Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tehtävä toteutetaan ylläpitämällä ajantasaista ja turvallisuusympäristöön suhteutettua puolustuskykyä valtioneuvoston vuoden 2012 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 6/2012) määrittämien toimintalinjojen mukaisesti. Puolustusvoimille osoitettuja voimavaroja kohdennetaan niin, että priorisoidut tehtävät voidaan toteuttaa kaikissa tilanteissa. Materiaalisen valmiuden, toiminnan tason sekä suorituskykyjen rakentamisen tasapaino tarkastellaan vuosittain.

Toiminnan painopisteitä ovat puolustusvoimauudistuksen loppuunsaattaminen, puolustuksen pitkän aikavälin haasteisiin vastaaminen sekä puolustusyhteistyön syventäminen ja laajentaminen.

Puolustusvoimauudistuksessa otetaan käyttöön uusi poikkeusolojen joukkorakenne sisältäen operatiiviset, alueelliset ja paikallisjoukot. Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämisen painopiste on alueellisten joukkojen ja kaukovaikuttamiskyvyn kehittämisessä.

Puolustusvoimien koulutus- ja harjoitustoiminta palautetaan sodan ajan joukkojen koulutusvaatimusten edellyttämälle tasolle. Yleisen asevelvollisuuden toimivuutta edistetään turvaamalla kouluttavien yksiköiden toimintamahdollisuudet.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle maanpuolustukselle asetetaan seuraavat pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
 • — Puolustusvoimilla on riittävän ennakkovaroituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva.
 • — Puolustusvoimat on valvonut alueellista koskemattomuutta sekä ennalta ehkäissyt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset.
 • — Puolustusvoimat kykenee muodostamaan painopisteen kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti torjuessaan sotilaallisen voiman käyttöä.
 • — Puolustusvoimat osallistuu hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon puolustusministeriön ohjauksen mukaan.
 • — Puolustusvoimat on toimeenpannut rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset sekä siirtynyt uudistuksen edellyttämään organisaatioon ja toimintatapamalliin vuonna 2015.
 • — Toiminnan taso on palautettu tehtävien ja suorituskykyisten joukkojen tuottamisen edellyttämälle tasolle (puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan tulossopimuksen kriteeristön mukaisesti).
 • — Puolustusvoimat loppuunsaattaa rakenteellisen uudistuksen mukaiset henkilöstömuutokset hyvän työnantajan periaatteiden mukaisesti.
 • — Puolustusvoimat jatkaa asevelvollisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä yhteistyössä puolustusministeriön ja muiden hallinnonalojen kanssa.
 • — Kansainvälistä puolustusyhteistyötä syvennetään ja laajennetaan tukemaan puolustuskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Meri- ja ilmatilannekuvayhteistyötä syvennetään ja niiden kehittämistä jatketaan. Puolustusvoimat hyödyntää resurssien puitteissa monikansallisen harjoitusyhteistyön tarjoamat mahdollisuudet ja kehittää osallistumistaan harjoitustoimintaan.
 • — Puolustusvoimat suuntaa kiinteistö- ja ympäristöinvestoinnit kustannustehokkaasti painopisteinä terveys, turvallisuus ja poikkeusolojen vaatimukset.
 • — Puolustusvoimat toteuttaa puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksen (FI.PLM.2013-4162) mukaiset toimenpiteet.
 • — Puolustusvoimat on mukana kehittämässä valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluita ja siirtää toimialariippumattomat ICT-tehtävät valtionhallinnon yhteiseen palvelukeskukseen.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Puolustusvoimilla on valmius tukea muita viranomaisia.
 • — Puolustusvoimat kehittää yhteistoimintakykyä ja menettelytapoja muiden viranomaisten kanssa mm. valtakunnallisessa turvallisuusvalvonnassa. Lisäksi puolustusvoimat kehittää turvallisuusvalvontaa keskittämällä toimintoja ja yhdenmukaistamalla turvallisuustekniikkaa ottaen huomioon yhteistoiminnan muiden viranomaisten kanssa.
 • — Puolustusvoimat osallistuu kansallisen kyberstrategian toimeenpanoon ja kehittämiseen hallinnonalan toimeenpano-ohjelman mukaisesti.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä noin 2,659 mrd. euron määrärahaa, joka on 91,472 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2014 varsinaisessa talousarviossa. Esitetyt menosäästöt perustuvat pääosin aiemmin tehtyihin päätöksiin ja kohdistuvat lähinnä puolustusvoimien toimintamenoihin ja materiaalihankintoihin sekä sotilaallisen kriisinhallinnan menoihin.

