Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
            21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
            25. Kalakannan hoitovelvoitteet
            41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            43. Porotalouden edistäminen
            50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen
            51. Kalatalouden edistäminen
            52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut
            62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen
            77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö
       71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
       72. Elintarvikevirasto
       73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus
       90. Hallinto
       91. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa ja välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tuotteita kala-, riista- ja porotalouden sekä niihin liittyvän muun yritystoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi tutkimuslaitoksen vesiviljelyn tehtävänä on kalaston monimuotoisuuden ylläpitäminen.

RKTL tukee pääluokkaperustelussa esitetyn maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

Tutkimuslaitos

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2006 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2004—2006
 Kustannukset, milj. euroaHtvTuotot, milj. euroa
 Tot.ArvioArvioTot.ArvioArvioTot.ArvioArvio
Tulosalue200420052006200420052006200420052006
          
Kalantutkimus6,947,007,3596971011,391,341,36
Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus2,672,692,693131320,950,960,98
Riistantutkimus2,772,802,953638390,250,190,20
Porontutkimus0,610,700,707880,050,150,20
Kalakantojen hoito2,282,302,309990,060,060,15
Kala- ja riistavarojen arviointi sekä tilastointi2,212,272,272324240,220,220,25
Vesiviljely4,994,704,356868621,351,451,33
Muu palvelutuotanto0,300,350,354848480,420,400,40
Yhteensä22,7722,8122,963183233234,694,774,87

Vuonna 2006 voimavaroja suunnataan maasuurpetotutkimukseen, elinkeinotutkimukseen, kansainvälistymiseen sekä uusien tuotteiden, menetelmien ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi tehdään kasvatussopimuksia noin 1,1 milj. eurolla.

Toiminnallinen tehokkuus

Vuoden 2006 toiminnalliset tavoitteet:

 TyöntuottavuusYksikkökustannukset
 mätilitra/htv tai poikasyksikkö/htv(€/mätilitra tai €/poikasyksikkö)
 k.a. 2002—200420052006k.a. 2002—200420052006
       
Mäti, litraa437380390253310270
Laitospoikaset, py á 50 g/kpl108 100110 000112 0001,231,201,19
Luonnonravintopoikaset, py á 5 g/kpl950 000780 000780 0000,120,150,14

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 200420052006
 TPTATAE
    
Tutkimus-, tilasto- ja palvelusuoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot1 000760845
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset881634725
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)119126120
Kustannusvastaavuus, %114120117
    
Vesiviljelytuotteet   
Maksullisen toiminnan tuotot1 0831 0501 090
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 7721 5101 550
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-689-460-460
Kustannusvastaavuus, %617070

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 200420052006
 TPTATAE
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus1 7212 0351 980
— EU:lta saatava rahoitus201300300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus473355400
Tulot yhteensä2 3952 6902 680
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset9 5319 6509 557
    
Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset)-7 136-6 960-6 877
Kustannusvastaavuus, %252828

Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotoksiin ja laadunhallintaan liittyvät tavoitteet:

 Tuotantomäärä
 mätilitra/htv tai poikasyksikkö/htv
 k.a. 2002—200420052006
    
Mäti, litraa4 7334 2004 300
Laitospoikaset, py á 50 g/kpl1 4871 1501 250
Luonnonravintopoikaset, py á 5 g/kpl2 1221 7501 700

Henkiset voimavarat

Henkisiin voimavaroihin liittyvät tavoitteet

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)1)
 2004
toteutuma
2005
varsinainen
talousarvio
2006
esitys
    
Bruttomenot18 69619 14619 330
Bruttotulot2 9862 7252 895
Nettomenot15 71016 42116 435
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 503  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2)6 155  

1) Taulukon laskelmat eivät sisällä yhteisrahoitteisen toiminnan läpikulkueriä (1,7 milj. euroa), eikä toimintamenomomentille nettouttamattomia yhteisrahoitteiseen toimintaan muilta valtion virastoilta saatavia jakamattomia määrärahoja (1,2 milj. euroa).

2) Sisältää sopimuskasvatuksen.

Määrärahan mitoituksessa on bruttomenoissa otettu lisäyksenä huomioon 5 000 euroa kertaluonteisena menojen lisäyksenä sekä vähennyksenä 100 000 euroa toiminnan tehostumisen johdosta.

Määrärahan mitoituksessa on bruttotuloissa otettu huomioon lisäyksenä 170 000 euroa maksullisen toiminnan tulojen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottojen kasvuna. Kun bruttomenot lisääntyvät 184 000 euroa ja bruttotulot 170 000 euroa, nettomäärärahan lisäys on 14 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon maa-, vesi- ja talonrakennustyöt, jotka aiheutuvat tutkimuslaitoksen suorittamista tutkimus- ja vesiviljelytoiminnassa tarpeellisista muutostöistä ja peruskorjauksista. Määrärahalla edistetään arvokalakantojen hoitoa maa- ja metsätalousministeriön hyväksymien istutussuunnitelmien mukaisesti.


2006 talousarvio16 435 000
2005 lisätalousarvio235 000
2005 talousarvio16 421 000
2004 tilinpäätös16 362 000