Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaisesti vuosien 2014, 2015 ja 2016 tuotannon perusteella maksettavaan kohdennettuun tukeen, jolla turvataan maatalouden kannattavuusedellytysten säilyminen

2) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavaan väliaikaiseen kansalliseen lisätukeen, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Kertaluonteisella määrärahalla turvataan maatalouden tuotantoedellytysten säilymistä. Venäjän edelleen jatkuvat talouspakotteet aiheuttavat tulonmenetyksiä erityisesti maitotiloilla. Maataloustuotteiden vaikean markkinatilanteen vuoksi tuottajahinnat ovat alentuneet. Lisäksi kasvukauden 2015 hankalat sääolot aiheuttavat tulonmenetyksiä ja lisäkustannuksia maataloudessa laajalti. Ongelmia on etenkin tuotantoaan äskettäin kehittäneillä maatiloilla. Tuki maksetaan komission päättämien maksuvaltuuksien puitteissa.

Talousarvion momentin 30.20.40 määrärahan tavoitteena on turvata maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja tuotannon kannattavuutta sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä. Momentin määräraha ei ole kuitenkaan yksin riittävä jo pidempään jatkuneessa poikkeuksellisessa tilanteessa.


2015 III lisätalousarvio 20 000 000
2014 tilinpäätös 20 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/2015 vp (2.10.2015)

Lisätalousarvioesityksessä on oletettu, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Koska hallituksen esitystä ei ole annettu, valiokunta vähentää momentilta 1 000 000 euroa ja poistaa momentin perusteluista kohdan 2. Kyseinen lakiesitys on valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2015 neljännen lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaisesti vuosien 2014, 2015 ja 2016 tuotannon perusteella maksettavaan kohdennettuun tukeen, jolla turvataan maatalouden kannattavuusedellytysten säilyminen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavaan väliaikaiseen kansalliseen lisätukeen, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Vuoden 2015 kolmannessa lisätalousarviossa on osoitettu 19 milj. euron määräraha maatalouden tuotantoedellytysten turvaamiseen. Komissio on päättänyt osoittaa Suomelle EU:n kokonaan rahoittamaa kriisitukea 8,9 milj. euroa, jota varten on varoja momentilla 30.20.41. Edellä mainitut lisätuet eivät ole kuitenkaan tämän hetken arvion mukaan riittäviä, minkä vuoksi momentille ehdotetaan lisäystä 1 000 000 euroa, jolloin edellä tarkoitetun, kokonaan kansallisesti rahoitetun ja maatalouden tuotantoedellytysten turvaamiseen osoitettavan tuen kokonaismääräksi tulee hallituksen vuoden 2015 kolmannen lisätalousarvioesityksen mukaisesti 20 milj. euroa.


2015 IV lisätalousarvio 1 000 000
2015 III lisätalousarvio 19 000 000
2014 tilinpäätös 20 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2015 vp (17.11.2015)

Momentin määräraha on esitetyn 1,0 milj. euron lisäyksen jälkeen yhteensä 20 milj. euroa. Lisäksi käytössä on lähes 9 milj. euroa Euroopan unionin kokonaan rahoittamaa kriisitukea maidon- ja lihantuotantoon (mom 30.20.41).

Valiokunta toteaa, että maataloustuotanto on poikkeuksellisen suuressa kannattavuuskriisissä. Maataloustuotteiden vaikean markkinatilanteen vuoksi tuottajahinnat ovat laskeneet kaikissa tuotantosuunnissa vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi Venäjän elintarvikkeille asettamat tuontirajoitukset ja niistä johtuvat markkinahäiriöt aiheuttavat edelleen suoria tulonmenetyksiä. Esimerkiksi pelkästään maidon osalta myyntitulojen vähenemisen arvioidaan olevan yli 200 milj. euroa vuodessa. Myös kasvukauden 2015 hankalat sääolot aiheuttivat tulonmenetyksiä ja lisäkustannuksia laajalti maataloudessa.

Valiokunta painottaa, että maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen tarvitaan monenlaisia keinoja ja niukka julkinen tuki tulee kohdistaa mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Suorien tukien lisäksi valiokunta pitää tärkeänä mm. tilakohtaisia kehittämistoimenpiteitä, kuten tuotannon tehokkuuden ja kustannusten hallinnan parantamista. Maatalouden toimintaedellytyksiä turvaavina toimenpiteinä tulee siten huomioida myös tiloille tarjottavat tuetut neuvontapalvelut. Valiokunta korostaa, että tilatason kehittämiseen sijoitetulle rahalle saadaan vipuvaikutusta maatilojen kannattavuuden parantamisen kautta ja samalla voidaan välttää myös turhia konkursseja.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavaan väliaikaiseen kansalliseen lisätukeen, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa.