Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2002
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       10. Förvaltning
       20. Teknologipolitik
       30. Företagspolitik
       40. Konsument- och konkurrenspolitik
       50. Internationaliseringspolitik
            21. Omkostnader för Centralen för turistfämjande
            40. Företags internationalisering branschvis
            41. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf
       60. Energipolitik
       70. Ägarpolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2015

41. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf (fast anslag)

Under momentet beviljas 23 546 000 euro.

Anslaget får enligt de grunder som statsrådet närmare fastställer användas till producerande av rådgivning och andra sakkunnigtjänster som tillhandahålls av organisationer som främjar utrikeshandeln. Understöd kan beviljas till högre procentandelar för sådana funktioner inom den verksamhet som bedrivs av organisationer som främjar utrikeshandeln som är mer riskfyllda än den sedvanliga verksamheten.

Förklaring: Organisationer som främjar utrikeshandeln och Finpro rf genomför de mål som uppställts för ministeriets internationaliseringspolitik genom att tillhandahålla små och medelstora företag rådgivnings- och sakkunnigtjänster om tillvägagångssätten i internationella konkurrenssituationer. I fråga om användningen av stödet prioriteras dessutom projekt som gäller utvecklandet av organisationernas eget serviceutbud. Inom utvecklingsprojekten prioriteras förbättringar som främjar ibruktagandet av ny teknologi. I fråga om utvecklandet av funktionsmetoderna beaktas i tillämpliga delar de rekommendationer om servicearrangemang som framställts av den kommission som haft i uppgift att utreda främjandet av exporten och internationaliseringen. Finpro rf:s andel av statsunderstödet är 75 %. Handels- och industriministeriet fastställer årligen resultatmål för den verksamhet som bedrivs av de olika organisationerna och följer regelbundet upp hur dessa resultatmål uppfylls.

Avsikten är att anslaget skall användas enligt följande:
  
Stiftelsen för utbildning i internationell handel (FINTRA)2 187 000
Finsk-svenska handelskammaren400 000
Finsk-ryska handelskammaren403 000
Utvecklingscentralen för informationsteknologi TIEKE142 000
Andelslaget Viexpo240 000
Projektrådgivningsservice756 000
Helsinki - Finland Congress Bureau 218 000
Finpro rf19 200 000
Sammanlagt23 546 000

I samband med beredningen av budgetpropositionen har handels- och industriministeriet preliminärt uppställt följande resultatmål för resultatområdet i fråga år 2002:


2002 budget23 546 000
2001 budget24 219 061
2000 bokslut24 741 257