Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              88. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen
              89. Osakehankinnat
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Työ- ja elinkeinoministeriö   
Hallituksen esitykset (kpl)281510
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%)70> 80> 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%)2,800
Valtioneuvoston asetukset (kpl)403020
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%)0,8< 1,0< 1,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia   
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä)3 2782 5002 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
 1 000
euroa
htv1 000
euroa
htv1 000
euroa
htv
       
Konserniohjaus1 41417,11 500151 50015
Työllisyys ja yrittäjyys6 39677,46 400776 40075
Työelämä ja markkinat4 87655,04 900554 90054
Elinkeino ja innovaatiot6 39564,59 000729 00071
Energia4 13347,24 000474 00046
Alueiden kehittäminen3 83255,43 800543 70053
Tieto5 88777,25 800755 80074
Johto ja ministeriön yhteiset12 3096,011 838611 0476
Strategiset hankkeet2 7716,0----
Viestintä92310,09001090010
Henkilöstö ja hallinto3 66465,23 600633 50060
Tarkastus3604,036043504
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto5917,065076507
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia1 226-1 362-1 362-
Yhteensä54 77749254 11048553 109475

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys569541518
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,49> 3,49> 3,49

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 220 000
Strategiset hankkeet3 303 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot1 362 000
Muut toimintamenot47 224 000
Yhteensä53 109 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
    
Bruttomenot67 50962 11065 109
Bruttotulot12 7328 00012 000
Nettomenot54 77754 11053 109
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 270  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 309  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.03)45
Siirto momentille 23.01.02-150
TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus)340
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -284
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-179
Palkkaliukumasäästö-90
Palkkausten tarkistukset224
Säästöpäätös1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -628
Toimintamenojen tuottavuussäästö-271
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-5
Vuokramenojen indeksikorotus73
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-76
Yhteensä-1 001

2015 talousarvio53 109 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio54 110 000
2013 tilinpäätös60 816 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 725 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

4) Biojalostamosuunnittelukilpailun palkinnon maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4).

Muutos talousarvioesityksen 53 109 000 euroon nähden on 12 384 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 10 383 000 euroa (-33 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 1 362 000 euroa (-12 htv) koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenojen siirtona momentille 32.01.02, 640 000 euroa yhdeksän henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.01.02 1.1.2015 perustettavaan kehittämis- ja hallintokeskukseen ja 15 000 euroa siirtona momentille 30.20.03 EU:n vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) toimeenpanoon liittyvien tehtävien menoina sekä lisäyksenä 16 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio40 725 000
2014 III lisätalousarvio1 680 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio54 110 000
2013 tilinpäätös60 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 725 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

4) Biojalostamosuunnittelukilpailun palkinnon maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 643 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 104 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 (-1 htv) johtuen ELY-keskusten yhteisen kehittämis- ja hallintoyksikön perustamisesta sekä lisäyksenä 500 000 euroa julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimintamalliuudistuksen käynnistämisestä digitaalisen työnvälityksen kehitystyöllä ja 247 000 euroa liittyen Euroopan globalisaatiorahastosta haettuun rahoitukseen (EGR1), jonka rahoitussuunnitelmasta on toimeenpanoajan päättyessä jäänyt käyttämättä yhteensä 247 000 euroa ELY-keskuksille ja TE-toimistoille varattuja toimintamenoja (EU-osuus). Käyttämättä jäänyt osuus on palautettava Euroopan komissiolle alkuvuodesta 2015.


2015 I lisätalousarvio643 000
2015 talousarvio40 725 000
2014 III lisätalousarvio1 680 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio54 110 000
2013 tilinpäätös60 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 643 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 780 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 220 000 euroa valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista siirtona momentilta 23.01.01 ja vähennyksenä 1 000 000 euroa kalustehankinnoista siirtona momentille 23.01.01.


2015 IV lisätalousarvio-780 000
2015 I lisätalousarvio643 000
2015 talousarvio40 725 000
2014 tilinpäätös55 790 000
2013 tilinpäätös60 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 780 000 euroa.