Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01.  (28.01, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         50. Eläkkeet ja korvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. (28.30 ja 28.01, osa) Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Kansainvälisen ja erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen pyritään vaikuttamaan siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttämällä päällekkäistä tilastointia sekä yksinkertaistamalla ja karsimalla olemassa olevia tilastosäädöksiä. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta ja hyviä käytäntöjä.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Taloudellisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa päätöksenteon tueksi tutkimustietoa julkisen sektorin voimavarojen tehokkaasta käytöstä sekä julkisen sektorin toimenpiteiden vaikutuksista kansantalouden toimintaan. Taloudellisessa tutkimuksessa arvioidaan sekä julkisen talouden että kansantalouden sopeutumistarpeita tuleviin muutoksiin. Tutkimuksessa korostetaan julkisen sektorin palvelutuotannon tuottavuuden kehittämisen, kestävän taloudellisen kasvun sekä talouden sopeutumiskykyä edistävän rakennepolitiikan edellyttämät tutkimustarpeet.

Väestörekisterikeskuson väestökirjanpidon keskusviranomainen. Se kehittää ja ohjaa väestökirjanpitoa sekä pitää yllä valtakunnallista väestötietojärjestelmää yhdessä maistraattien kanssa. Virasto vastaa myös väestötietojärjestelmän valtakunnallisista tieto- ja verkkopalveluista. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat varmennepalvelut, sirullinen henkilökortti, vaalien äänioikeusrekisteri, julkishallinnon yhteyspalveluhakemisto (Julha) ja holhousrekisteri.

Valtiovarainministeriö asettaa tilastokeskukselle, valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle ja väestörekisterikeskukselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2010:

  • Tilastotoimen tuottamat tiedot täyttävät keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kansainväliset sitoumukset.
  • Kansallista tilastotointa kehitetään laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena sekä edistetään Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen soveltamista tilastotoimessa.
  • Taloudellinen tutkimus vastaa päätöksenteon tietotarpeita.
  • Taloudellinen tutkimus vahvistaa toiminnallaan kestävää julkisen talouden ja kansantalouden kehittämistä ja parantaa edellytyksiä sopeutua muutoksiin.
  • Väestörekisterikeskuksella ja sen palveluilla ja tuotteilla on luotettu ja tunnettu asema osana tietoyhteiskunnan perustaa.
  • Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen käyttö, hyödynnettävyys ja merkitys kasvavat yhteiskunnassa ja viraston asiakkaat voivat sen palvelujen avulla tehostaa omia toimintojaan.

Luvun nimike on muutettu.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 145 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen ja

2) EU -jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot ja

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 3,9 2,0 2,0
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74,2 74,0 74,0
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 101,0 100,0 100,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä 682 679 665
Myöhästyneiden julkistusten lukumäärä enintään 48 40 35
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, t€ 74,7 74,0 75,9
Julkistusten nopeus, viikkoja      
— vuositilastot 40,7 37,6 38,0
— neljännesvuositilastot 8,5 8,3 8,3
— kuukausitilastot 4,6 4,8 4,8
Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä 916 1 000 1 100
Kriittisen asiakaspalautteen osuus palautteesta, % 33 28 28

Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi. Tuotantoprosesseja tehostetaan ja edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä sekä otetaan käyttöön automatisoitu monikanavainen sähköinen jakelu.

Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset.

Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm. uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi.

Tilastokeskus panostaa henkilöstön osaamisen, palkitsemisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen, esimiestyön kehittämiseen sekä ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun Henkilöstö 2010 -linjausten mukaisesti.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2008
toteutuma
2009
tavoite
2010
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 926 905 871
Työtyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,4 3,5 3,5
Koulutustasoindeksi 5,6 5,6 5,6
Sisäinen liikkuvuus 64 70 70

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 57 714 55 982 54 005
Bruttotulot 11 226 9 910 9 860
Nettomenot 46 488 46 072 44 145
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 868    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 698    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 949 8 150 8 250
— muut tuotot 82 50 50
Tuotot yhteensä 9 031 8 200 8 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 937 8 200 8 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 94 - -
Kustannusvastaavuus % 101 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 198 000 euroa) -25
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 509
Tuottavuustoimet (-23 htv) -966
Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-21 htv) -472
Uudelleenkohdentaminen -786
Muu muutos yhteensä -187
Yhteensä -1 927

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 44 henkilötyövuoden ja 1 438 000 euron tuottavuusvähennykset, josta 21 henkilötyövuoden ja 472 000 euron vähennys johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.


2010 talousarvio 44 145 000
2009 talousarvio 46 072 000
2008 tilinpäätös 44 318 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 063 000 euroa.

