Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) eikä avioliittoasetuksen (820/1987) mukaisesti perittäviä maksuja.

Selvitysosa:Hovioikeuksiin saapui yhteensä 9 689 asiaa v. 2013 (9 777 asiaa v. 2012). Saapuvien asioiden määrä laskee edelleen ja v. 2015 arvioidaan saapuvan noin 9 500 asiaa. Vuonna 2013 saapuneista asioista oli 37 % siviiliasioita ja 63 % rikosasioita. Keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt 5,8 kuukauteen. Asioista 61 % käsiteltiin alle 6 kuukaudessa ja 6 % viipyi hovioikeudessa yli vuoden. Yksittäisen hovioikeuden keskimääräinen käsittelyaika ylitti enimmillään 1,5 kuukautta koko maan keskiarvon v. 2013. Tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot pienenevät. Vanhojen, yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrään kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteena on, että näiden osuus vireillä olevista asioista on alle 7 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksiin saapui v. 2013 noin 571 000 rikos- ja siviilioikeudellista asiaa. Siviilioikeudellisia asioita saapui noin 500 000, joista 88 % tuli vireille suppealla haastehakemuksella. Näiden ns. summaaristen asioiden määrä on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa ja taloudellisen tilanteen vuoksi säilynee korkeana, vaikka lyhytaikaista luottotoimintaa koskevat lainsäädäntömuutokset ovat vähentäneet asiamääriä kuluvana vuonna edellisen vuoden tasosta ja summaaristen asioiden ennustetaan edelleen vähentyvän v. 2015.

Pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 25 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden. Yksinkertaiset rikosasiat voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä pääkäsittelyä toimittamatta. Kirjallisesti ratkaistavien rikosasioiden osuuden arvioidaan v. 2015 olevan aiempien vuosien tasolla (n. 33 %).

Lautamieskokoonpanoa kevennettiin 1.5.2014 voimaan tulleella muutoksella siten, että eri kokoonpanovaihtoehdoista vähennettiin yksi lautamies. Kokoonpanosäännösten muutoksella tavoitellaan taloudellisia säästöjä.

Rikosasioiden pääkäsittelyn peruuntumisten osalta tavoitteena on, että peruuntumisosuus vähenee nykyisestä noin 20 prosentista. Istuntojen peruuntumistarpeen arvioidaan vähentyvän muun muassa videokuulemisia lisäämällä. Videoyhteyksien käyttöalaa on tarkoitus laajentaa asiaa pohtineen työryhmän esitysten pohjalta.

Vuoden 2013 lopussa vanhoja, yli vuoden vireillä olleita laajoja riita-asioita oli 3 364 kappaletta eli 38 % vireillä olevista laajoista riita-asioista. Tavoitteena on, että vanhojen asioiden osuus on v. 2015 tätä pienempi. Laajojen riita-asioiden keskimääräisen käsittelyajan ennakoidaan kuitenkin pysyvän korkealla tasolla v. 2014, koska käräjäoikeuksissa on vireillä paljon laajoja riita-asioita, jotka ratkaistaneen vuoden 2014 kuluessa. Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa v. 2013 oli 4,0 kuukautta ja pääkaupunkiseudun suurissa käräjäoikeuksissa 4,7—7,6 kuukautta. Vuonna 2015 tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista.

Vuoden 2013 lopussa yli vuoden vireillä olleita rikosasioita oli 3 013 kappaletta eli 17 % vireillä olevista asioista. Tavoitteena on, että vanhojen vireillä olevien asioiden osuus on v. 2015 tätä pienempi.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon. Keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 9 kuukautta niissä asioissa, joissa esitutkinta ja syyteharkinta ovat kestäneet yhteensä yli kaksi vuotta. Sama tavoite koskee kaikkia talousrikosasioita ja tukee näin ollen harmaan talouden torjuntaohjelman tavoitteita. Varsinaisten talousrikosasioiden käsittelyyn kohdennetaan voimavaroja ruuhkautumisen välttämiseksi siten, että niitä ratkaistaan yhtä paljon kuin niitä saapuu.

Asiantuntija-avusteinen lasten huoltoriitojen sovittelumenettely otettiin käyttöön 1.5.2014 lukien koko maassa.

Hallinto-oikeuksiin saapui 20 824 asiaa v. 2013. Vuonna 2013 suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveydenhuolto (31 %), ulkomaalaisasiat (16 %) ja verot (15 %). Vuonna 2015 asiarakenteessa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia aiempaan nähden.

