Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 360 000 euroa Kuluttaja-lehden hankintasopimuksen mukaisiin maksuihin.

Selvitysosa:Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Viraston toiminnan suuntaamisessa otetaan huomioon hallituksen rakennepoliittinen ohjelma, terveen kilpailun edistämisohjelma ja kuluttajapoliittinen ohjelma. Kilpailunrajoitusten valvontaa ja kilpailun edistämistä suunnataan erityisesti ilmiöihin, jotka rasittavat talouden kasvua ja muuntautumiskykyä. Toiminnassa priorisoidaan kartellien torjuntaa ja puututaan kuluttajien kannalta haitallisimpiin rajoituksiin. Kuluttajaoikeudellista valvontaa, informaatiota ja vaikuttamista kohdennetaan EU:n kuluttajamarkkinoiden tulostaulun ja kuluttajahallinnon tietopankin kautta saatavan kuluttajapalautteen perusteella toimialoille, joilla esiintyy eniten puutteita markkinoiden toimivuudessa.

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan markkinoiden toimivuutta mittaavalla indikaattorilla (Market Perfomance Indicator MPI) ja kuluttajien toimintaympäristöä kuvaavalla indeksillä (Consumer Conditions Index CCI).

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kustannusvastaavuus      
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 66 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta      
Kilpailu- ja kuluttajavalvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäisevää      
— Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (sidosryhmien arvio 1—5) 3,7 > 4,0 > 4,0
— Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä kilpailuvalvonnan I—II luokan asioissa (kpl) 0 > 1 > 1
— Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat (sidosryhmien arvio 1—5) 3,4 > 3,7 > 3,7
— Tapausten määrä, joissa kuluttaja-asiamiehen toimenpitein yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi - 130 130
— Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa, % 100 100 100
Kuluttajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat verkkopalvelut      
— Verkkopalvelujen kuluttajaosion käyntimäärä/kk 168 000 120 000 130 000
Käsittelyajat pysyvät kohtuullisena      
— Yli 3 vuotta käsittelyssä olleet kotimaisten kilpailunrajoitustapaukset (lkm) 6 0 0
— Valmismatkaliikkeiden rekisteröintihakemusten käsittelyaika (pv) 2,4 7 7

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Markkinoiden toimivuuden edistäminen 18,5 30 29,5
Kilpailuvalvonta 51,2 59 59
Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja taloudelliset hyvitykset 32,2 27 28
Kuluttajainformaatio 12,3 7 7
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus 3,5 6 6
Hallintopalvelut 25,9 22 21,5
Yhteensä 143,6 151 151

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 143,6 151 151
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,2 - > 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
       
Bruttomenot 12 511 12 412 11 486
Bruttotulot 1 125 1 050 670
Nettomenot 11 386 11 362 10 816
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 294    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 845    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -45
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 36
Palkkaliukumasäästö -20
Palkkausten tarkistukset 66
Säästöpäätös -400
Toimintamenojen lisäsäästö -128
Toimintamenojen tuottavuussäästö -55
Vuokramenojen indeksikorotus 15
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -15
Yhteensä -546

2015 talousarvio 10 816 000
2014 talousarvio 11 362 000
2013 tilinpäätös 10 936 727

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 820 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 000 euroa talousarvioesityksen 10 816 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 10 820 000
2014 talousarvio 11 362 000
2013 tilinpäätös 10 936 727

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 360 000 euroa Kuluttaja-lehden hankintasopimuksen mukaisiin maksuihin.