Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
              87. Pankkiveron tuoton käyttö
              95. Satunnaiset säädösperusteiset menot
              96. Ennakoimattomat menot
              97. Valtion saatavien turvaaminen
              98. Kassasijoitusten riskinhallinta
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

74. SiemenperunakeskusPDF-versio

Selvitysosa: Siemenperunakeskus (SPK) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva, liiketoimintaa harjoittava valtion laitos. SPK:n yhtiöittämistä selvitetään. SPK:n tehtävänä on Suomessa viljeltävien perunalajikkeiden terveen siemenaineiston ylläpito sekä perus- ja sertifioidun siemenen tuotanto ja markkinointi näistä lajikkeista Suomessa ja muissa maissa. Lisäksi SPK:n tehtävänä on tutkia ja kehittää korkealaatuisen siemenperunan tuotantotekniikkaa erityisesti Suomen pohjoisiin oloihin sopivaksi sekä omalta osaltaan edistää suomalaisen siemenperunan markkinointia muihin maihin.

SPK:n toiminnan perustana ovat EU-direktiiveihin pohjautuvien siemenperunan tuotantomääräysten mukaiset ylläpito- ja perussiemenen tuotantosopimukset lajikkeiden suomalaisten omistajien tai edustajien kanssa. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen luvalla SPK ylläpitää ja tuottaa siemenperunaa lisäksi myös ns. vapaista lajikkeista.

Vuoden 2002 aikana SPK:n ylläpidossa on lähes 40 lajiketta tai jalostuslinjaa. Asiakkaille toimitettavan siemenmäärän (kesän 2001 sadon) arvioidaan nousevan noin 6 500 tonniin. Kasvukauden 2002 aikana siemenperunaa tuotetaan pääosin toimeksiantoihin perustuen noin 35 lajikkeesta yhteensä 270 hehtaarin alalla. Siemenen myynti- ja tuottajahintojen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut alustavasti vuoden 2002 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Siemenperunakeskuksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi positiivisen tuotto- ja kulujäämän. Vuoden 2002 aikana SPK:n liikevaihdon arvioidaan muodostuvan 3 159 000 euroksi ja tuotto- ja kulujäämän 22 000 euroksi.

SPK:n tulojen arvioidaan vuonna 2002 muodostuvan 3 159 000 euroksi. SPK:n käytössä arvoidaan olevan budjetin ulkopuolisena rahoituksena EU:n maataloustuotannon tukia noin 25 000 euroa. Tällä rahoituksella arvioidaan voitavan palkata noin 0,6 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Kun SPK:n toimintamenoihin arvioidaan tarvittavan 3 280 000 euroa, nettomenoksi muodostuu 121 000 euroa.

Asetuksen (1407/1995) mukaisiin siemenperunatuotannon tutkimus- ja kehitystyöhön sekä suomalaisen siemenperunan vienninedistämistyöhön osoitetaan momentilla 30.74.22 valtion varoja 67 000 euroa, mikä määräraha ei kuulu siemenperunan myynnillä katettaviin kuluihin.

Siemenperunakeskuksen liiketoiminnan liikekirjanpidon mukainen ennakoitu
tuotto- ja kulujäämä vuodelle 2002:
 
   
Toiminnan tuotot:  
Maksullisen toiminnan tuotot3 126 000 
Vuokrat ja käyttökorvaukset33 0003 159 000
Toiminnan kulut:  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:  
 Ostot tilikauden aikana1 638 000 
Varastojen lisäys (-) / vähennys (+)-2 000 
Henkilöstökulut845 000 
Vuokrat315 000 
Palvelujen ostot236 000 
Muut kulut26 000 
Poistot79 0003 137 000
Tilikauden tuotto- ja kulujäämä 22 000

Siemenperunakeskuksen kehitys vuosina 2000—2002:
 200020012002
 toteutumaennakoituarvio
    
Toiminnan tuotot milj. euroa3,0613,1353,159
Muutos ed. vuoteen %-2,62,40,8
Tuotto- ja kulujäämä   
— milj. euroa0,0040,020,022
— toiminnan tuotoista %0,10,60,7
Investoinnit toiminnan tuotoista %4,74,63,8
Henkilöstön määrä htv323232

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 121 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloissa otetaan huomioon Siemenperunakeskuksen tulot.

Menojen ja tulojen erittely:
  
Bruttomenot3 280 000
Bruttotulot3 159 000
Maksullisen toiminnan tulot3 126 000
Muut tulot, vuokrat ja käyttökorvaukset33 000
Nettomenot121 000


2002 talousarvio121 000
2001 talousarvio141 951
2000 tilinpäätös96 876

22. Tutkimus- ja vienninedistämismenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 67 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Siemenperunakeskuksesta annetun asetuksen (1407/1995) mukaisiin siemenperunatuotannon tutkimus- ja kehitystyöstä sekä siemenperunan vienninedistämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Tutkimus- ja vienninedistämismenot eivät kuulu liiketoiminnasta aiheutuviin, vaan ne katetaan valtion talousarvioon osoitetuilla varoilla.


2002 talousarvio67 000
2001 talousarvio67 275
2000 tilinpäätös67 275