Keskimääräinen käsittelyaika oli 7,9 kuukautta v. 2013. Asioista 46 % käsiteltiin alle kuudessa kuukaudessa ja 24 % viipyi hallinto-oikeudessa yli vuoden. Yksittäisen hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika ylitti enimmillään 2,2 kuukautta koko maan keskiarvon v. 2013. Tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot pienenevät. Vanhojen, yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrään kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteena on, että näiden osuus vireillä olevista asioista pysyy alle 10 prosentissa (vuoden 2013 lopussa 1 245 asiaa eli 9 %).

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään ja niitä käsittelee yksinomaan Helsingin hallinto-oikeus. Turvapaikka-asioita saapui yli 1 000 v. 2013. Turvapaikka-asioiden määrän oletetaan olevan korkealla tasolla myös v. 2015. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Vakuutusoikeuteen saapui 6 696 asiaa v. 2013 (6 521 v. 2012). Asiamäärän arvioidaan pysyvän lähes samalla tasolla. Vakuutusoikeusprosessin avoimuuden lisääminen hallitusohjelman mukaisesti edellyttää varautumista asiantuntijalausunnoista aiheutuvien kustannusten lisääntymiseen.

Markkinaoikeuteen saapuneiden asioiden määrä tulee kasvamaan merkittävästi v. 2014, kun IPR-asioiden keskittäminen 1.9.2013 lukien vaikuttaa asiamäärään koko vuoden osalta.

Työtuomioistuimeen on 2000-luvulla saapunut vuosittain 100—190 asiaa. Vuonna 2013 saapuneiden asioiden määrä oli 222 ja asiamäärän arvioidaan pysyvän samalla tasolla v. 2015.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2015 seuraavat alustavat arviot ja toiminnalliset tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite/arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 9 675 9 850 9 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,8 5,8 5,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 760 1 711 1 700
Tuottavuus (työmäärä/htv) 48 50 52
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 570 725 567 700 450 000
— Rikosasiat 55 455 57 500 60 000
— Laajat riita-asiat 10 446 11 800 9 500
— Summaariset asiat 430 322 420 900 300 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,0 3,9 3,8
— Laajat riita-asiat 11,4 13,1 8,5
— Summaariset asiat 2,5 2,6 2,4
— Velkajärjestelyasiat 5,9 5,8 5,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 604 580 580
Tuottavuus (työmäärä/htv) 120 127 127
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 20 187 20 900 21 400
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,9 8,3 8,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 088 1 062 1 080
Tuottavuus (työmäärä/htv) 72 74 73
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 6 000 7 000 7 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 12,3 11,5 11,5
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 326 1 136 1 100  
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 58 67 68
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 558 590 700
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,4 10,0 9,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 4 961 6 660 5 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 18 13 16
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 190 180 180
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 4,1 5,5 5,5
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 5 075 5 400 5 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 22 21 21

Tuomioistuinten suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän noin 31 milj. euroa momentille 12.25.10. Niiden suoritteiden kokonaiskustannuksista, joista edellä mainitun lain perusteella maksuja peritään, voidaan maksuilla kattaa noin 33 %.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 244 462 259 252 246 638
Bruttotulot 746 70 500
Nettomenot 243 716 259 182 246 138
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 513    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 24 383    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet  
Hovioikeudet 39 200
Käräjäoikeudet 140 390
Työtuomioistuin 1 000
Yhteensä 180 590
   
Hallintotuomioistuimet  
Hallinto-oikeudet 34 800
Markkinaoikeus 3 692
Vakuutusoikeus 7 980
Yhteensä 46 472
   
Tietohallinto- ja muut menot 19 076
Yhteensä 246 138

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asioiden siirto hallinto-oikeuksiin (siirto momentilta 30.01.04) 544
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (vuoden 2014 talousarvion siirto momentilta 28.70.20) -8 500
Teollis- ja tekijäoikeusasioiden (IPR) keskittäminen markkinaoikeuteen (vuoden 2014 talousarvion siirto momentilta 32.40.03) -231
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -49 000 euroa, tuottavuusmääräraha 19 000 euroa) -30
Viran siirto Kouvolan hallinto-oikeudesta oikeusministeriöön -45
Vuoden 2014 kertaluonteinen määräraha (ruuhkautuneet tuomioistuimet) -1 000
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -156
Palkkaliukumasäästö -404
Palkkausten tarkistukset 1 169
Säästöpäätös -4 200
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 229
Vuokramenojen indeksikorotus 481
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -343
Tasomuutos 1 000
Yhteensä -13 044

2015 talousarvio 246 138 000
2014 I lisätalousarvio -34 000
2014 talousarvio 259 182 000
2013 tilinpäätös 254 587 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 210 000 euroa.

Hovioikeuksiin voidaan 1.3.2015 lukien perustaa neljä hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan neljä hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kappaleeksi.