Toiminnan painopisteenä tulee vuonna 2015 olemaan puolustusvoimauudistuksen loppuunsaattaminen, puolustuksen pitkän aikavälin haasteisiin vastaaminen ja puolustusyhteistyön syventäminen ja laajentaminen. Puolustusvoimauudistuksessa otetaan käyttöön uusi poikkeusolojen joukkorakenne, joka sisältää operatiiviset, alueelliset ja paikallisjoukot. Suorituskyvyn kehittämisen painopiste on alueellisten joukkojen ja kaukovaikuttamiskyvyn kehittämisessä.

Valiokunta toteaa, että puolustushallinto on toteuttanut puolustusvoimauudistusta esimerkillisesti ja pysynyt myös aikataulussa. On erittäin hyvä, että vuonna 2015 puolustusvoimien toiminta pystytään suunnitelmien mukaisesti palauttamaan vuosien 2012—2014 madalletun tason jälkeen sodan ajan koulutusvaatimusten edellyttämälle tasolle. Erityisen tärkeää on, että kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrä voidaan nostaa 18 000 henkilöön, kun vastaava määrä oli 6 000 reserviläistä vuonna 2014. Samoin maasto- ja alusvuorokausien sekä lentotuntien määrät nousevat.

Valiokunta pitää myös myönteisenä, että hallitus täydensi esitystään materiaalihankintojen osalta, mm. ilmatorjunnan kunnossapitotarpeita tarkennettiin sekä mahdollistettiin pitkän kantaman operatiivinen ampumatarvikehankinta ja Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi. Valiokunta on kuitenkin kaiken kaikkiaan huolissaan puolustusvoimien materiaali-investointien tasosta. Niihin kohdistuu yli puolet hallinnonalalle esitettävistä säästöistä. Tavoite, jossa materiaalihankintoihin käytetään noin kolmannes kokonaispuolustusbudjetista, jää yhä kauemmas. Puolustusvoimauudistuksella saavutettavien toimintaedellytysten säilyttäminen edellyttää vanhenevan materiaalin korvaamista.

Valiokunta toteaa lisäksi, että puolustusvoimien toimintamenoihin (pl. palkkamenot) sekä sotilaallisen kriisinhallinnan menoihin sisältyy ennakollinen 1,5 prosentin kustannustasotarkistus. Sen sijaan materiaalihankintojen osalta kustannustasotarkistusta ei esitetä. Päätöksellä on vuosittainen noin 5—7 prosentin kumuloituva materiaalista ostovoimaa heikentävä vaikutus.

Materiaalihankintojen määrärahan pieneneminen vähentää väistämättä myös kotimaasta tehtäviä hankintoja ja vaikuttaa siten suomalaisen puolustusteollisuuden liikevaihtoon, osaamisen kehittymiseen ja työllistämismahdollisuuksiin. Suomessa toimiva puolustusteollisuus on oleellinen osa kansallisen puolustuskyvyn verkostoa, ja valiokunta pitää sen turvaamista erittäin tärkeänä. Huoltovarmuusnäkökulma tulee siten ottaa täysimääräisesti huomioon tarjouspyyntöjä laadittaessa.

