Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20 och 32.60, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. (32.60.28) Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.30, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (50, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. (32.60, delvis) Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

28. (32.60.28) Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan utrednings- försöks-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) för delfinansiering av andra EU-finansierade projekt än sådana som finansieras med medel ur strukturfonderna

3) till ett belopp av högst 130 000 euro, för mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Materialeffektivitet innebär en sparsam användning av naturresurser, effektiv hantering av sidoströmmar, minskning av mängden avfall och materialåtervinning samt minimering av skadlig miljöpåverkan. Anslaget används för projekt i samband med genomförandet av det nationella programmet för materialeffektivitet som syftar till att främja nya lösningar som förbättrar materialeffektiviteten på ett sätt som stärker företagens konkurrenskraft och minskar skadlig miljöpåverkan. Anslaget används också för försök i företagen som gäller kartläggning av materialflöden.

Samhälleliga effektmål

— En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten, stärker konkurrenskraften och främjar övergången till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.


2016 budget500 000
2015 budget500 000
2014 bokslut500 000