Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
              20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot
              21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
              30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen
              32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
              33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen
              51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin
              53. Valtionavustus järjestöille
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 156 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 5 838 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

 enimmäismääräyksikkö
   
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin1 793 625opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin255 187opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan255 000opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan166 358opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin55 747opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 5 750 opiskelijaviikkoa Lehtimäen opisto -nimiselle kansanopistolle ja enintään 4 400 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Valtionosuuksien ja -avustusten arvioitu jakautuminen (euroa)

 ValtionosuusValtionavustusYhteensä
    
Kansalaisopistot85 856 0003 158 00089 014 000
Kansanopistot46 694 0002 330 00049 024 000
Opintokeskukset12 704 000300 00013 004 000
Kesäyliopistot5 253 00050 0005 303 000
Yhteensä150 507 0005 838 000156 345 000

Määräraha käytetään vapaan sivistystyön oppilaitosten tehtävään järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Valtionavustusten painotuksena on tukea vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta sekä koulutuspoliittisesti tärkeiden kohderyhmien koulutusmahdollisuuksia. Nuorisotakuun opintoseteliavustukset suunnataan nuorten maahanmuuttajien opiskelu- ja kielitaitoa parantavaan koulutukseen.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat

  
Kansalaisopistot 83,51 euroa/opetustunti
Kansanopistot299,51 euroa/opiskelijaviikko
Opintokeskukset: 
  opintokerhotoiminta4 euroa/opintokerhotunti
  opintotoiminta108,05 euroa/opetustunti
Kesäyliopistot157,96 euroa/opetustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poistuminen-200
Kustannustason muutos (+1,1 %)1 727
Säästöpäätös-10 000
Yhteensä-8 473

2015 talousarvio156 345 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio164 818 000
2013 tilinpäätös164 827 020

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valtio tukee vapaan sivistystyön oppilaitoksia valtionosuuksin ja valtionavustuksin noin 156 milj. eurolla, joka on 8,5 milj. euroa (5,1 %) kuluvaa vuotta vähemmän. Valtioneuvosto on päättänyt lähes samansuuruisesta leikkauksesta myös vuodelle 2017. Vastaavien kustannussäästöjen mahdollistamiseksi vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan vuosina 2014—2016, uudistuksen tavoitteena on mm. järjestäjäverkon tiivistäminen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että vapaan sivistystyön resursseista ja toimintamahdollisuuksista huolehditaan jatkossakin, sillä vapaa sivistystyö on ollut pitkään tärkeä osa ihmisten omaehtoista opiskelua, ja se on täydentänyt hyvin muuta koulutusjärjestelmäämme. Vapaa sivistystyö on myös lisännyt ihmisten henkistä, kulttuurista ja sosiaalista hyvinvointia. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat myös merkittäviä maahanmuuttajien kotoutumis-, kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäjiä.

Valiokunta toteaa, että vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on tärkeä rooli myös nuorisotakuun toteuttamisessa ja niiden osaamista on jatkossakin perusteltua hyödyntää nuorisotakuukoulutuksen järjestämisessä.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa opintokeskuksille, jotka tarjoavat monipuolista aikuiskoulutusta koko Suomessa ja joilla on tärkeä tehtävä myös kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 156 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 6 038 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

 enimmäismääräyksikkö
   
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin1 793 625opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin255 187opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan255 000opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan166 358opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin55 747opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 5 750 opiskelijaviikkoa Lehtimäen opisto -nimiselle kansanopistolle ja enintään 4 400 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.