Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 314 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2015 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 600 henkilöä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2015 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on noin 150 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutetaan noin 4 500 opiskelijatyöpäivää. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 7 000 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa 5 000 opiskelijatyöpäivää.

Henkilötyövuodet

  2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
         
Saamelaisalueen koulutuskeskus 68,3 70,2 65 65
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus 22,6 23,3 24 26
Yhteensä 90,9 93,5 89 91

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 10 898 9 994 8 114
Bruttotulot 2 036 1 500 1 800
Nettomenot 8 862 8 494 6 314
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 312    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 003    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen säästö -2 000
Tuottavuustoimet -67
Palkkaliukumasäästö -5
Palkkausten tarkistukset 14
Toimintamenojen lisäsäästö -98
Toimintamenojen tuottavuussäästö -42
Vuokramenojen indeksikorotus 30
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -12
Yhteensä -2 180

2015 talousarvio 6 314 000
2014 talousarvio 8 494 000
2013 tilinpäätös 8 553 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 314 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen sekä enintään 650 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellinen maksullinen toiminta on ollut viime vuosina alijäämäistä, eikä hintojen korotuksella ole toistaiseksi voitu kattaa alijäämää ottaen huomioon asiakaskunnan rajallisuus ja toiminnan luonteesta johtuva poikkeuksellisen raskas kustannusrakenne. Tavoitteena on jatkossa järjestää koulutustoimintaa niin, että siitä aiheutuvat kustannukset voitaisiin kattaa koulutuksesta perittävillä maksuilla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 6 314 000
2014 talousarvio 8 494 000
2013 tilinpäätös 8 553 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen sekä enintään 650 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan hintatuen enimmäismäärä tarkistetaan vastaamaan toiminnasta aiheutuvien erillismenojen ja -tulojen erotusta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 6 314 000
2014 tilinpäätös 8 494 000
2013 tilinpäätös 8 553 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.