Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              (02.) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot
              03. (25.01.03 ja 26.01.04) Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 649 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot27 64227 99227 049
Bruttotulot587400400
Nettomenot27 05527 59226 649
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 778  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 565  

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)

  
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä8
Säädösvalmistelu18
EU- ja kansainvälinen yhteistyö12
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen20
Ministeriön muut hallintotehtävät6
Ministeriön sisäinen hallinto23
Palkallinen poissaolo13

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Saamelaiskäräjien kokousten ja vaalilautakunnan menojen kasvu (siirto momentille 25.01.50)-45
Vaalitutkimus200
Viran siirto Kouvolan hallinto-oikeudesta45
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen siirto momentilta 25.10.05-600
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen vähennys1
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-120
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-18
Palkkaliukumasäästö-41
Palkkausten tarkistukset97
Toimintamenojen lisäsäästö -315
Toimintamenojen tuottavuussäästö-135
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-15
Vuokramenojen indeksikorotus41
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-38
Yhteensä-943

2015 talousarvio26 649 000
2014 I lisätalousarvio34 000
2014 talousarvio27 592 000
2013 tilinpäätös26 842 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 775 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 26 649 000 euroon nähden on 3 874 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 4 536 000 euroa (-17 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 sekä lisäyksenä 655 000 euroa (9 htv) siirtona momentilta 26.01.01 yhdenvertaisuustehtävien siirrosta johtuen ja 7 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Tarkoituksena on siirtää sisäministeriöstä oikeusministeriöön yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen tehtävät 1.1.2015 lukien. Asia liittyy hallituksen esitykseen yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja edellä mainittua hallituksen esitystä koskevaan täydentävään esitykseen.


2015 talousarvio22 775 000
2014 III lisätalousarvio35 000
2014 I lisätalousarvio34 000
2014 talousarvio27 592 000
2013 tilinpäätös26 842 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 775 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 100 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 ja aiheutuu valmisteltavasta hankintalain kokonaisuudistuksesta Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuvista lisämenoista.


2015 IV lisätalousarvio-100 000
2015 talousarvio22 775 000
2014 tilinpäätös27 661 000
2013 tilinpäätös26 842 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 100 000 euroa.