Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

07. EnergiaverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 592 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2013
tilinpäätös
2014
ennuste
2015
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-2,0-2½-2
Dieselöljyn kulutus-0,81
Sähkön kulutus2,61

Lämmityspolttoaineiden ja sähkön veroja korotettiin vuoden 2011 alusta alkaen nettomääräisesti noin 730 milj. eurolla työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta aiheutuneiden verotuottomenetysten kompensoimiseksi. Samanaikaisesti energiaverotuksessa siirryttiin ympäristöohjausta korostavaan energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuvaan veroon kaikkien energiatuotteiden osalta lukuun ottamatta sähköä ja turvetta. Edellisen hallituksen päätösten mukaisesti turpeen ja maakaasun veroa oli määrä korottaa kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen tuli voimaan vuonna 2013 ja toinen oli määrä toteuttaa vuonna 2015. Polttoaineverotuksen rakennemuutoksen yhteydessä säädettiin dieselöljyn vero korotettavaksi 7,9 sentillä litralta vuoden 2012 alusta lukien ja samalla ajoneuvoveron käyttövoimaveroa alennettiin. Vuosien 2012 ja 2014 alusta liikenteen polttoaineiden veroja korotettiin molempina noin 5 prosentilla painottaen hiilidioksidiveroa. Turpeen verotasoa korotettiin nykyisen hallituksen toimesta jo aikaisemmin päätettyjen korotusten lisäksi vuonna 2013. Lisäksi muutettiin verotuottoneutraalisti sekä lämmitys- että liikennepolttoaineiden verorakenteen painopistettä ympäristöohjaavammaksi. Vuoden 2014 alusta korotettiin veroluokkan I eli kotitalouksien, palveluelinkeinojen, julkisen sektorin ja rakennustoiminnan kuluttaman sähkön veroa. Lisäksi konesalien sähköveroa alennettiin siten, että jatkossa niiden verotaso oli sähköveroluokan II mukainen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroa koskevien lakien muuttamisesta. Esityksen mukaisesti sähköveroluokan I, liikennepolttoaineiden sekä lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden veroja korotetaan. Kaivostoiminnan sähköveron tasoksi esitetään jatkossa sähköveroluokan I mukaista tasoa aiemman alennetun sähköveroluokka II sijaan. Lisäksi turpeen aiemmin sovitusta veronkorotuksesta vuodelle 2015 luovutaan.

 Verotaso vuonna 2014
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2015 alkaen
   
Moottoribensiini, snt/l67,2968,13
Dieselöljy, snt/l49,6650,61
Kevyt polttoöljy, snt/l16,3418,74
Raskas polttoöljy, snt/kg19,2122,12
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh1,9032,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh0,7030,703
Kivihiili, €/t132,71154,42
Maakaasu, €/MWh11,46415,444
Polttoturve, €/MWh4,904,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2013
tilinpäätös
2014
talousarvio
2015
esitys
    
Moottoribensiini1)1 2961 3001 280
Diesel1)1 2721 3301 365
Sähkö9481 0251 215
Muut655617732
Yhteensä4 1714 2724 592

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaveromomentille kohdistuu 13 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 2,1 mrd. euroa vuonna 2015. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta sekä puupohjaisten polttoaineiden, nestekaasun, biokaasun ja raideliikenteen sähkön verottomuudet.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201320142015
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)739741736
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta493516509
Turpeen alempi verokanta2)767086
Maakaasun alempi verokanta37323
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta375458608
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero8080107
Muut243437

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on noin 31 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on noin 220 milj. euroa vuonna 2015. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.

Vuoden 2015 alusta lähtien momentilta vähennetään verottomasta käytöstä johtuvat palautukset sekä alusliikenteen tuet, jotka aiemmin on maksettu määrärahamomentilta 28.91.41. Niiden yhteismäärä oli vuonna 2013 noin 28 milj. euroa.


2015 talousarvio4 592 000 000
2014 II lisätalousarvio-128 000 000
2014 talousarvio4 400 000 000
2013 tilinpäätös4 170 712 814

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 579 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 4 592 000 000 euroon nähden on 13 000 000 euroa.

Vähennyksestä 11 000 000 euroa aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen, jossa ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen antamaa esitystä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esitystä laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta muutettaisiin polttoturpeen osalta siten, että verotasoa alennettaisiin 1,5 euroa tasolle 3,4 euroa/MWh.

Turpeen veron alentamisella on vaikutusta metsähakkeella tuotetun uusiutuvan energian tuotantotukeen. Turpeen veron alentamisesta johtuva metsähakkeella tuotetun uusiutuvan energian tuotantotuen kasvun vaikutus on otettu huomioon momentin 32.60.44 määrärahan mitoituksessa.

Vähennyksestä 2 000 000 euroa aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, jolla muutetaan sähkön pientuotannon verotusta.


2015 talousarvio4 579 000 000
2014 II lisätalousarvio-128 000 000
2014 talousarvio4 400 000 000
2013 tilinpäätös4 170 712 814

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä on oletettu, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Muutos koskisi piensähköntuotannon tukea, ja sen on arvioitu vähentävän verotuottoja ensi vuonna noin 2 000 000 euroa.

Koska hallituksen esitystä ei anneta tänä vuonna, momentille lisätään 2 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 581 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, jolla muutetaan sähkön pientuotannon verotusta.


2015 I lisätalousarvio-2 000 000
2015 talousarvio4 581 000 000
2014 II lisätalousarvio-128 000 000
2014 talousarvio4 400 000 000
2013 tilinpäätös4 170 712 814

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentilta vähennetään 160 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu alkuvuoden kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta. Energiaverokertymien kehitys oli jo vuonna 2014 hieman aiemmin ennakoitua heikompaa. Merkittävimpänä yksittäisenä verotuottoarviota alentavana tekijänä on litraa kohden kevyemmin verotettujen liikenteen biopolttoaineiden odotettua suurempi osuus kulutuksesta.


2015 II lisätalousarvio-160 000 000
2015 I lisätalousarvio-2 000 000
2015 talousarvio4 581 000 000
2014 tilinpäätös4 112 704 123
2013 tilinpäätös4 170 712 814

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentilta vähennetään 160 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentilta vähennetään 39 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu vuoden 2015 tammi—heinäkuun kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta.


2015 III lisätalousarvio-39 000 000
2015 II lisätalousarvio-160 000 000
2015 I lisätalousarvio-2 000 000
2015 talousarvio4 581 000 000
2014 tilinpäätös4 112 704 123
2013 tilinpäätös4 170 712 814

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentilta vähennetään 39 000 000 euroa.