Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. ValvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteisesti valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista sekä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valvontalaitosten toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — hyvinvoinnille vahva perusta
 • — kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.
Vaikuttavuus
 • — oikeusturvan varmistaminen
 • — lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukainen käsittely
 • — ennakkovalvonnan toimivuuden varmistaminen lainsäädännön edellyttämällä palvelutasolla.
Toiminnallinen tuloksellisuus

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tavoitteena on kansalaisen oikeusturvan ja kuolinsyyn oikeellisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on enintään 20 % kaikista vainajista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja yhteistyön lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja poliisitoimen välillä oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämistoiminnassa.

Toiminnan laajuus 2013—2015

 2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
    
Menot, euroa9 700 0009 700 00010 300 000
Oikeustieteellisten avausten määrä, kpl9 6179 5009 200

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 437 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosenttia valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet

 2013
toteutuma
1 000 €
htv2014
varsinainen talousarvio
1 000 €
htv2015
esitys
1 000 €
htv
       
Budjettirahoitus12 8739316 27712114 43783
Maksullinen toiminta26 81023629 84324939 888301
Yhteisrahoitteinen toiminta1 117268002090023
Yhteensä40 80035546 92039055 225407

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet

 2013
tilinpäätös
1 000 €
htv2014
tavoite
1 000 €
htv2015
tavoite
1 000 €
htv1)
       
Ydinenergia20 36612126 38114634 795164
Säteilytoiminta4 400294 063324 65131
Valmiustoiminta1 685111 777121 86412
Tutkimus ja kehitys5 112305 875354 24925
Palvelut5 091274 914275 20128
Viestintä1 282994771 2769
Ympäristö2 864132 963143 18914
Yhteiset palvelut2)-48-45-43
Yhteensä40 80028846 92031855 225326

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2015 niiden osuudeksi arvioidaan 73 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot39 83149 92049 372
Bruttotulot26 95833 64334 935
Nettomenot12 87316 27714 437
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 073  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 042  

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot18 28525 12930 638
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset18 29325 12930 638
    
Kustannusvastaavuus, %100100100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot2 7282 8143 250
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 9512 8143 250
    
Kustannusvastaavuus, %92,5100100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus131100100
— EU:lta saatava rahoitus823600700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus163100100
Tuotot yhteensä1 117800900
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset2 7221 6001 800
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-1 605-800-900
Omarahoitusosuus, %595050
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säteilyvalvonnan ja valmiustoiminnan laitekannan uusiminen, kertaluonteisen lisäyksen vähennys-1 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-50
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)200
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-7
Palkkaliukumasäästö-24
Palkkausten tarkistukset145
Sektoritutkimussäästö (HO)-560
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-51
Toimintamenojen lisäsäästö -168
Toimintamenojen tuottavuussäästö-74
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)36
Vuokramenojen indeksikorotus16
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-21
Tasomuutos-82
Yhteensä-1 840

2015 talousarvio14 437 000
2014 talousarvio16 277 000
2013 tilinpäätös13 842 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 441 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 000 euroa talousarvioesityksen 14 437 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio14 441 000
2014 III lisätalousarvio75 000
2014 talousarvio16 277 000
2013 tilinpäätös13 842 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 441 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 460 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkko VIRVE:n pääkäyttäjän viran siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriöön 1.1.2015 lukien.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella

— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan

— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa

— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa

— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

 2013 tilinpäätös2014 tavoite2015 tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi100,15muutos>0muutos>0
Kokonaistuottavuusindeksi100,76muutos>0muutos>0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot16 78114 10115 760
Bruttotulot3 1072 3303 300
Nettomenot13 67411 77112 460
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 108  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 599  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, maksullisen toiminnan myyntituotot4 0903 3004 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot9839701 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset yhteensä2 8452 2003 250
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä9671 1001 150
Kokonaiskustannukset yhteensä3 8123 3004 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)278--
Kustannusvastaavuus, %107100100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

 2013
toteutuma
2014
ennuste
2015
ennuste
2014/2015
muutos-%
     
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 34818 40018 4000,0
Valvonta-asiat1 1261 1751 2607,2
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat9619709700,0
Palvelukyky2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa    
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv95 % käsiteltiin 5 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk95 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk95 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa4 työpäivän kuluessatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa mediaani 85 pv ja keskim. käsittelyaika 4,5 kk. 81 % lupa-asioista käsiteltiin 8 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 9 kk ja 80 % asioista käsitellään 20 kk:ssakäsittelyajan mediaani 8 kk ja 92 % asioista käsiteltiin vajaassa 20 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssamediaani 3,7 kk ja 92 % asioista käsiteltiin 7 kktavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssamediaani 1,6 kk ja keskimääräinen käsittelyaika 8,2 kk, 92 % asioista käsiteltiin alle 18 kk:ssa.tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat   
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv146 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv78 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv13 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan painopisteenä edelleen ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentilta 33.01.21)100
Sähköisen hallinnon kehittäminen (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)825
Tuottavuusohjelmaan liittyvien vähennysten palautus siirtona momentilta 33.01.21108
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto (siirto momentille 33.01.01) (-1 htv)-70
Palkkaliukumasäästö-26
Palkkausten tarkistukset67
Toimintamenojen lisäsäästö -144
Toimintamenojen tuottavuussäästö-58
Vuokramenojen indeksikorotus12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-16
Tasomuutos-109
Yhteensä689

