Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2014

III tilläggsbudgetproposition för 2014PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 317 200 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 254 500 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg 250 000 000
05. Bankskatt, tillägg 4 500 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 12 700 000
03. Apoteksavgifter, tillägg 12 700 000
10. Övriga skatter 50 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 50 000 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 157 273 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -500 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag -500 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 9 000 000
10. Domstolarnas inkomster, tillägg 5 000 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg 4 000 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 000 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 000 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 000 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 17 000 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, avdrag -12 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 14 219 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 12 360 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 859 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 104 000 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 100 000 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg 4 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 24 554 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg 24 554 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 57 000 000
01. Ränteinkomster 19 000 000
05. Räntor på övriga lån, tillägg 19 000 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 38 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg 38 000 000
15. LÅN -454 096 000
01. Lån som återbetalas till staten 69 300 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg 69 300 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -523 396 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag -523 396 000
Inkomstposternas totalbelopp 77 377 000
  euro
ANSLAG
22. REPUBLIKENS PRESIDENT -986 000
02. Republikens presidents kansli -986 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag -986 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 34 955 000
01. Utrikesförvaltningen 14 500 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 14 500 000
10. Krishantering 0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete 20 455 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 20 455 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 717 000
01. Ministeriet och förvaltningen 1 287 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 35 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 252 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 1 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 13 430 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 900 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg 12 530 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 855 000
10. Polisväsendet 0
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år) 0
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 4 144 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 144 000
40. Invandring 8 711 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 8 511 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -29 506 000
10. Militärt försvar -29 506 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 540 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag -35 046 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -18 999 000
10. Beskattningen och tullväsendet 820 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 820 000
20. Tjänster för statssamfundet 620 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 620 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 0
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 500 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning -500 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -500 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -200 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag -200 000
80. Överföringar till landskapet Åland 1 703 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 3 203 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag -1 500 000
90. Stöd till kommunerna 8 058 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg 8 058 000
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) 0
92. EU och internationella organisationer -30 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag -30 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 400 000
10. Allmänbildande utbildning 0
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), avdrag -400 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
30. Vuxenutbildning 0
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), avdrag -3 000 000
80. Konst och kultur 400 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 90 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg 60 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -10 935 000
01. Förvaltning 210 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 210 000
10. Utveckling av landsbygden 0
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), tillägg 7 000 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag), tillägg 7 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag -14 000 000
20. Jordbruk -13 225 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 0
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 175 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag -16 400 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 500 000
20. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg 500 000
41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) 0
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 1 580 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 580 000
63. Forststyrelsen 0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 711 000
10. Trafiknätet 14 111 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 14 111 000
20. Myndighetstjänster för trafiken 600 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 600 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 2 000 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -64 075 000
01. Förvaltning 37 070 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 680 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 390 000
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 35 000 000
20. Närings- och innovationspolitik 16 690 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -3 310 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år) 0
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 0
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 0
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 4 165 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 165 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg 4 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik -60 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag -60 000 000
60. Energipolitik -62 000 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag -42 000 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 0
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag -20 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 193 240 000
01. Förvaltning -595 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 320 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 55 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag -1 070 000
02. Tillsyn 445 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 75 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 295 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg 75 000
03. Forskning och utveckling 150 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 23 600 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg 20 000 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag), tillägg 3 600 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 213 040 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg 12 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 183 200 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg 7 840 000
30. Sjukförsäkring -20 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), avdrag -20 000 000
40. Pensioner -23 400 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 2 600 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), avdrag -7 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag -19 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 000 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 0
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
10. Miljö- och naturvård 5 000 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -76 000 000
01. Ränta på statsskulden -76 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag -76 000 000
Anslagens totalbelopp 77 377 000