Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            02. Tullin toimintamenot
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tarkastuskattavuus (liikevaihto yli 10 milj. euroa), % 21 15 15
Tapauskohtaisen perinnän kertymä, % 49 44 45
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (arvonlisävero), % 81 85 85
Verokortti verkossa asiakkaiden osuus verokorttimuutosta hakeneista, % 37 50 50
Veroilmoitus verkossa asiakkaiden osuus palauttajien kokonaismäärästä, % 41 42 42
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi, parivuosi1) 103,8 105,7 102,4
Taloudellisuusindeksi, parivuosi1) 96,7 100,2 98,9
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv 33 37 37
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus verotarkastuksen kokonaistyöajasta, % 34 30 30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 5 130 5 225 5 184
Htv:t tehtävittäin      
— Harmaan talouden torjunnan lisätehtävät (HO:n vaatimukset) 36 92 128
— YLE-veron tehtävät (siirto LVM:stä Verohallinnolle)2) - 2 13
— Pankkiveron tehtävät (määräaikainen, vuodet 2013—2015) - (4) 4
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,4 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,44 3,46 3,46

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Indeksikaavat: tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi ja taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

2) Yleisradioveron verotustehtäviin sovitut henkilötyövuosien siirrot LVM:n hallinnonalalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 401 695 430 744 433 877
Bruttotulot 6 884 4 500 3 970
Nettomenot 394 811 426 244 429 907
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 33 569    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 49 378    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2014

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ESB-integraatioratkaisu 2013-2015 (siirto momentilta 28.01.21) 2 000
Kapasiteettihanke 2013-2015 (siirto momentilta 28.01.21) 2 626
Muut pakollisen perustoiminnan turvaamisen teknologiamuutokset (puhelinjärjestelmäntoimittajan vaihto) 800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -5
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentille 28.70.20) -25 400
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentilta 28.70.20) 26 800
Yleisradiovero, 13 htv 650
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentille 28.70.20) -500
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentilta 28.70.20) 500
Harmaan talouden torjunta (HO) 2 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 382
Palkkausten tarkistukset 1 139
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -810
Tasomuutos -4 955
Yhteensä 3 663

2014 talousarvio 429 907 000
2013 talousarvio 426 244 000
2012 tilinpäätös 410 620 000