Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

 • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
 • — valtiontalouden hyvästä hoidosta
 • — kestävän kuntatalouden toimintaedellytyksistä
 • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on

 • — julkisen talouden vakauttaminen ja talouden kestävän kasvun turvaaminen
 • — varmistaa julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuus ja tuloksellisuus
 • — taata henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisjärjestelmien kehittämisellä tehokas ja tuloksellinen työnteko siten, että VM on hyvä paikka työskennellä.

Strategisten tavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015 ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet1)
   
Turvaamme julkisen talouden kestävän rahoituksen Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Vahvistetaan peruspalveluohjelman ohjaavuutta. Kartoitetaan kuntien lakisääteiset tehtävät. Uudistetaan kuntalaki kestävään talouden pitoon kannustavaan ja tehokkaamman seurannan mahdollistavaan suuntaan.
Luomme suotuisat puitteet talouden kasvulle Kehitetään välineitä työllisyyttä, tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävien toimien vaikutusten arvioimiseksi. Ohjataan pääomamarkkinoita kasvua edistävään suuntaan. Vahvistetaan euroalueen vakautta. Pannaan toimeen valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma.
Vahvistamme finanssipolitiikan ohjausmekanismeja Saatetaan voimaan julkista taloudenpitoa ohjaavat EU-asetusten ja -sopimusten edellyttämät menettelytavat. Koko julkista taloutta koskevien finanssipoliittisten tavoitteiden lisääminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta mahdollisine korjaustoimineen. Valmistellaan kuntarakennelaki sekä uudistetaan valtionosuuslainsäädäntö ja kuntalaki (kuntauudistus). Luodaan menettelytavat kuntakonsernien tilinpäätösinformaation keräämiseksi ja hyödyntämiseksi.
Valtionhallinto toimii joustavana verkostona Valmistellaan keskushallinnon uudistusta. Kehitämme valtionhallinnon yhteisiä palveluja.
Hallinnon ohjausjärjestelmät toimivat saumattomasti yhteen Selkeytämme VM:n roolia ja vahvistamme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Uudistamme tulosohjausta ja vakiinnutamme tuloksellisuusajattelun.
Turvaamme julkiset palvelut, niiden asiakaslähtöisyyden ja uudistamme hallinnon rakenteita Toteutamme kuntauudistusta. Rakennamme julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua.
ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoa Yhdistämme toimialariippumattomat ICT-palvelut. Kehitämme sähköisiä yhteisiä palveluita.
Johtamisjärjestelmä on selkeä ja johtaminen ammattimaista Strategian toimeenpano sisältyy tulostavoiteasiakirjoihin ja johtamisen prosesseihin. Selkeytämme johtoryhmärakennetta.
Osaamisemme on sekä syvää että laaja-alaista Henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuteen suuntautunutta ja tukee ministeriön ydintoimintoja. Vahvistamme kaikkien henkilöstöryhmien osaamista.
Viestintä on strateginen voimavara, joka vahvistaa vaikuttavuutta ja luottamusta Lisäämme asiakasajattelua yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytämme aktiivisesti verkkoviestintää työnteon tukena ja tiedon jakamisen välineenä. Hankkeiden suunnitelmallisella viestinnällä edistämme vaikuttavuutta ja ymmärrettävyyttä.
Valmistelumme on suunnitelmallista ja tietopohja tukee päätöksentekoa Hyödynnämme tutkimustietoa entistä paremmin osana valmistelua. Tietojohtaminen on osa kokonaiskehittämistä. Kehitämme säädösvalmistelua.
Laadukas ICT ja luotettava tieto tukevat joustavaa työntekoa Sähköiset toimintatavat ovat joustavia ja yhteisöllisiä. Yhteisissä tietojärjestelmissä on oikeat ja ajantasaiset tiedot ja edistämme niiden käyttöä.

1) Taulukossa esitetty esimerkinomaisesti muutamia toimenpiteitä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat

 • — rekrytointi ja perehdyttäminen
 • — työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
 • — työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • — arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
 • — moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
 • — sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 364 354 353
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,2 8,0 7,8
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro 3,48 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 40 488 40 987 39 338
Bruttotulot 2 236 1 016 1 850
Nettomenot 38 252 39 971 37 488
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 882    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 453    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälinen virkamiesvaihto (siirto momentille 29.01.03) -120
Siirto momentille 23.01.02 -150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -514
Palkkaliukumasäästö -63
Palkkausten tarkistukset 151
Toimintamenojen lisäsäästö -443
Toimintamenojen tuottavuussäästö -192
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -4
Vuokramenojen indeksikorotus 55
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -54
Tasomuutos -1 149
Yhteensä -2 483

2015 talousarvio 37 488 000
2014 talousarvio 39 971 000
2013 tilinpäätös 38 823 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 939 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 37 488 000 euroon nähden on 7 549 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 7 560 000 euroa (-24 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja lisäyksenä 11 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 29 939 000
2014 talousarvio 39 971 000
2013 tilinpäätös 38 823 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 939 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 2 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 000 000 euroa aiheutuu ministeriön toiminnan turvaamisen edellyttämästä resurssoinnista ja 400 000 euroa siirrosta momentilta 28.01.21 ministeriön toiminnan turvaamiseen.


2015 I lisätalousarvio 2 400 000
2015 talousarvio 29 939 000
2014 talousarvio 39 971 000
2013 tilinpäätös 38 823 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 2 400 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.


