Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

04. (25.10.04 ja 05) Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 056 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Selvitysosa:Yleisen edunvalvonnan toimintamenomomentti 25.10.05 on yhdistetty momenttiin 25.10.04 ja yleisen edunvalvonnan menot budjetoidaan bruttoperusteisesti 1.1.2015 lukien.

Oikeusaputoimistoihin saapui noin 44 700 oikeusapuasiaa v. 2013. Saapuneista asioista 84 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja rikosasioita 16 %. Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat olivat suurin asiaryhmä (49 %). Vuosina 2014 arvioidaan saapuvan noin 47 500 asiaa ja v. 2015 noin 47 600 asiaa. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika oli koko maassa 13,9 päivää v. 2013. Tavoitteena on, että koko maan keskimääräinen jonotusaika on 12 päivää v. 2014 ja 11 päivää v. 2015. Tavoitteena on jonotusajan alueellisten erojen kaventaminen oikeusavun henkilöstöresurssien oikealla mitoituksella sekä etäpalvelulla ja muilla tehostamistoimilla. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelun alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.

Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 35 900 päämiestä v. 2013. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 32 500 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 400 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %. Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi.

Kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 5 400 valitusta v. 2013. Lautakuntaan valitettiin eniten henkilökuljetuksista (lennon viivästyminen, peruuttaminen), asuntoasioista (rakentaminen ja remontointi) ja autokaupoista. Vuonna 2014 arvioidaan saapuvan noin 5 500 asiaa ja v. 2015 noin 5 600 asiaa. Kuluttajariitalautakunnan keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika oli 8,7 kk v. 2013. Tavoitteena on, että kokonaiskäsittelyaika on 8,5 kk v. 2014 ja 8 kk v. 2015. Valitusten sähköistä käsittelyprosessia kehitetään kokonaiskäsittelyjan lyhentämiseksi.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015:

Oikeusapu

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 44 164 46 100 46 100
Oikeusapuohjaus, kpl 8 651 10 000 10 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 24 184 24 500 25 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 113 116 118
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 478 484 486

Yleinen edunvalvonta

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Päämiesten määrä, kpl 35 891 36 900 37 300
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 32 530 33 300 33 700
— edunvalvonta ostopalveluna 3 361 3 600 3 600
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 820 825 830
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 61 64 64

Kuluttajariitalautakunta

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 5 009 4 900 5 000
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 419 440 440
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 159 157 157
Käsittelyaika, kk 8,7 8,5 8,0

Yleisen edunvalvonnan palveluista lain 575/2008 mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 22 200 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 69 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 62 185 65 182 65 256
Bruttotulot 27 349 23 400 5 200
Nettomenot 34 836 41 782 60 056
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 17 983    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 024    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 591 3 700 3 700
— muut tuotot 97 - -
Tuotot yhteensä 3 688 3 700 3 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 470 6 450 6 450
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 782 -2 750 -2 750
Kustannusvastaavuus, % 57 57 57

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 451 1 500 1 500
— muut tuotot 27 - -
Tuotot yhteensä 1 478 1 500 1 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 616 1 700 1 616
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -138 -200 -116
Kustannusvastaavuus, % 91 88 93

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 22 237 18 200 22 200
— muut tuotot 4 - -
Tuotot yhteensä 22 241 18 200 22 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 0 0 22 200
Tuotot yhteensä 22 241 18 200 22 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 27 829 29 100 28 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 588 -10 900 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 80 63 77

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusgeneettiset isyystutkimukset (kertaluonteinen siirto momentille 25.01.20) -39
Tietohallintomenot -20
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen siirto momentille 25.01.01 600
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi 19 726
Yleisen edunvalvonnan ostopalvelujen päämiehille suoritettavan hyvityksen vaikutukset toiminnan hallinto- ja muihin menoihin 90
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -85
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -29
Palkkaliukumasäästö -111
Palkkausten tarkistukset 270
Säästöpäätös -1 100
Toimintamenojen lisäsäästö -709
Toimintamenojen tuottavuussäästö -306
Vuokramenojen indeksikorotus 72
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -85
Yhteensä 18 274

2015 talousarvio 60 056 000
2014 I lisätalousarvio -2 000 000
2014 talousarvio 41 782 000
2013 tilinpäätös 38 876 543

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 076 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 20 000 euroa talousarvioesityksen 60 056 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 60 076 000
2014 I lisätalousarvio -2 000 000
2014 talousarvio 41 782 000
2013 tilinpäätös 38 876 543

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 076 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.