Valiokunta toteaa aiempien linjaustensa mukaisesti, että puolustusvoimauudistuksella saavutettavan tilan ja käytettävissä olevien resurssien välillä on epätasapaino. Valiokunta viittaa myös parlamentaarisen selvitysryhmän loppuraporttiin (Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2014) ja toteaa, että sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn turvaaminen ja tehtävien täyttäminen edellyttävät puolustusvoimien rahoitusresurssien lisäämistä vuodesta 2016 alkaen.

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 842 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

Valtuudet

1) Vuonna 2015 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2017 enintään 81 653 000 euroa (Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2015 saa tehdä maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapitopalveluiden hankkimiseksi Millog Oy:ltä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2015—2020 enintään 581 003 000 euroa (Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus).

Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2015 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 45 000 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus).

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

4) Vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Taloudellisuus   
Varusmiespäivän hinta (euroa)465358
Reserviläispäivän hinta (euroa)235238166
HN lentotunnin hinta (euroa)9 0009 0009 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa)4 5006 0006 000
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa)7 5659 90010 600
    
Tuottavuus   
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%)111110
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm)2,42,42,5
    
Kannattavuus   
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään106105105
Tuotokset ja laadunhallinta2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Koulutetut varusmiehet (lkm)21 90421 30021 300
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm)262535
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm)4 8636 00018 000
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%)1,41,77,8
HN lentotunnit (lkm)7 9198 0008 900
NH-90 lentotunnit (lkm)1 3231 2501 650
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm)1 1611 3001 400

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä vuodesta 2015 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5814 5813 5022 424 15 088
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 7 000     7 000
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus18 03414 373   32 407
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus26 78030 5209 750  67 050
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus66 40022 400   88 800
KASI-järjestelmän ylläpito
-tilausvaltuus
3 0003 0003 0003 0006 00018 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä125 79574 87416 2525 4246 000228 345
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus 515 60 138 21 000   81 653
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus99 94899 25497 21495 559189 028581 003
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus6 0002 00022 00015 000 45 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä106 463161 392140 214110 559189 028707 656
       
Valtuudet yhteensä232 258236 266156 466115 983195 028936 001

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 1 700 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu puolustusvoimauudistuksesta, maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidon siirrosta Millog Oy:lle sekä turvallisuusverkkotoiminnan siirrosta Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle.

Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.

Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot1 789 7861 880 2081 870 364
Bruttotulot30 18622 78227 654
Nettomenot1 759 6001 857 4261 842 710
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta98 279  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle122 872  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 4104 7713 336
— muut tuotot13 31911 59713 032
Tuotot yhteensä16 72916 36816 368
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 07513 66413 577
— osuus yhteiskustannuksista1 6981 9501 937
Kustannukset yhteensä15 77315 61415 514
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)956754854
Kustannusvastaavuus, %106105106
    
Hintatuki 113200200
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen1 0699541 054

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%)15 962
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO)-48 287
PHRAKL:n tilahallinnan ja kunnossapitotoimintojen uudistaminen-7 000
Siirto momentilta 27.10.1817 178
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset-4 307
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01)-10
TUVE-lisärahoitus1 500
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset3 716
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)3 420
Palkkaliukumasäästö-1 953
Palkkausten tarkistukset5 810
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-10
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-125
Vuokramenojen indeksikorotus1 949
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-2 559
Yhteensä-14 716

2015 talousarvio1 842 710 000
2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 843 060 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2015 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 121 491 000 euroa.

3) Vuonna 2015 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2016—2018 enintään 39 000 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus).

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 3) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 3).

Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen 1 842 710 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 39 838 000 eurolla talousarvioesityksen 81 653 000 euroon nähden johtuu ilmatorjunnan kunnossapitotarpeiden tarkentumisesta.

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 6 000 000 eurolla talousarvioesityksen 45 000 000 euroon nähden johtuu hankintasuunnitelmien tarkentumisesta.

