien korjaamiseksi ja epäasianmukaisten menettelyjen ennalta ehkäisemiseksi sekä valvonnassa saadun tiedon hyödyntämiseksi. Oikeusturvakeskuksen omia toimintatapoja ja prosesseja kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutosten valvonnalle asettamia haasteita. Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen valvontaa ja ammattihenkilöiden liikkuvuutta koskevien asioiden käsittelyyn.

Oikeuslääkintä- ja lupa-asioissa tärkeimpiä strategisia tavoitteita ovat mielentilatutkimusten ja -lausuntojen korkean laatutason ylläpitäminen sekä oikeusturvakeskuksen tehtäviin kuuluvien lupa-asioiden käsitteleminen asiantuntemuksella ja viivytyksettä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007. Tulostavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus edistää kansalaisten oikeusturvaa varmistamalla kanteluiden ja muiden terveydenhuollon valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn oikeusturvakeskuksessa.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus edistää kansalaisten oikeusturvaa varmistamalla oikeuslääkinnällisten asioiden asiantuntevan ja nopean käsittelyn oikeusturvakeskuksessa.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tehostaa informaatio-ohjausta valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tukee lääninhallituksia kantelujen käsittelyn ja lupahallinnon yhdenmukaistamiseksi.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus jatkaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa yksityisten palvelun tuottajien rekisterin kehittämistä sen toimivuuden varmistamiseksi.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuusverkoston työhön ja tehostaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena potilasturvallisuuden edistäminen.

Prosessit ja rakenteet

Palvelutavoitteet

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle saapuvien lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyajat (keskimäärin)
  2005
toteutuma
2006
tavoite
2007
tavoite
       
1. Luvat      
— Suomessa tutkinnon suorittaneiden ammattihenkilöiden laillistaminen 3 pv 3 pv 3 pv
— raskauden keskeyttämistä koskevat hakemukset 5 pv 5 pv 5 pv
2. Ammatinharjoittamista koskevat lupa-asiat      
— ilman lisäselvityksiä ratkaistavat lupa-asiat 14 pv 14 pv 14 pv
— lausuntoja ja lisäselvityksiä vaativat lupa-asiat, enintään 90 pv 90 pv 90 pv
3. Mielentilaa koskevat lausuntoasiat (sisältää tutkimusjakson) 4 kk 4 kk 4 kk
4. Valvonta      
— kanteluasiat, joissa potilas on kuollut 20 kk 18 kk 18 kk
— muut kanteluasiat 20 kk 18 kk 18 kk
— muut valvonta-asiat 26 kk 24 kk 24 kk

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kilpailukykyä työnantajana parannetaan kehittämällä henkilöstörakennetta ja voimavaroja toiminnan tarpeita vastaaviksi.

Resurssit ja talous

Tuottavuus ja taloudellisuus

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet
  2005 toteutuma 2006 tavoite 2007 tavoite
  1 000 € htv 1 000 € htv 1 000 € htv
             
Bruttobudjetoitu toiminta 2 715 34,5 3 513 39,6 4 349 49,1
Maksullinen toiminta 706 10,6 920 12,1 980 12,8
— julkisoikeudelliset suoritteet 686 10,5 718 11,0 770 11,7
— liiketaloudelliset suoritteet 20 0,1 31 0,1 40 0,1
— muut tuotot - - 170 1,0 170 1,0
Yhteensä 3 421 45,1 4 433 51,7 5 329 61,9
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 581 - 524 - - -

Kannattavuus

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen vuoden 2007 talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/1992) ja asetuksen (1121/1992) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja. Lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti lääninhallitukset suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista oikeusturvakeskukselle.

Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2005
toteutuma
2006
budjetoitu
2007
varsinainen
talousarvio
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 810 718 770
— muut tuotot 35 202 210
Tuotot yhteensä 845 920 980
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 706 870 920
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 139 50 60
Kustannusvastaavuus, % 120 106 107

21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 349 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon yhteensä 694 000 euroa toimialan laajentamiseen liittyvistä hallinnonalan sisäisin järjestelyin toteutetuista voimavaralisäyksistä siirtona momenteilta 33.01.21, 33.02.21, 33.07.50, 33.08.21 ja 33.09.21. Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 160 000 euroa varmennepalvelun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä yhden uuden viran perustamisesta aiheutuvina menoina siirtona momentilta 33.01.28. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 28 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ja 9 300 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)      
  2005
toteutuma
2006
budjetoitu
2007
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 3 618 4 231 5 119
Bruttotulot 846 718 770
Nettomenot 2 772 3 513 4 349
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 582    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 525    


2007 talousarvio 4 349 000
2006 I lisätalousarvio 287 000
2006 talousarvio 3 226 000
2005 tilinpäätös 2 715 000

26. Mielentilatutkimustoiminnan menot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää mielenterveyslain (1116/1990) 32 §:n mukaisten valtion korvausten maksamiseen valtion mielisairaaloille ja vankeinhoitolaitoksen sairaalayksiköille. Määrärahaa saa käyttää myös Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tilaamista mielentilalausunnoista maksettavien korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Toiminnan tavoitteena on rikoksesta syytettyjen henkilöiden oikeusturvan varmistaminen ja mielentilatutkimuslausuntojen korkean laadun ylläpitäminen.

Toiminnan laajuus 2005—2007
  2005 2006 2007
  toteutuma arvio arvio
       
Menot, euroa 2 195 962 2 200 000 2 200 000
Mielentilatutkimusten lukumäärä 95 100 100
Euroa/tutkimus (laskennallinen keskimäärin) 23 115 22 000 22 000


2007 talousarvio 2 200 000
2006 talousarvio 2 200 000
2005 tilinpäätös 2 195 962