Selvitysosa:Kasvaviin tietotarpeisiin vastataan yhdistämällä erilaista osaamista tutkimushankkeissa, myös yli yksikkörajojen. Tuloksellisuutta parannetaan strategisten yhteistyöverkostojen avulla mm. hyvinvointipalvelujen taloudellisessa tutkimuksessa. Myös vierailijakäytännöillä ja yhteisviroilla vahvistetaan toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Kustannusten jakautuminen tulosalueittain, %
  2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
Ydintoiminnot (tutkimus- ja asiantuntijatehtävät)      
Julkisten palvelujen vaikuttavuus 26 24 24
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot 22 22 22
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka 24 26 26
Päätöksenteon tuki ja mallintaminen 10 10 10
Ydintoiminnot yhteensä 82 82 82
Tukitoiminnot 18 18 18
Yhteensä 100 100 100
Kustannukset yhteensä, 1 000 € 5 149 5 320 5 369

Tuotokset ja laadunhallinta
  2008 2009 2010
  toteutuma tavoite tavoite
       
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset julkaisut, kpl 32 30 30
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 41 40 40
— muut julkaisut, kpl 42 40 40

Talouspolitiikan valmisteluun liittyvän asiantuntijatyön kasvun johdosta varsinaisen julkaisutuotannon määrä vähenee vuodesta 2008.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2008
toteutuma
2009
tavoite
2010
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 60 60 59
Työtyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,4 - 3,5
Koulutustasoindeksi 6,8 6,8 6,8

VATT panostaa toiminnan kannalta keskeisiin osa-alueisiin vuonna 2008 valmistuneiden henkilöstöstrategisten linjausten mukaisesti (mm. rekrytoinnin, yhteisvirka- ja vierailijakäytäntöjen periaatteet). Työhyvinvointia ja johtamista kehitetään työtyytyväisyystutkimusten tulosten pohjalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 5 027 5 437 5 177
Bruttotulot 1 056 1 272 1 114
Nettomenot 3 971 4 165 4 063
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 931    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 988    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 16 000 euroa) 2
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 -7
Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-1 htv) -22
Uudelleenkohdentaminen -72
Muu muutos yhteensä -3
Yhteensä -102

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon yhden henkilötyövuoden ja 22 000 euron tuottavuusvähennys, joka johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.


2010 talousarvio 4 063 000
2009 talousarvio 4 165 000
2008 tilinpäätös 4 028 000

03. (28.01.08) Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 398 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  2008
toteutuma
2009
tavoite
2010
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv 484 495 525
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv 263 251 260
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
VTJ:stä sovelluskyselyllä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 5,8 6,5 7,0
Kansalaisvarmenteet (voimassaolevat), 1 000 kpl 192 210 220
Organisaatiovarmenteet (voimassaolevat), 1 000 kpl 34 45 55
Sovelluskyselyasiakkaat, kpl 1 219 957 1 300
Asiakastyytyväisyys, asteikko (1—5) 3,79 3,5 3,5
Rakennustietoja sähköisesti ilmoittavat kunnat, % 83,6 86 88
Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus:      
— vakinaiset osoitteet, % 98,9 99 99
— tilapäiset osoitteet, % 86,4 85 86
Asiakaspalauteaika internetillä arkisin, enintään vrk 1 1 1
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % 99,7 99 99
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,9 99 99

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 122 120 110
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,3 3,3
Sairauspoissaolot, pv / htv 16,2 10 10

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 19 678 21 081 19 938
Bruttotulot 15 511 16 050 15 540
Nettomenot 4 167 5 031 4 398
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 538    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 036    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 4 603 4 900 4 850
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 814 4 950 4 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -211 -50 -100
Kustannusvastaavuus, % 96 99 98
       
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 6 048 5 700 5 650
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 656 2 500 1 650
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 392 3 200 4 000
Kustannusvastaavuus, % 365 228 342

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 4 012 4 400 4 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 825 4 600 4 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 186 -200 -
Kustannusvastaavuus, % 105 96 100
       
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 723 1 050 1 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 821 1 050 1 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 098 - -
Kustannusvastaavuus, % 40 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 5 000 euroa) 71
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 2
Tuottavuustoimet (-2 htv) -44
Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-8 htv) -179
Uudelleenkohdentaminen -374
Muu muutos yhteensä -109
Yhteensä -633

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 10 henkilötyövuoden ja 223 000 euron tuottavuusvähennykset, josta kahdeksan henkilötyövuoden ja 179 000 euron vähennys johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.


2010 talousarvio 4 398 000
2009 talousarvio 5 031 000
2008 tilinpäätös 4 665 000