Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              (04.) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 016 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: PRH:n tehtävänä on virastosta annetun lain mukaisesti edistää teknistä ja taloudellista kehitystä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH käsittelee teollisoikeuksia koskevat hakemukset ja yhteisöjä koskevat ilmoitukset, pitää yllä näitä koskevat rekisterit ja hoitaa näihin tehtäviin liittyviä tietopalveluita.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi kaupparekisterilain, yhdistysrekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, jolla toteutetaan maistraattien ja ELY-keskusten kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien siirtäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015 lukien. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirretään patentti- ja rekisterihallitukselle. Siirron vaikutus henkilöstöön on vuositasolla 12,5 henkilötyövuotta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
     
Toiminnallinen tehokkuus   
Työn tuottavuusTuottavuuden muutos, %+1,3+2,0+2,0
TaloudellisuusYksikkökustannusten muutos, %+2,4+2,0+2,0
     
Tuotokset ja laadunhallinta   
AsiakastyytyväisyysAsiakasarvio (1—5)4,04,04,0
Sähköinen asiointiPatenttihakemukset, %92,59090
 Tavaramerkkihakemukset, %55,36075
 Kaupparekisteri-ilmoitukset, %57,96575
 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %59,96065
Käsittelyaika keskimäärinKansalliset patenttihakemukset (v)2,62,42,4
 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)3,654
 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv)10,887
 Yhdistysten perustamisilmoitukset (pv)526040

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys416,4412412
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,73,53,5

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot48 76947 357 47 357
— muut tuotot1478888
Tuotot yhteensä48 91647 44547 445
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset37 47243 86343 863
— osuus yhteiskustannuksista12 8398 6288 628
Kustannukset yhteensä50 31152 49152 491
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 395-5 046-5 046
Kustannusvastaavuus, %979090

Yhtenäispatentin voimaantulon selvitessä varaudutaan ottamaan käyttöön erillinen maksu patentoitavuustutkimuksessa.

Momentilta maksetaan 555 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot50 60749 61549 498
Bruttotulot48 99047 48247 482
Nettomenot1 6172 1332 016
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 768  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 585  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen siirron palautus231
Teollisoikeusasiamiesten valvonnan menot 55
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma)-45
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)-325
Toimintamenojen lisäsäästö -23
Toimintamenojen tuottavuussäästö-10
Vuokramenojen indeksikorotus3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-3
Yhteensä-117

2015 talousarvio2 016 000
2014 talousarvio2 133 000
2013 tilinpäätös1 434 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 016 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 116 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 25.10.03 ja aiheutuu Patentti- ja rekisterihallitukselta markkinaoikeuteen siirrettyjen valitusasioiden käsittelyyn tarvittavista lisäresursseista.


2015 I lisätalousarvio-116 000
2015 talousarvio2 016 000
2014 talousarvio2 133 000
2013 tilinpäätös1 434 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 116 000 euroa.