Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

03. RataveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 450 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Ratavero perustuu rataverosta annettuun lakiin (605/2003).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen rataverolain muuttamiseksi. Hallituksen esityksessä tavaraliikenteen rataveroa ei peritä vuosina 2015—2017 osana rikkikompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua. Valtion verotulovaikutuksen arvioidaan olevan vuositasolla noin 13,3 milj. euroa. Rataverolain 5 §:n pykälän muuttamisesta annetun lain perusteella momentilta 31.10.78 rahoitetun Kerava—Lahti -oikoradan käytöstä peritään investoinnin rataveroa, jonka tuotto on arvioitu 4 200 000 euroksi. Henkilöliikenteeltä perittäväksi rataveroksi arvioidaan 1 250 000 euroa.


2015 talousarvio 5 450 000
2014 talousarvio 18 000 000
2013 tilinpäätös 18 833 293

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 450 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.