Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2014

I tilläggsbudgetproposition för 2014PDF-versio

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-190 400 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning-165 000 000
01. Mervärdesskatt, avdrag-165 000 000
08. Punktskatter-68 000 000
01. Punktskatt på tobak, avdrag-68 000 000
10. Övriga skatter41 000 000
07. Fordonsskatt, tillägg41 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur1 600 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg1 600 000
10. Energimyndighetens tillsynsavgift och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken0
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR144 429 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde23 192 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg23 159 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg33 000
39. Övriga inkomster av blandad natur121 237 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, tillägg44 000 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg77 027 000
10. Övriga inkomster av blandad natur, tillägg210 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST590 000 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier510 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg510 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst30 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg30 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst50 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg50 000 000
15. LÅN-23 806 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering-23 806 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-23 806 000
Inkomstposternas totalbelopp 520 223 000
 euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI21 440 000
01. Förvaltning1 440 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg1 440 000
10. Ägarstyrningen20 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg20 000 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE51 900 000
01. Utrikesförvaltningen154 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg154 000
10. Krishantering2 800 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), tillägg2 800 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete48 946 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg48 946 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde0
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-1 806 000
01. Ministeriet och förvaltningen158 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg34 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)0
50. Understöd (fast anslag), tillägg24 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg100 000
10. Domstolar och rättshjälp-1 964 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag-34 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 000 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg70 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 824 000
10. Polisväsendet2 387 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 387 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år)0
20. Gränsbevakningsväsendet750 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg750 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna687 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg687 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)0
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-10 257 000
10. Militärt försvar-7 457 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg293 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag-7 750 000
30. Militär krishantering-2 800 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 800 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE73 285 000
10. Beskattningen och tullväsendet31 600 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg27 900 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg3 700 000
20. Tjänster för statssamfundet2 934 000
06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg1 964 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg970 000
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen525 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg325 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning952 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg716 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg236 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)0
70. Utvecklande av statsförvaltningen205 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år), avdrag-450 000
04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år), tillägg2 650 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 995 000
80. Överföringar till landskapet Åland23 748 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg2 448 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-19 700 000
32. Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)41 000 000
90. Stöd till kommunerna8 816 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)0
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg8 816 000
92. EU och internationella organisationer4 505 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg4 505 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE79 175 000
10. Allmänbildande utbildning9 600 000
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg9 600 000
30. Vuxenutbildning10 000 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)0
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), avdrag-1 000 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag), tillägg10 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning16 792 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg9 450 000
50. Statlig finansiering för universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg7 342 000
70. Studiestöd2 233 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg2 096 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag), tillägg137 000
80. Konst och kultur550 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)0
90. Idrottsverksamhet40 000 000
54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (fast anslag)40 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 264 000
01. Förvaltning-1 560 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-963 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-597 000
20. Jordbruk0
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)0
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)0
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)0
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet0
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning9 940 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 000 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg3 200 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg7 740 000
50. Vattenhushållning785 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg25 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg760 000
60. Skogsbruk85 000
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg85 000
63. Forststyrelsen14 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg14 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE45 844 000
10. Trafiknätet42 454 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg25 954 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg16 500 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster451 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg151 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg300 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation1 409 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg1 409 000
50. Forskning1 530 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 530 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE242 371 000
01. Förvaltning78 848 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 152 000
87. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)80 000 000
20. Närings- och innovationspolitik164 023 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 283 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år), avdrag-160 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg29 000 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), avdrag-1 700 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg60 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg24 600 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg50 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik0
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 500 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 500 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)0
60. Energipolitik-500 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag-500 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE116 000
01. Förvaltning-154 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-154 000
02. Tillsyn270 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg270 000
03. Forskning och utveckling0
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)0
30. Sjukförsäkring0
28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och för tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år)0
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård0
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)0
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 067 000
10. Miljö- och naturvård5 067 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg5 067 000
20. Samhällen, byggande och boende0
60. Överföring till statens bostadsfond0
Anslagens totalbelopp 520 223 000