Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2015

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

05. Försäkringsinspektionens inkomster

Under momentet beräknas inte inflyta någon nettoinkomst.

Förklaring:Försäkringsinspektionens budget baserar sig på nettobudgetering och på lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944). Försäljningsintäkterna utgörs av försäkringstillsynsavgifter som grundar sig på lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen samt av avgifter i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Övriga inkomster utgörs av inkomster av försäljning av avskriven lösegendom samt av dröjsmålsräntor och indrivningsavgifter.

Det eventuella debiteringsöverskott som inflyter från försäkringstillsynsavgifter beaktas som gottgörelse vid debitering av försäkringstillsynsavgifter för följande år. På motsvarande sätt beaktas ett underskott som en tilläggsavgift vid följande års debitering.

En omkostnadsdel på 13 000 euro för StPL-avgiften har beaktats i nettoinkomstposten.

Försäkringsinspektionens resultatmål presenteras i kapitel 33.05.


2007 budget
2006 budget
2005 bokslut

08. Folkhälsoinstitutets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 700 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 5 § i lagen om folkhälsoinstitutet (828/1981) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.08.21 och 33.08.26.


2007 budget 700 000
2006 budget 700 000
2005 bokslut 627 239

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster

Under momentet beräknas inflyta 1 085 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av sådana behandlingsavgifter enligt kemikalielagen (744/1989), sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994) och sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) som upbärs enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som uppbärs enligt de grunder som statsrådet fastställt.


2007 budget 1 085 000
2006 budget 1 144 000
2005 bokslut 1 251 876

92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta 409 495 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 § 4 mom. i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.92.50 beviljas anslag om 306 000 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.92.55, 58 och 59 beviljas anslag om totalt 103 495 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.


2007 budget 409 495 000
2006 budget 400 445 000
2005 bokslut 415 445 000

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalts enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.


2007 budget 15 000 000
2006 budget 20 000 000
2005 bokslut 84 662 750

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro.


2007 budget 175 000
2006 budget 175 000
2005 bokslut 249 052