2015 IV lisätalousarvio 95 000
2015 I lisätalousarvio 2 400 000
2015 talousarvio 29 939 000
2014 tilinpäätös 39 971 000
2013 tilinpäätös 38 823 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa.

13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 844 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden käyttöönottoihin ja alkuvaiheen kulujen alentamiseen sekä asiakasvirastojen ja -laitosten yhteisten järjestelmien ja palveluiden kanssa päällekkäisten ratkaisujen alasajoon.

Selvitysosa:Määrärahaa voidaan käyttää muun muassa seuraaviin järjestelmiin ja palveluihin:

— valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)

— valtion yhteinen viestintäratkaisu (VyVi)

— virkamiehen tunnistaminen (Virtu)

— valtion yhteinen päätelaite- ja käyttäjätukipalvelu

— valtion yhteinen integraatiopalvelu (VIA)

— julkisen hallinnon verkkotunnistamis- ja maksamispalvelu (VETUMA)

— kansalaisen asiointitili.

Valtiovarainministeriö päättää määrärahan käyttämisestä myös muihin julkisen hallinnon tai valtionhallinnon yhteisiin tietojärjestelmiin ja palveluihin.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet Toimenpiteet
   
Palveluiden laajennukset uusien palveluiden osalta onnistuvat hallinnonaloittain suunnitellun aikataulun mukaisesti kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Palveluiden käyttöönottojen myötä päällekkäinen toiminta vähenee IT-palvelutuotannossa sekä valtionhallinnon kokonaiskustannukset alenevat. — Päivitetään palveluiden toteutussuunnitelmat valtiotasoisesti ja asiakaskohtaisesti huomioiden JulkICT-strategia.
— Sovitaan valtion yhteisten strategisten järjestelmien käyttöönotoista virastoissa ja laitoksissa. Toteutetaan käyttöönottojen tehokas läpivienti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -22
Tasomuutos -1 165
Yhteensä -1 187

2015 talousarvio 1 844 000
2014 talousarvio 3 031 000
2013 tilinpäätös 5 584 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 844 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden käyttöönottoihin ja alkuvaiheen kulujen alentamiseen sekä asiakasvirastojen ja -laitosten yhteisten järjestelmien ja palveluiden kanssa päällekkäisten ratkaisujen alasajoon.

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 315 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuvat menot sekä muut valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuvat menot. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

     
Kiinteistöstrategian toteuttaminen 215 000
Omistajaohjauksen menot 100 000
Yhteensä 315 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Finanssialan asiantuntijapalvelut -100
Yhteensä -100

2015 talousarvio 315 000
2014 talousarvio 415 000
2013 tilinpäätös 415 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 315 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtion omistusjärjestelyistä aiheutuvien kulujen kattamisesta.


2015 I lisätalousarvio 800 000
2015 talousarvio 315 000
2014 talousarvio 415 000
2013 tilinpäätös 415 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Analytiikkatyökalujen hankinta ja käyttöönotto (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -1 250
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon 2014-2018 (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -550
Asiakkaan sähköinen tavoittamisen hallinta (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -1 050
Asiakkaiden itsepalvelua ohjaavan ohjelmiston hankinta ja käyttöönotto, ns. sääntökone (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -200
Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentille 28.40.02) -100
Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentille 28.40.02) -140
Prosessiohjauksen ja -johtamisen edellyttämien työvälineiden hankinnat ja käyttöönotot, mm. prosessien mallinnus ja -kuvausväline, arkkitehtuurin mallinnusväline, hankesalkku, projektinhallintaohjelmisto (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -600
Sopeutustoimi -2 000
Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentille 28.40.02) -150
Valtiokonttorin toiminnan turvaaminen (siirto momentille 28.20.01) -1 000
Väestötietojärjestelmän käyttöympäristön ja aineistonhallinnan käyttöpalveluiden kilpailutus ja käyttöönotto (Käypä-hanke 2014-2015) (siirto momentille 28.30.03) -900
XBRL-muotoinen taloustietojen raportointi (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -32
Tasomuutos 8 842
Yhteensä 370

2015 talousarvio 400 000
2014 talousarvio 30 000
2013 tilinpäätös 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.01.01 ministeriön toiminnan turvaamiseen.


2015 I lisätalousarvio -400 000
2015 talousarvio 400 000
2014 talousarvio 30 000
2013 tilinpäätös 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 104 124 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momenteilta 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 ja 35.01.29) 25 990
Tasomuutos -1 010
Yhteensä 24 980

2015 talousarvio 104 124 000
2014 talousarvio 79 144 000
2013 tilinpäätös 78 633 699

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 102 925 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 1 199 000 euroa talousarvioesityksen 104 124 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 102 925 000
2014 talousarvio 79 144 000
2013 tilinpäätös 78 633 699

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 102 925 000 euroa.

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 27 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

Selvitysosa:Eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymän järjestelyn mukaisesti euroryhmä päätti 27.11.2012 osana Kreikan talouden sopeutusohjelman jatkoa, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Eurojärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista saatavia tuottoja vastaavan määrän Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista vuonna 2015 on 27 milj. euroa.

Vastaava tulo on merkitty momentille 13.04.01.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -8 000
Yhteensä -8 000

2015 talousarvio 27 000 000
2014 talousarvio 35 000 000
2013 tilinpäätös 40 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 27 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

(89.) Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2014 talousarvio 5 000 000
2013 tilinpäätös 8 000 000