Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 353 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
 • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
 • — Osallistutaan kuntauudistuksen valmisteluun.
 • — Aloitetaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen toimeenpano.
 • — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
 • — Jatketaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
 • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
 • — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2014 toteutuma 3,59, v. 2013 toteutuma 3,47, v. 2011 toteutuma 3,5).
 • — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6, v. 2011 toteutuma 11,2).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
talousarvio
2015
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 6 006 6 087 4 572
Johdon tuki      
Hallinto- ja suunnitteluosasto 15 154 15 563 14 348
Vakuutusosasto 3 459 3 506 3 569
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 5 165 5 235 5 278
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 950 6 030 6 066
Työsuojeluosasto 4 509 4 569 4 520
Yhteensä 40 243 40 990 38 353

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 44 140 44 863 42 516
Bruttotulot 3 897 3 873 4 163
Nettomenot 40 243 40 990 38 353
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 807    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 594    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -150
Tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvä vähennys -270
Valtuutettujen toimintamenot (siirto momentille 25.01.03) -1 650
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto momentilta 33.02.05 (1 htv) 70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Palkkaliukumasäästö -65
Palkkausten tarkistukset 168
Toimintamenojen lisäsäästö -467
Toimintamenojen tuottavuussäästö -204
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -4
Vuokramenojen indeksikorotus 44
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -57
Yhteensä -2 637

2015 talousarvio 38 353 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 712 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 38 353 000 euroon nähden on 7 641 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 7 439 000 euroa (-27 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja 294 000 euroa Suomen Geneven pysyvän edustuston terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 24.01.01 sekä lisäyksenä 80 000 euroa siirtona momentilta 33.70.21 ja 12 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 30 712 000
2014 III lisätalousarvio 320 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 19 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 125 000 euroa siirtona momentilta 32.01.21 Euroopan neuvoston ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksien kehittämisen osastolle palkattavan asiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin sekä vähennyksenä 82 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen Moskovan suurlähetystössä toimivan sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja 24 000 euroa siirtona momentille 33.02.05 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin.


2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 III lisätalousarvio 320 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 19 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 162 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 183 000 euroa valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista siirtona momentilta 23.01.01 ja vähennyksenä 345 000 euroa kalustehankinnoista siirtona momentille 23.01.01.


2015 IV lisätalousarvio -162 000
2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 tilinpäätös 41 156 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 162 000 euroa.