Tilausvaltuuksiin ehdotettavat muutokset toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Edellä mainittujen tilausvaltuuksien muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus4 5814 5813 5022 424 15 088
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus7 000    7 000
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus18 03414 373   32 407
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus26 78030 5209 750  67 050
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus66 40022 400   88 800
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus3 0003 0003 0003 0006 00018 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä125 79574 87416 2525 4246 000228 345
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus8 83570 81131 63810 207 121 491
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus99 94899 25497 21495 559189 028581 003
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus 2 00022 00015 000 39 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä108 783172 065150 852120 766189 028741 494
       
Valtuudet yhteensä234 578246 939167 104126 190195 028969 839

2015 talousarvio1 843 060 000
2014 III lisätalousarvio5 540 000
2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 843 060 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

Valtuudet

1) Vuonna 2015 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 121 491 000 euroa.

2) Vuonna 2015 saa tehdä maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapitopalveluiden hankkimiseksi Millog Oy:ltä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2015—2020 enintään 581 003 000 euroa (Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus).

Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2015 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2016—2018 enintään 39 000 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus).

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

4) Vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 5 020 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 4 995 000 euroa aiheutuu vuoden 2014 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja 25 000 euroa siirrosta momentille 28.40.01 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin.


2015 I lisätalousarvio-5 020 000
2015 talousarvio1 843 060 000
2014 III lisätalousarvio5 540 000
2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 5 020 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ilmavoimien Hornet-lentokaluston koulutuslentotuntien turvaamisesta.


2015 IV lisätalousarvio900 000
2015 I lisätalousarvio-5 020 000
2015 talousarvio1 843 060 000
2014 tilinpäätös1 863 259 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 446 810 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 47 057 000 euroa.

Valtuus

1) Vuonna 2015 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2019 enintään 155 600 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2015 -tilausvaltuus, PVKEH 2015).

PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus9 2149 8009 80019 100 47 914
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus580    580
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus15 12824 107   39 235
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus48 71022 04215 000  85 752
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus4 280    4 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus45 00038 68010 000  93 680
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus129 421132 25029 900  291 571
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus9 9808 160   18 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus100 70097 60071 30058 00075 000402 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä363 013332 639136 00077 10075 000983 752
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2015) -tilausvaltuus27 40043 75050 05016 70017 700155 600
Uudet tilausvaltuudet yhteensä27 40043 75050 05016 70017 700155 600
       
Valtuudet yhteensä390 413376 389186 05093 80092 7001 139 352

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sekä niissä kehitettäviin suorituskykyihin:

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma

Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita.

 • — korvataan puolustushaarojen itsenäisiä järjestelmiä ja sovelluksia yhteisellä johtamisjärjestelmällä
 • — luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
 • — kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
 • — uudistetaan tietohallintoa, toteutetaan tietotekninen integraatio, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
 • — laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
 • — jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto
 • — aloitetaan kyberpuolustuksen kehittäminen.
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma

Ylläpidetään ja kehitetään päätöksenteon ja yhteisoperaatioiden johtamisen tukena tarvittavaa ennakkovaroituskykyä, toimintaympäristötietoisuutta sekä valvonta- ja maalitilannekuvaa.

 • — ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
 • — ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
 • — ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
 • — ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
 • — kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista
 • — kehitetään sotilastiedustelun kykyä tukea tulenkäyttöä ja vaikuttamista.
Puolustusvoimien taistelujärjestelmän yhteisten suorituskykyjen kehittämisohjelma

Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.

 • — rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
 • — hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
 • — jatketaan puolustusvoimien erikoisjoukkojen rakentamista.
Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelma

Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.

 • — luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi
 • — kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
 • — jatketaan alueellisten joukkojen materiaalihankintoja täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi.
Maapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma

Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.

 • — kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus
 • — täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja
 • — kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta
 • — jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja.
Meripuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma

Kehitetään meriyhteyksien turvaamiskykyä, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.

 • — otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
 • — ylläpidetään miina-asetta
 • — kehitetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa
 • — aloitetaan ampumatarvikkeiden hankinnat.
Ilmapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma

Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.

 • — jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2) sekä hankitaan hävittäjäkalustojen elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden sekä moottoreiden vaihtolaitteita ja osia
 • — aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusten hankinnat
 • — saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke.
Puolustusvoimien joukkotuotantojärjestelmän kehittämisohjelma

Rakennetaan ja ylläpidetään joukkorakenteen mukaisia suorituskykyisiä joukkoja sekä luodaan edellytyksiä uusien joukkojen perustamiselle.

 • — aloitetaan taistelukoulutuksen oppimisympäristön simulaattorihankinnat.
Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisohjelma

Kehitetään kattavia ohjausmenettelyjä ja yhtenäisiä periaatteita, joilla edistetään päätöksenteon ja toimeenpanon kokonaisuuksien hallintaa, läpileikkaavuutta, tuloksellisuutta, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

— tuotetaan tutkimustietoa ensisijaisesti puolustusvoimien strategisen suunnittelun tarpeisiin.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi PVKEH 2015 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2015 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet

Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmassa rakennetaan maapuolustuksen liityntäverkkoa sekä taistelunjohtoverkkoa, hankitaan varustusta maapuolustuksen johtoportaille ja ilmavoimien Link 16 -järjestelmän hankintaa jatketaan.

Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamisen tuen kehittämisohjelmassa tehdään elinkaaripäivitys maavoimien tiedustelujärjestelmään.

Maapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelmassa tehdään elinjaksopäivitys BMP2 rynnäkköpanssarivaunuihin sekä hankitaan raskaita lähipanssarintorjuntaohjuksia ja kevyitä lähipanssarintorjunta-aseita.

Meripuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelmassa peruskorjataan Pansio-luokan miinalautat.

Tilausvaltuuksista aiheutuviin indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuviin menoihin arvioidaan tarvittavan 9 340 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO)-11 710
Maksatusten siirrot4 740
Siirto momentille 27.10.01-17 178
Vuoden 2013 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus601
Yhteensä-23 547

2015 talousarvio446 810 000
2014 I lisätalousarvio-7 750 000
2014 talousarvio470 357 000
2013 tilinpäätös656 871 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 416 810 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 44 146 000 euroa.

Valtuus

1) Vuonna 2015 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2019 enintään 194 800 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2015 -tilausvaltuus, PVKEH 2015).

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1).

Vähennys 30 000 000 euroa talousarvioesityksen 446 810 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden menoja on myöhennetty 30 000 000 euroa vuodelta 2015 vuodelle 2017 liittyen ilmavoimien FMS (Foreign Military Sales) -hankintoihin.

PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 39 200 000 eurolla talousarvioesityksen 155 600 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että puolustusvoimien taistelujärjestelmien yhteisten suorituskykyjen kehittämisohjelmaan on lisätty pitkän kantaman operatiivinen ampumatarvikehankinta ja tutkimuksen osuutta on lisätty. Ampumatarvikehankinta korvaa vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuudesta vähennetyn Atacms-tykistöohjushankinnan. Vuoden 2015 määräraha lisääntyy 5 975 000 euroa talousarvioesitykseen verrattuna.

Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuuden menoja on myöhennetty 4 375 000 euroa vuodelta 2015 vuodelle 2016, jotta määrärahat saadaan vastaamaan paremmin NH90-helikopterien myöhentyneitä toimituksia.

