Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Sammanfattning
            Krishantering
            Närområdessamarbete
            Utvecklingssamarbete
            Förvaltning
            Civil krishantering
            Polisväsendet
            Invandring
            Militärt försvar
            Militär krishantering
            Stöd till kommunerna
            Statens pensionsutgifter
            Avgifter till EU
            Jordbruket
            Vattenhushållning
            Skogsbruk
            Kommunikationspolitik
            Trafikpolitik
            Affärsverksamhet
            Forskning
            Förvaltning
            Energipolitik
            Övriga politiksektorer
            Sjukförsäkring
            Pensionsutgifter
            Folkpensionsutgifter
            Miljö- och naturvård
   Siffertabell

Talousarvioesitys 2015

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)

För kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 2 195 miljoner euro, vilket är 35,5 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2009. Den totala ökningen är 80,5 miljoner euro, när man beaktar anslagsöverföringarna på 45 miljoner euro till arbets- och näringsministeriet i anslutning till regionalförvaltningsreformen. Av anslaget föreslås 1 528 miljoner euro till trafiknäten, 33,5 miljoner euro till trafiksäkerheten och trafikövervakningen, 203,5 miljoner euro till stödet för trafiken och köp av tjänster för trafiken samt 21,8 miljoner euro till kommunikationstjänsterna och kommunikationsnäten samt stöd till kommunikationen och 40,8 miljoner euro till forskning. För förvaltningen och för gemensamma utgifter inom förvaltningsområdet föreslås användas 368 miljoner euro, som inkluderar förvaltningsområdets mervärdesskatt.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten och övriga inkomster vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar beräknas uppgå till ca 204 miljoner euro. Det totala beloppet av influtna avgifter av skattenatur beräknas uppgå till ca 106 miljoner euro. Enligt beräkningarna uppgår det totala beloppet av den finansiering som kan disponeras till 2 505 miljoner euro. Fullmaktsbeslut om icke slutförda och nya farledsprojekt föranleder utgiftsåtaganden på 2 882 miljoner euro åren efter budgetåret.