Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2014

52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 621 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Tenojoen kalastuslupatuloista vesialueen omistajille palautettavan osuuden maksamiseen

2) kalastuslain (286/1982) 89 a §:n mukaisesti viehekalastusmaksujen palautuksina vesialueiden omistajille

3) vuonna 2014 kerättävien viehekalastusmaksujen kannosta aiheutuvien kulutus- ja muiden menojen maksamiseen

4) enintään 360 000 euroa saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuoden 2013 talousarviossa kertyväksi arvioidusta Tenojoen kalastuslupatulosta, 500 000 eurosta, yksityisille vesialueen omistajille vesialueomistuksen mukaisessa suhteessa palautettavana osuutena noin 73 % eli noin 365 000 euroa. Tenojoen kalastusluvista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon viehekalastusmaksuista vesialueiden omistajille vuonna 2014 jaettavana määränä 2 746 000 euroa, mikä saadaan, kun vuoden 2013 talousarviossa kertyväksi arvioidusta 2 896 000 euron viehekalastusmaksutuotosta vähennetään viehekalastusmaksujen kannosta valtiolle vuonna 2013 aiheutuvaksi arvioidut kulut, joiden määräksi on arvioitu vuoden 2013 talousarviossa 150 000 euroa. Valtiolle arvioidaan vuonna 2014 aiheutuvan kuluja viehekalastusmaksujen hoidosta 150 000 euroa. Vuonna 2014 kertyviksi arvioidut viehekalastusmaksut on merkitty momentille 12.30.43. Kalenterivuotta koskevaa viehekalastusmaksua on tarkoitus korottaa kahdella eurolla 31 euroon elinkustannusindeksikorotusta vastaavasti.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon edelleen 360 000 euroa saimaannorpan suojeluun liittyvinä vesialueen omistajille maksettavina sopimuspalkkioina. Tavoitteena on tehdä kalastuksen rajoitussopimuksia noin 2 000 km2 alueella saimaannorpan suojelemiseksi. Momentille 30.40.62 on varattu varoja saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen Saimaan alueen ammattikalastajille.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tenojoen yksityisten vesialueiden omistajille palautettava osuus lupatuloista 365 000
Viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 2 746 000
Viehekalastusmaksujen kannosta valtiolle aiheutuva meno 150 000
Sopimuspalkkiot vesialueen omistajille saimaannorpan suojelemiseksi (enintään) 360 000
Yhteensä 3 621 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 29
Yhteensä 29

2014 talousarvio 3 621 000
2013 talousarvio 3 592 000
2012 tilinpäätös 3 521 926