Lisäys 72 000 euroa talousarvioesityksen 246 138 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 246 210 000
2014 III lisätalousarvio 900 000
2014 I lisätalousarvio -34 000
2014 talousarvio 259 182 000
2013 tilinpäätös 254 587 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Tuomioistuinten määrärahatilanne on ollut jo useita vuosia varsin tiukka, ja toimintaa on jouduttu sopeuttamaan käytettävissä oleviin resursseihin. Ensi vuonna tuomioistuinten resursseja vähennetään edelleen noin 6 milj. eurolla. Tähän on jo varauduttu kasvattamalla vuodelle 2015 siirtyviä määrärahoja, mutta siitä huolimatta tuomioistuimista on vähennettävä ensi vuonna 20—30 henkilötyövuotta. Kun asiamäärät etenkin pääkaupunkiseudulla ovat kasvaneet, johtaa henkilötyövuosien vähentäminen vireillä olevien asioiden kasvuun ja käsittelyaikojen pidentymiseen.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen, mutta uudistukset ovat vielä suurelta osin toteuttamatta. Saadun selvityksen mukaan ohjelman lähes 60 hankkeesta noin puolet on käynnistetty, mutta niiden kustannuksia vähentävät vaikutukset alkavat näkyä merkittävämmin vasta kehyskauden (2015—2018) loppupuolella. Erityisen kriittinen tulee olemaan vuosi 2016, jolloin harmaan talouden torjuntaan kohdistettu tilapäinen rahoitus päättyy, mutta jolloin oikeudenhoidon uudistuksista ei ole vielä saatavissa merkittävää kustannushyötyä.

Hallituksen maaliskuussa 2014 tekemä, vuoteen 2018 ulottuva, kehyspäätös merkitsee kuitenkin uusia menoleikkauksia tuomioistuinlaitoksessa. On siksi tärkeää, että tehtävät ja rahoitus saatetaan tasapainoon, mikä edellyttää mm. oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan sisältyvien muutosten ripeää valmistelua ja toimeenpanoa. Valiokunta pitää myös tärkeänä edellä mainitun oikeudenhoidon ym. resurssitarpeita pohtivan parlamentaarisen työryhmän asettamista ja sille määrättyä selvitystyötä. Lisäksi oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan käräjäoikeusverkoston jatkokehittämistä, jotta lainkäytön laatu ja oikeusturvan taso voidaan säilyttää korkealla tasolla talouden tiukasta tilasta huolimatta. Myös tämä työryhmä tuottaa tietopohjaa seuraavaa hallitusta varten.

Valiokunta pitää tärkeänä, että seuraavalla hallituskaudella päätettävässä menokehyksessä huolehditaan tuomioistuinten perusrahoituksesta ja siitä, että tuomioistuimet kykenevät täyttämään asianmukaisesti perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden mukaiset oikeusturvavaatimukset. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että tuomioistuinten tehtäviä ja työmäärää seurataan ja että tarvittaessa niiden keskinäistä resurssijakoa arvioidaan uudelleen.

Valiokunta viittaa perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 29/2014 vp) esille nostettuun Euroopan neuvoston lokakuussa 2014 julkaisemaan tutkimukseen (Report on "European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice"), jonka mukaan Suomessa käytettiin vuonna 2012 huomattavasti vähemmän resursseja oikeudenhoitoon (tuomioistuimet, syyttäjät, oikeusapu) kuin Ruotsissa. Asukasta kohti oikeudenhoitoon käytettiin Ruotsissa kyseisenä vuonna 106,5 euroa, kun vastaava luku oli Suomessa 66,8 euroa. Perustuslakivaliokunta pitää tietoja merkityksellisinä, joskin toteaa, ettei järjestelmäerojen vuoksi tällaisten vertailujen pohjalta tule tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Valiokunta lisää momentille 1 500 000 euroa kaikkein ruuhkautuneimpien tuomioistuinten toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 247 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) eikä avioliittoasetuksen (820/1987) mukaisesti perittäviä maksuja.

Hovioikeuksiin voidaan 1.3.2015 lukien perustaa neljä hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan neljä hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 116 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 32.40.03 ja aiheutuu Patentti- ja rekisterihallituksen lakkautetulta valituslautakunnalta markkinaoikeuteen siirrettyjen lautakunnassa vireillä olleiden valitusasioiden käsittelystä.


2015 I lisätalousarvio 116 000
2015 talousarvio 247 710 000
2014 III lisätalousarvio 900 000
2014 I lisätalousarvio -34 000
2014 talousarvio 259 182 000
2013 tilinpäätös 254 587 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 116 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvistä menoista.


2015 IV lisätalousarvio 150 000
2015 I lisätalousarvio 116 000
2015 talousarvio 247 710 000
2014 tilinpäätös 260 048 000
2013 tilinpäätös 254 587 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.