2015 talousarvio12 460 000
2014 I lisätalousarvio270 000
2014 talousarvio11 771 000
2013 tilinpäätös12 165 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 465 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 12 460 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio12 465 000
2014 III lisätalousarvio295 000
2014 I lisätalousarvio270 000
2014 talousarvio11 771 000
2013 tilinpäätös12 165 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 465 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 24 000 euroa kohdistuu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvontaan, 24 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin ja 100 000 euroa kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajärjestelyjen muuttokustannuksiin.


2015 I lisätalousarvio148 000
2015 talousarvio12 465 000
2014 III lisätalousarvio295 000
2014 I lisätalousarvio270 000
2014 talousarvio11 771 000
2013 tilinpäätös12 165 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2015 varataan 600 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

 2013
tilinpäätös
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi100,8>100>100
Kokonaistuottavuusindeksi102,0>100>100

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Maksullinen toiminta186193210
Ei-maksullinen toiminta433730
Yhteensä229230240

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma1)
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot25 14226 05225 117
Bruttotulot20 46620 55020 950
Nettomenot4 6765 5024 167
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 581  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 483  

1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirretyn määrärahan käytön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Budjettirahoitus3 5785 5024 167
— mom. 33.02.043 584  
— IV LTA 2013 mom. 33.02.06-6  
    
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä18 98320 55020 950
— julkisoikeudelliset suoritteet16 97118 60019 000
— liiketaloudelliset suoritteet---
— erillislakien mukaiset suoritteet1 9591 9501 950
Muut tuotot53--
Edelliseltä vuodelta siirtynyt2 5811 483-
Yhteensä25 14227 53525 117

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot16 97118 60019 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset13 24314 67114 975
— osuus yhteiskustannuksista3 7283 9294 025
Kustannukset yhteensä16 97118 60019 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)---
Kustannusvastaavuus, %100100100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot1 9591 9501 950
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 4971 5391 539
— osuus yhteiskustannuksista400411411
Kustannukset yhteensä1 8971 9501 950
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)62--
Kustannusvastaavuus, %103100100
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
 • — Lisätään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääketurvallisuusasioissa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
 • — Kehitetään viranomaisneuvontaa paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
 • — Lisätään valvontaviranomaisten ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
 • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
 • — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
 • — Lääkehoitojen arviointitoimintaa toteutetaan verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Henkilöstön hyvinvointi   
— työtyytyväisyysindeksi3,53,6yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät7,8<10alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Vuonna 2011 käyttämättä jääneen alueellistamisrahan uudelleen budjetointi, kertaluonteisen lisäyksen vähennys-832
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-25
Palkkaliukumasäästö-6
Palkkausten tarkistukset92
Toimintamenojen lisäsäästö -43
Toimintamenojen tuottavuussäästö-21
Vuokramenojen indeksikorotus6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-6
Tasomuutos-500
Yhteensä-1 335

2015 talousarvio4 167 000
2014 talousarvio5 502 000
2013 tilinpäätös3 578 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajärjestelyjen muuttokustannuksiin.


2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio4 167 000
2014 III lisätalousarvio75 000
2014 talousarvio5 502 000
2013 tilinpäätös3 578 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 10 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasokorotus kustannusten nousun johdosta600
Yhteensä600

2015 talousarvio10 900 000
2014 talousarvio10 300 000
2013 tilinpäätös10 458 584

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määräraha on 10,9 milj. euroa, mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan sen ei arvioida riittävän, koska tiedossa on useita tulevia toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Kustannuksia lisäävät mm. alan kehittämistoimet, kuten uusien tilojen käyttöönotto ja uuden teknologian hyödyntäminen. Lisäksi oikeuslääkäripulasta johtuen suuri osa oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista joudutaan teettämään määrärahasta maksettavina palkkioina.

Valiokunta pitää tärkeänä, että talousarvioon varataan riittävät määrärahat, jotta talousarvio antaa oikean kuvan toiminnan vaatimista resursseista. Myös oikeuslääkäripulaan on kiinnitettävä huomiota koulutuspaikkojen mitoituksessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 10 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.