Muiden puolustusmateriaalihankintojen määrää on vähennetty 2 911 000 eurolla talousarvioesityksen 47 057 000 euroon nähden. Määrärahasta on siirretty 1 600 000 euroa PVKEH 2015 -tilausvaltuuteen sekä 1 311 000 euroa indeksi- ja valuuttakurssimenoihin.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 362 013 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 10 651 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen ja 44 146 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Edellä mainittujen tilausvaltuuksien muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus4 83914 1759 80019 100 47 914
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus580    580
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus15 12824 107   39 235
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus48 71022 04215 000  85 752
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus4 280    4 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus45 00079 38010 000  134 380
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus99 421132 25059 900  291 571
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus9 9808 160   18 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus100 70097 60071 30058 00075 000402 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä328 638377 714166 00077 10075 0001 024 452
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2015) -tilausvaltuus33 37563 05063 85016 82517 700194 800
Uudet tilausvaltuudet yhteensä33 37563 05063 85016 82517 700194 800
       
Valtuudet yhteensä362 013440 764229 85093 92592 7001 219 252

2015 talousarvio416 810 000
2014 III lisätalousarvio-35 046 000
2014 I lisätalousarvio-7 750 000
2014 talousarvio470 357 000
2013 tilinpäätös656 871 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 416 810 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 44 146 000 euroa.

Valtuus

1) Vuonna 2015 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2019 enintään 194 800 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2015 -tilausvaltuus, PVKEH 2015).

PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 2 362 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 38 418 000 euroa.

Valtuus

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2015 (PVKEH 2015) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 10 000 000 eurolla 204 800 000 euroon.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 5 728 000 euroa vuoden 2014 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena sekä lisäyksenä 2 000 000 euroa PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäämiseen liittyvänä vuoden 2015 vuosiosuutena ja 1 366 000 euroa vuonna 2014 toteutuneista valuuttakurssimuutoksista aiheutuneita menoja.

PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 10 000 000 eurolla aiheutuu siitä, että Pansio-luokan miinantorjuntalauttojen peruskorjaukseen osoitetaan kotimaisen teollisuuden työllisyyttä tukeva lisärahoitus. Peruskorjauksen kotimaisuusaste on noin 60 %.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 328 638 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 35 375 000 euroa vuonna 2015 myönnetystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 12 017 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 38 418 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2015 -tilausvaltuuteen tehdyn muutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus4 83914 1759 80019 100 47 914
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus580    580
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus15 12824 107   39 235
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus48 71022 04215 000  85 752
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus4 280    4 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus45 00079 38010 000  134 380
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus99 421132 25059 900  291 571
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus9 9808 160   18 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus100 70097 60071 30058 00075 000402 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä328 638377 714166 00077 10075 0001 024 452
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2015) -tilausvaltuus35 37569 05065 85016 82517 700204 800
Uudet tilausvaltuudet yhteensä35 37569 05065 85016 82517 700204 800
       
Valtuudet yhteensä364 013446 764231 85093 92592 7001 229 252

2015 I lisätalousarvio-2 362 000
2015 talousarvio416 810 000
2014 III lisätalousarvio-35 046 000
2014 I lisätalousarvio-7 750 000
2014 talousarvio470 357 000
2013 tilinpäätös656 871 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 2 362 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 38 418 000 euroa.

Valtuus

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2015 (PVKEH 2015) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 10 000 000 eurolla 204 800 000 euroon.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 55 115 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös merivoimien miinantorjunta-aluksen ja ilmavoimien valvontakoneen ja raskaiden raketinheitinten hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen enintään 55 115 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 55 115 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu aiemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien maksatusmäärärahojen uudelleenbudjetoinnista.

Uudelleenbudjetoinnista aiheutuvaa lisäystä vastaava euromäärä PVKEH 2006-, PVKEH 2010- ja PVKEH 2011 -tilausvaltuuksien vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska merivoimien miinantorjunta-aluksen ja ilmavoimien valvontakoneen ja raskaiden rakentinheitinten toimitukset ovat viivästyneet.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Edellä mainittujen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus4 83914 1759 80019 100 47 914
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus580    580
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus15 12824 107   39 235
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus48 71022 04215 000  85 752
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus45 00079 38010 000  134 380
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus98 861132 25059 900  291 011
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus9 9808 160   18 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus100 70097 60071 30058 00075 000402 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä323 798377 714166 00077 10075 0001 019 612
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2015) -tilausvaltuus35 37569 05065 85016 82517 700204 800
Uudet tilausvaltuudet yhteensä35 37569 05065 85016 82517 700204 800
       
