Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
              01. Puolustusministeriön toimintamenot
              21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta sekä sotilaallisen maanpuolustuksen ohjauksesta. Puolustuspolitiikan valmistelun ja toimeenpanon lisäksi puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja muista toimintaedellytyksistä, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta.

Toiminnan painopisteenä on puolustusvoimien uudistaminen siten, että 2020-luvun puolustuskyvyn vaatimuksia vastaavat puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat ovat täysimääräisesti käytössä vuoden 2016 alusta lukien.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
 • — Ohjataan valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten toteuttamista ja puolustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä.
 • — Syvennetään ja monipuolistetaan monikansallista, alueellista ja kahdenvälistä puolustusyhteistyötä.
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
 • — Ohjataan hallitusohjelman linjausten toimeenpanoa puolustushallinnossa.
 • — Edistetään puolustuskyvyn kehittämistä ja huoltovarmuutta kansainvälisellä yhteistoiminnalla erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa.
 • — Kehitetään kriisinhallintatehtävissä palvelevien ja palvelleiden henkilöiden tukea ja tapaturmaetuuksia poikkihallinnollisessa yhteistoiminnassa asianomaisten viranomaistahojen kanssa Kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman mukaisesti.
 • — Priorisoidaan työyhteisöissä kolmea osa-aluetta: (1) osaamisen kehittämistä ja uudistumista, (2) henkistä, fyysistä, eettistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä (3) johtamisen, osallistumisen ja esimiestyön kehittämistä.
 • — Selvitetään puolustusministeriön työilmapiirikyselyssä olevien tasa-arvoa koskevien tulosten tilanne ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.
 • — Kehitetään tilahallintaa kokonaistarkastelusta tehtävien linjausten mukaisesti.
 • — Toimeenpannaan toimet, joilla saatetaan ministeriön luokiteltujen asiakirjojen käsittely vastaamaan tietoturvallisuusasetuksen (681/2010) 4. luvussa säädettyjä vaatimuksia.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Kokonaisturvallisuutta yhteensovitetaan ja kehitetään yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Kehitetään kyberturvallisuutta kansainvälisessä toimintaympäristössä.
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
 • — Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta tehtävät linjaukset.
 • — Puolustusvoimauudistukseen, erityisesti puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään sopeutettua rakennuslaitoksen henkilöstöjärjestelmää kehitetään muutosjohtamisen menetttelytapojen mukaisesti siten, että kustannustehokkuus toteutuu ja henkilöstön osaaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistetaan.
 • — Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksestä (FI.PLM.2013-4162) aiheutuvat puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat rakentamis- yms. toimenpiteet.
 • — Puolustushallinnon rakennuslaitos on mukana kehittämässä ja käyttöön ottamassa valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluja ja siirtää toimialariippumattomat ICT-tehtävät valtionhallinnon yhteiseen palvelukeskukseen.
 • — Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön, puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat kiinteistö- ja ympäristöpalvelut (ml. investoinnit, ylläpito, kunnossapito, ympäristönsuojelu) kustannustehokkaasti huomioiden kevään 2014 kehyspäätöksen säästövelvoitteet.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Rakennuslaitoksen sopimushallinnalla, turvallisuusjärjestelyillä ja koulutuksella varmistetaan rakennuslaitoksen ja alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 19 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Taloudellisuus   
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)    
Puolustuspolitiikka3 6454 0311 834
Sotilaallinen maanpuolustus1 134315597
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen1 3169921 219
Sotilaallinen kriisinhallinta355164224
Ohjaustoiminnot11 5055 0096 298
Tukitoiminnot 10 18810 599
Yhteensä17 95520 69920 771
    
Tuottavuus   
Henkilötyövuodet tulosalueittain   
Puolustuspolitiikka313016
Sotilaallinen maanpuolustus1045
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1669
Sotilaallinen kriisinhallinta523
Ohjaustoiminnot874845
Tukitoiminnot 5768
Yhteensä149147146

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2013 osalta tukitoiminnot on vyörytetty tulosalueille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,623,53,6
— naiset3,42  
— miehet3,77  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.02-75
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)38
Palkkaliukumasäästö-24
Palkkausten tarkistukset62
Toimintamenojen lisäsäästö -235
Toimintamenojen tuottavuussäästö-101
Vuokramenojen indeksikorotus20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-28
Yhteensä-343

2015 talousarvio19 840 000
2014 talousarvio20 183 000
2013 tilinpäätös20 145 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 245 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 19 840 000 euroon nähden on 3 595 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 3 567 000 euroa (-14 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja 32 000 euroa momentin muuttamisesta nettobudjetoiduksi sekä lisäyksenä 4 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Talousarvioesitykseen nähden momentti on muutettu nettobudjetoiduksi.

Momentin selvitysosaan lisätään Toiminnan menot ja tulot -taulukko.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot17 95620 18316 277
Bruttotulot--32
Nettomenot17 95620 18316 245
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 251  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 440  

2015 talousarvio16 245 000
2014 talousarvio20 183 000
2013 tilinpäätös20 145 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 23 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.


2015 IV lisätalousarvio-23 000
2015 talousarvio16 245 000
2014 tilinpäätös20 183 000
2013 tilinpäätös20 145 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 23 000 euroa.

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75-prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos560
Yhteensä560

2015 talousarvio2 875 000
2014 talousarvio2 315 000
2013 tilinpäätös1 755 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 335 737 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuudesta aiheutuva muutos3 800
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-2 045
Tasomuutos-3 694
Yhteensä-1 939

2015 talousarvio335 737 000
2014 talousarvio337 676 000
2013 tilinpäätös324 265 014

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 335 203 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 534 000 euroa talousarvioesityksen 335 737 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio335 203 000
2014 talousarvio337 676 000
2013 tilinpäätös324 265 014

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 335 203 000 euroa.