Valtuudet yhteensä359 173446 764231 85093 92592 7001 224 412

2015 IV lisätalousarvio55 115 000
2015 I lisätalousarvio-2 362 000
2015 talousarvio416 810 000
2014 tilinpäätös427 561 000
2013 tilinpäätös656 871 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 55 115 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös merivoimien miinantorjunta-aluksen ja ilmavoimien valvontakoneen ja raskaiden raketinheitinten hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen enintään 55 115 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 55 115 000 euroa.

19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi (siirtomääräraha 3 v)

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä Hawk Mk 51 -koneiden modifioimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 15 200 000 euroa (Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi -tilausvaltuus).

Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Tilausvaltuuuden maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuuluviksi maksuperusteisena.

Selvitysosa: Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Momentille ehdotetulla uudella tilausvaltuudella kunnostettaisiin seitsemän ilmavoimien Hawk Mk 51 -konetta lasiohjaamokoneiksi, jotka korvaisivat vuonna 2013 tuhoutuneiden Hawk Mk 66 -koneiden suorituskyvyn ja mahdollistaisivat tarvittavaa joustoa Hawk-kaluston elinjakson hallintaan.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015 lähtien
       
Uusi tilausvaltuus      
Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi -tilausvaltuus4 0002 0004 6004 600 15 200
Valtuudet yhteensä4 0002 0004 6004 600 15 200

2015 talousarvio4 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä Hawk Mk 51 -koneiden modifioimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 15 200 000 euroa (Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi -tilausvaltuus).

Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Tilausvaltuuuden maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuuluviksi maksuperusteisena.

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
    
Taloudellisuus   
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa)405353
Tuottavuus   
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)1 7831 3601 360
Tuotokset ja laadunhallinta2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
    
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)50 80045 00045 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä6 7003 0003 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—54,274,004,00

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertalisäyksen poisto-200
Yhteensä-200

2015 talousarvio1 878 000
2014 talousarvio2 078 000
2013 tilinpäätös2 078 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 1,878 milj. euron määrärahaa. Valiokunta pitää valitettavana, että eduskunnan useana vuonna määrärahaan tekemää tasokorotusta ei ole tälläkään kerralla otettu huomioon.

Pääosa määrärahasta osoitetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:lle (MPK), joka on myös puolustushallinnon strateginen kumppani. Puolustusvoimien siltä tilaamaan sotilaalliseen koulutukseen osallistuu vuosittain noin 10 000 sodan ajan tehtäviin sijoittuvaa reserviläistä. Kaiken kaikkiaan MPK järjesti noin 76 000 koulutusvuorokautta vuonna 2013, joista kaksi kolmasosaa oli reserviläisille suunnattua koulutusta ja yksi kolmannes kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Koulutuksiin osallistui yli 45 000 henkilöä.

Valiokunta pitää MPK:n toteuttamaa toimintaa erittäin kustannustehokkaana ja pitää hyvänä, että puolustushallinto suunnittelee sen roolin kasvattamista vapaaehtoisuuteen perustuvien joukkojen kouluttamisessa. Niukkenevien julkisten resurssien aikana vapaaehtoisten motivoituneiden henkilöiden työpanos tulee pystyä täysimääräisesti hyödyntämään kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella lujitetaan kansalaisten maanpuolustustahtoa ja tuetaan sekä viranomaisten että kansalaisten kykyä selvitä erilaisista turvallisuustilanteista.

Valiokunta pitää lisäksi edelleen (kuten VaVM 34/2013 vp) tarpeellisena korostaa, että MPK:n kursseja tulee räätälöidä myös nuorille ja nuorille aikuisille. Samoin pelastustoimi voisi valiokunnan mielestä käyttää koulutettuja vapaaehtoisia henkilöitä apuna entistä järjestelmällisemmin yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 028 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.